สองปีที่หายไป
rating: +13+x

นิยายสั้นเรื่องนี้จะถูกแบ่งออกเป็นห้าตอนย่อยเนื่องจากมีเนื้อหาที่ยาวในแต่ละตอนย่อย เพื่อป้องกันการสับสนของผู้อ่านสามารถอ่านไล่ได้ตามตอนต่อไปนี้เลยครับ

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License