หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ
scorpionmtf.png

MTFs โดย Scorpion141

หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ


หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ (Mobile Task Force - MTFs) เป็นหน่วยที่รวมบุคลากรจากสถาบัน และมีการระดมพลเพื่อรับมือกับภัยคุกคามหรือสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งบางครั้งอาจเกินความสามารถในการปฏิบัติงานหรือความชำนาญของบุคลากรภาคสนามทั่วไป และ -ความหมายตามชื่อของเขา อาจมีการเคลื่อนที่ระหว่างฐานหรือสถานที่ตามจำเป็น บุคลากรในหน่วยเคลื่อนที่พิเศษถือเป็นหน่วย”สุดยอดของสุดยอด”ของสถาบัน

หน่วยเคลื่อนที่พิเศษจะแตกต่างกันไปทั้งขนาด องค์ประกอบ และจุดประสงค์ กองกำลังที่มุ่งเน้นไปที่กำลังรบจะได้รับการฝึกเพื่อรับมือกับตัวตนผิดปกติที่มีความรุนแรงนั้นอาจประกอบไปด้วยทหารจำนวนหลายร้อยคน รวมทั้งหน่วยสนับสนุน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สนับสนุน รวมไปถึงสามารถเคลื่อนย้ายทั้งหน่วยหรือบางส่วนของหน่วย เพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตามหน่วยเคลื่อนที่พิเศษอาจจะเป็นทีมขนาดเล็ก หน่วยสมาชิกพิเศษ หรือกองรบพิเศษ ซึ่งมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 12 คน ถ้าเห็นว่าเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมาย

ในช่วงออกปฏิบัติการ หน่วยเคลื่อนที่พิเศษจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางการแพทย์ ตำรวจท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางการทหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทำการปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่พิเศษสามารถร้องขอเจ้าหน้าที่จากหน่วยภาคสนามท้องถิ่นหรือบุคลากรประจำการในพื้นที่ของสถาบันเพื่อบรรลุภารกิจได้


องค์กร

ในแต่ละหน่วยจะมีโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในขณะที่กองกำลังที่มุ่งเน้นด้านการต่อสู้อาจมีการแบ่งสายบังคับบัญชาและรูปแบบองค์กรตามแบบทหาร หน่วยขนาดเล็กอาจมีลักษณะไม่เป็นทางการ หรือไม่มีระเบียบ ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้บัญชาการหน่วยเคลื่อนที่พิเศษ (Mobile Task Force Commander- MTFC) ในแต่ละหน่วยจึงอาจแตกต่างกันอย่างมาก ผู้บัญชาการหน่วยขนาดใหญ่อาจมุ่งเน้นไปที่ ความอยู่รอดของทีมและการควบคุมให้การปฏิบัติการสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาของทีมขนาดเล็กอาจให้ปฏิบัติการอย่างอิสระและรอคำสั่งที่ชัดเจนระหว่างดำเนินการ

ในทำนองเดียวกันการรวมตัวของแต่ละหน่วยจะแตกต่างกันด้วย หน่วยเคลื่อนที่พิเศษบางหน่วยจะประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและทำงานเฉพาะด้านมาหลายปีถึงหลายสิบปีรวมทีมกัน ในทางตรงกันข้ามหน่วยเคลื่อนที่พิเศษในลักษณะรวมตัวเฉพาะกิจ อาจมีข้อมูลน้อยกว่าผู้ทำงานเฉพาะด้านและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่


การก่อตั้ง

โดยปกติหน่วยเคลื่อนที่พิเศษจะออกปฏิบัติการได้ตามความจำเป็นผ่านการตัดสินใจของผู้อำนวยการหน่วยเคลื่อนที่พิเศษ ซึ่งต้องได้การอนุมัติจากคณะกรรมการ O5 หนึ่งคนหรือมากกว่า หน่วยเคลื่อนที่พิเศษจำนวนมากถูกก่อตั้งเพื่อรับมือกับความผิดปกติพิเศษที่เฉพาะเจาะจงในการกักกั้นมาตรฐาน หรือในกรณีที่ทีมทั่วไปไม่สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายทีมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่เป็นไปได้หรือมีความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี [การทำงาน] หน่วยเคลื่อนที่พิเศษก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกักเก็บความผิดปกติที่เฉพาะเจาะจง และจะทำการยุบทีมเมื่อต้องการยุติการเก็บกู้หรือเมื่อไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาอีกต่อไป บางครั้งทีมดังกล่าวอาจยังปฏิบัติการต่อ หากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นประโยชน์สำหรับเหตุการณ์ในอนาคต ไม่เช่นนั้นจะทำการยุบทีมและให้บุคลากรกลับไปประจำในตำแหน่งเดิม มีกรณีน้อยมากที่ทีมจะได้รับความเสียหายเกินกว่าจะปฏิบัติการต่อไปได้ ในกรณีดังกล่าวหากปฏิบัติการก่อนหน้านั้นจำเป็นต้องดำเนินการ อาจมีการสั่งการให้ทีมใหม่มาปฏิบัติการแทน

