ข้อเสนอของ WagnasCousin

SCP-001-JP » ข้อเสนอของ WagnasCousin

 กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเก็บถาวร・・・

・・・การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น


วัตถุ#: SCP-001-JP

ระดับ: Thaumiel

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: โปรดเก็บ SCP-001-JP ไว้ในห้องกักกันทางชีวภาพมาตรฐานที่ไซต์-01 ห้ามรับเชื้อ SCP-001-JP เด็ดขาดยกเว้นเมื่อเรียกใช้มาตรการ Babel

รายละเอียด: SCP-001-JP เป็นภาพนูนไม้ของสัตว์ในสัตว์กีบคี่วงศ์ม้า(Equidae)ที่มีหัวเป็นกวางปักกิ่ง(Elaphurus davidianus)ที่ไม่มีเขา มีการทำรอยบากในส่วนของเขาของกวางปักกิ่งที่แกะสลักใน SCP-001-JP หากแก้ให้มีรูปร่างเหมือนการตอนกิ่งของมะเดื่อ(Ficus carica L.) กิ่งก้านของมะเดื่อจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีช่อดอกจำนวนมากเติบโตขึ้น สำหรับสิ่งมีชีวิตที่กินช่อดอกเข้าไป จะถ่ายทอดมีม1(ต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP-001-JP-1)ที่มีความผิดปกติได้

มีมปกติที่ไม่มีความผิดปกตินั้นทำการจำลองตัวเองในขณะที่ส่งข้อมูลระหว่างพาหะ และมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่จะวิวัฒนาการในขณะที่มีการกระจายตัวและเกิดการคัดเลือกขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของตัวมันและข้อมูลอื่นๆ ในทางกลับกันกรณีของ SCP-001-JP-1 จะมีความผิดปกติในด้านความสามารถในการถ่ายทอดและปัจจัยการกลายพันธุ์ตามคุณสมบัติที่กล่าวไว้ข้างต้น วิธีการที่ SCP-001-JP-1 สามารถถ่ายทอดได้ในสถานะที่มีเสถียรภาพนั้นต่างกับมีมปกติอย่างสิ้นเชิง ถ้ากินช่อดอกที่งอกบนกิ่งที่งอกจาก SCP-001-JP เข้าไป สิ่งมีชีวิตที่รับเชื้อ SCP-001-JP-1 จะสืบทอดผ่านพ่อแม่ไปลูกเท่านั้น

ปัจจัยการกลายพันธุ์ของ SCP-001-JP-1 นอกจากส่งผลกับมีมอื่นนอกจากตัวเองแล้ว ยังมีความผิดปกติที่ทำให้เกิดการกลายพันธ์ของพันธุกรรมของพาหะที่ถ่ายทอดมีมด้วย กรณีที่พาหะของมีมรับเชื้อจาก SCP-001-JP-1 ความสามารถในการถ่ายทอดและปัจจัยการกลายพันธุ์ของมีมที่พาหะมีจะถูกเขียนทับให้มีคุณสมบัติแบบเดียวกับ SCP-001-JP-12 การเขียนทับความสามารถในการถ่ายทอดและปัจจัยการกลายพันธุ์นี้จะเป็นไปตามลำดับ โดยจะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบตามเงื่อนไข

①:มีมได้มาก่อนที่พาหะจะรับเชื้อ SCP-001-JP-1 ปัจจัยการกลายพันธุ์จะถูกเขียนทับ และความสามารถในการถ่ายทอดจะถูกเขียนทับหลังจากผ่านไป██วัน
②:มีมได้มาหลังจากที่พาหะจะรับเชื้อ SCP-001-JP-1 ความสามารถในการถ่ายทอดจะถูกเขียนทับ และปัจจัยการกลายพันธุ์จะถูกเขียนทับหลังจากผ่านไป██วัน

เมื่อพาหะรับเชื้อ SCP-001-JP-1 เป็นครั้งแรกจะอยู่ในสภาพที่① เนื่องจากมีลักษณะปัจจัยการกลายพันธุ์เท่านั้นที่เหมือนกับ SCP-001-JP-1 SCP-001-JP-1 จะถูกถ่ายทอดในลักษณะเดียวกับมีมปกติ กรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ SCP-001-JP-1 จะเกิดการแพร่กระจายอย่างมหาศาลระหว่างพาหะที่มีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม3 หลังจากผ่านไป██วันมีมก็สูญเสียความสามารถในการถ่ายทอด ปรากฏการณ์เหล่านี้ก็จะสงบลง

หลังจากสงบแล้วจะอยู่ในสถานะ②เสมอ เนื่องจากมีลักษณะความสามารถในการถ่ายทอดเท่านั้นที่เหมือนกับ SCP-001-JP-1 พาหะจึงไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลให้พาหะอื่นได้จนมีคุณสมบัติที่ต่อต้านมีม ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีมนั้นเป็นคุณสมบัติทั่วไป จึงส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์กับมีมอื่น SCP-001-JP-1 เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นมันจะกลายพันธุ์ตามข้อมูลของมีมที่พาหะได้รับมา เนื่องจากความผิดปกติของปัจจัยการกลายพันธุ์ของ SCP-001-JP-1 พันธุกรรมของพาหะเองก็จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ปรับให้เข้ากับการกลายพันธุ์ ผลลัพธ์ก็คือพันธุกรรมของพาหะก็จะวิวัฒนาการเพื่อปรับให้เข้ากับข้อมูลที่มีมีม4 SCP-001-JP-1 จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนื่องจากอิทธิพลของมีม เมื่อผ่านไปนานวันความสามารถในการถ่ายทอดระหว่างการแพร่พันธุ์ของพาหะก็จะหายไปจนหมดสิ้นอย่างสมบูรณ์ในที่สุด