Table of Contents


รายชื่อหน่วยเคลื่อนที่พิเศษ


MTF Alpha-1 ("มือขวาสีแดง")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแอลฟา-หนึ่ง เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการO5 และทำการปฏิบัติการในภารกิจที่ต้องการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด กองกำลังประกอบด้วยสมาชิกความสามารถสูงและมีความซื่อสัตย์ที่สุดของสถาบัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับMTF แอลฟา-หนึ่ง ถือเป็นข้อมูลระดับ 5

MTF Alpha-4 ("ม้าเร็ว")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแอลฟา-สี่ ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ได้รับการฝึกฝนด้านการแฝงตัวและมีความเชี่ยวชาญในการติดตาม,ขัดขวาง,และตรวจสอบวัตถุผิดปกติที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์และบริการจัดส่งทั่วโลก

MTF Alpha-9 ("ความหวังสุดท้าย")

small.jpg

ภารกิจของทีม: เกิดจากทีมโอเมก้า-เจ็ดเดิม เป็นหน่วยเคลื่อนที่พิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกและใช้ประโยชน์จาก SCP รูปแบบมนุษย์ในการปฏิบัติการ

MTF Beta-4 ("ผู้ติดเกาะ")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเฉพาะกิจที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและติดตาม GoI-466 (Wilson's Wildlife Solutions) ในการโต้ตอบกับสัตว์ประจำถิ่นที่มีความผิดปกติ

MTF Beta-777 ("ช่างทำหมวกบ้า")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษเบต้า-เจ็ดมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการยึดหรือควบคุมความผิดปกติในด้านชีวภาพ เคมี หรือรังสี รวมทั้งการเข้ากักเก็บอย่างรวดเร็วและเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการวางแผนและวางกำลังพลที่เกิดจาก การกระจายในพื้นที่กว้างซึ่งไม่แน่นอน หรือการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องอันผิดปกติ หรือปรากฏการณ์แพร่ระบาดอื่น ๆ

MTF Gamma-5 ("ปลาเฮอริ่งแดง")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแกมมา-ห้ามีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการป้องกันการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ ในกรณีที่ความพยายามเบื้องต้นได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกรับรู้ถึงขั้นวิกฤตในกลุ่มประชาชน ซึ่งรวมถึงการวิจัยและการทดลองลบความทรงจำและกระบวนการควบคุมความทรงจำ

MTF Gamma-6 ("เหยื่อน้ำลึก")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแกมมา-หกมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการตรวจสอบและติดตามความผิดปกติในทะเลลึกหรือมหาสมุทร

MTF Gamma-13 ("อัศวินของอาซิมอฟ")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแกมมา-สิบสามมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการตรวจสอบ,ติดตาม,และจับกุม วัตถุ,บุคคล,และหน่วยงานที่ผิดปกติซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ GoI-1115 (บริษัท แอนดิสัน โรโบติก) ซึ่งรวมไปถึงการระบุลูกค้าของบริษัท,การระบุตำแหน่งของบริษัท,และการบุกจู่โจมสำนักงานของบริษัท แอนดิสัน โรโบติก

MTF Delta-5 ("พวกแนวหน้า")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษเดลต้า-ห้าประกอบไปด้วยกลุ่มอิสระหลายกลุ่มที่เชี่ยวชาญในการระบุตัวตน และการเข้าชิงวัตถุที่ผิดปกติที่เป็นที่ต้องการใน Groups of Interest

MTF Epsilon-6 ("พวกโง่ประจำหมู่บ้าน")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษที่เชี่ยวชาญในการสืบสวน กักกัน และกวาดล้างสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมชนบทและชานเมือง

MTF Epsilon-9 ("นักกินไฟ")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษเอพซิลอน-เก้ามีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการรับมือกับการโจมตีด้วยเพลิงหรือวัตถุไวต่อการระเบิด หรือการปฏิบัติการในพื้นที่อุณหภูมิสูง

MTF Epsilon-11 ("จิ้งจอกเก้าหาง")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษเอพซิลอน-สิบเอ็ด มีหน้าที่จัดการความปลอดภัยภายในสถาบัน SCP ภายใต้การกำกับของ MTF แอลฟา-หนึ่ง หน่วยดังกล่าวเป็นกองกำลังพิเศษซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ของสถาบันเมื่อการดำเนินการมาตรฐานล้มเหลวและเกิดการละเมิดการบรรจุหลายจุด ดังนั้นการปฏิบัติการส่วนใหญ่จึงเป็นความลับ