สรุปมาตรการ Babel: กรณีที่เป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่จะกลับมาเป็นผู้ปกครองหลังจากเกิดเหตุการณ์คลาสK ให้ทำการปกป้องมนุษยชาติโดยการให้รับเชื้อ SCP-001-JP-1 นี่คือหนึ่งในมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อการกลับไปมาเป็นผู้ปกครอง เนื่องจากจะทำให้เกิดการหยุดชะงักทางอารยธรรมระหว่างปฏิบัติมาตรการบาเบล การดำเนินการจะถูกพิจารณาก็ต่อเมื่อไม่มีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพเหลืออยู่

มนุษย์ที่รับเชื้อ SCP-001-JP-1 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP-001-JP-A) จะมีคุณสมบัติต่อต้านมีมและสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นศัตรูจะไม่สามารถรับรู้ถึงตัวตนได้ เมื่อมีการวิวัฒนาการระดับสูงจนมีรูปร่างที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความผิดปกติได้ ก็จะมีโอกาสที่สูงอย่างมากที่จะป้องกันมนุษยชาติจากการสูญพันธุ์ได้ ถึงแม้เมื่อ SCP-001-JP-1 เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่อต้านมีมของ SCP-001-JP-A จะค่อยๆหายไป แต่ด้วยการบุกรุกเขตอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดทำให้ได้เรียนรู้ข้อมูลอารยธรรมของพวกมันมาด้วย เมื่อเรียนรู้มาได้พอสมควรแล้ว SCP-001-JP-A จะทำการกวาดล้างสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญานั้นแล้วกลับมาเป็นผู้ปกครองอีกครั้ง

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ SCP-001-JP-A นั้นมีขีดจำกัด เพื่อทำให้อัตราการสูญพันธุ์ของ SCP-001-JP-A เข้าใกล้0มากขึ้นการกักกันวัตถุที่มีความผิดปกติจึงต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อมีการออกคำสั่งเรียกใช้มาตรการ Babel พนักงานทั้งหมด(ต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP-001-JP-B)จะต้องทำตามขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการรับเชื้อของ SCP-001-JP-1 SCP-001-JP-B ต้องปิดกั้นช่องทางการสื่อสารกับภายนอกของไซต์ การใช้ภาษาภายในไซต์จะถูกจำกัดที่ภาษาเฉพาะเพื่อตัดขาดจากไซต์ต่างๆ ต้องทำลายบันทึกทั้งหมดที่ถูกใช้ในภาษามาตรฐาน ทำการลบความทรงจำแบบที่ไม่สามารถกู้คืนได้ และใช้[ข้อมูลถูกลบ]เพื่อไม่ให้ภายนอกไซต์ตรวจจับได้ เนื่องจาก SCP-001-JP-B ได้รับผลกระทบจาก[ข้อมูลถูกลบ]ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะกักกันและคุ้มครองวัตถุใหม่ จึงให้ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างจากมนุษย์ที่กล่าวถึงด้านล่าง

หลังจากการแพร่กระจายของ SCP-001-JP-1 ได้สงบลงอย่างสมบูรณ์ ให้ทำการปลดปล่อย[พื้นที่คุ้มครองทายาทแห่งตะวัน] [พื้นที่คุ้มครองทายาทแห่งตะวัน]คือที่อยู่อาศัยของมนุษย์วานรที่กินทั้งพืชและสัตว์(ต่อไปนี้เรียกว่า SCP-001-JP-C)ที่ใช้ชีวิตในเวลากลางวัน มันถูกจัดอยู่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์(Hominini)ร่วมกับสกุลชิมแปนซี(Pan)และสกุลมนุษย์(Homo) ตัวเต็มวัยมีความสูง1.3ถึง1.8เมตร มีน้ำหนักตั้งแต่40ถึง90กิโลกรัม สติปัญญาด้อยกว่ามนุษย์เล็กน้อย ด้วยการพัฒนาของFairyและมนุษยชาติจะทำให้จำนวนของ SCP-001-JP-C ลดลงเหลือประมาณ1,000ตัว แต่ด้วยการแยกออกมาและคุ้มกันทำให้ในตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นไปถึง██████ตัว หลังจากที่ SCP-001-JP-C ถูกปล่อยออกไปก็เชื่อว่ามีบางส่วนที่ได้พบกับ SCP-001-JP-B หรือสิ่งปลูกสร้างที่พวกนั้นเป็นคนควบคุม ในตอนนั้น SCP-001-JP-B จะต้องให้ความร่วมมือถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสังคมวัฒนธรรมของ SCP-001-JP-C ทีละขั้นตอน SCP-001-JP-C จะพัฒนา จนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับเขตอาศัยที่กว้างขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสที่จะได้พบกับวัตถุจำนวนมากจะทำให้ SCP-001-JP-C เกิดอารยธรรมที่จะสร้างสมาคมเพื่อที่จะรับมือวัตถุพวกนั้น SCP-001-JP-B จะทำการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อ SCP-001-JP-C โปรดควบคุมให้ดีเพื่อสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับ SCP-001-JP-A

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License