MTF Zeta-9 ("หนูตุ่น")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษซีต้า-เก้ามีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการตรวจสอบ,สำรวจ,และกักกั้นพื้นที่ใต้ดินหรือพื้นที่ปิดที่มีปรากฏการณ์ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภูมิประเทศแปรปรวน หรือกาลอวกาศไม่เสถียร

MTF Eta-4 ("ธอธออกไป")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-3095 มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยภาคสนามเสริมและการสนับสนุนในกรณีที่ร้ายแรง การรบทางอากาศ ในที่สุดหน่วยก็ถูกจัดตั้งเพื่อการปกป้องมนุษยชาติหลังจากเหตุการณ์ BE-Class "การย้ายถิ่นฐาน" การสิ้นสุดของจิตสำนึก

MTF Eta-5 ("เยเกอร์นักทิ้งระเบิด")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยตอบสนองรวดเร็วที่เชี่ยวชาญในการติดตาม จับกุม และกักกันผู้บุกรุกขนาดใหญ่ (ตัวอย่างที่มีความสูงมากกว่า 30 เมตร) จัดระเบียบและกักกัน LSA ภายใน Dimensional-Site-172

MTF Eta-10 ("มองผ่านความชั่ว")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษอีต้า-สิบมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการตรวจสอบ,เข้ายึด,และเข้ากักกั้นแรกเริ่ม ของวัตถุหรือตัวตนที่ส่งผลต่อการรับรู้อันเป็นอันตรายผ่านการสังเกตุ,ส่งผลกระทบแบบมีมผ่านการสังเกตุ,หรือเพื่อสังเกตุการโดยตรงและโดยอ้อม,หรือเพื่อสังเกตุการเพื่อความปลอดภัย

MTF Eta-11 ("สัตว์ดุร้าย")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษอีต้า-สิบมีเอ็ดความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการตรวจสอบ,เข้ายึด,และเข้ากักกัน ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับเสียงหรือเพลง รวมไปถึงความผิดปกติที่ส่งผลต่อการรับรู้อันเป็นอันตรายผ่านการรับฟัง หรือภัยคุกคามที่ผิดปกติอันเกิดจากเสียง

MTF Eta-77 ("กลมในกลม")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษส่วนตัวของแผนกยุทธวิธีวิทยาที่ประกอบด้วยสมาชิกหน่วยพิเศษสิบห้าคน บุคลากรทุกคนในหน่วยเฉพาะกิจมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ก้าวร้าวหรือคุกคาม

MTF Theta-4 ("คนสวน")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษทีต้า-สี่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านเข้ายึด,และเข้ากักกั้น พืชหรือตัวตนคล้ายพืชซึ่งเป็น วัตถุ,หรือตัวตนผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตนผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายในพื้นที่เปิดกว้าง

MTF Theta-90 ("เครื่องบดมุม")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษทีต้า-เก้าสิบมีเพื่อรับมือกับความผิดปกติด้านทอพอโลยี,เรขาคณิต,หรือพื้นที่ซึ่งมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่คล้ายกัน

MTF Iota-10 ("พวกเจ้าหน้าที่เฮงซวย")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษไอโอต้า-สิบ จะดำเนินการภายใต้การแทรกซึมเป็นเจ้าหน้าที่นานาชาติต่าง ๆ ,เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ,หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการช่วยเหลือในการส่งต่อหลักฐานหรือวัตถุที่ผิดปกติให้อยู่ภายใต้ความควบคุมของสถาบัน รวมไปถึงการถ่ายโอนการครอบครองสิทธิในพื้นที่ผิดปกติจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ สู่การกักเก็บของสถาบันและทีมโต้ตอบ

MTF Kappa-10 ("สกายเน็ต")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแคปปา-สิบถูกก่อตั้งเป็นการชั่วคราวจนกว่าสมาชิกในทีมจะสูญหายหรือถูกลบ โดยได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดให้ทำการตรวจสอบและติดตาม ความ”ผิดปกติแบบไซเบอร์ (cyber)” ซึ่งรวมมือกับเจ้าหน้าที่เสมือน(AICs) และนักวิจัยของสถาบัน เพื่อติดตาม,ลบล้าง,และ/หรือกักเก็บภัยคุกคามไร้ตัวตน

MTF Lambda-4 ("นักดูนก")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแลมบ์ดา-สี่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการระบุตัว, ติดตาม, และกักเก็บรูปแบบความผิดปกติชีวภาพทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตนผิดปกติในรูปแบบสัตว์ปีก

MTF Lambda-5 ("กระต่ายขาว")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษแลมบ์ดา-ห้ามีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการสำรวจ ความเป็นจริงที่ไม่เสถียร, แปลกประหลาด, หรืออยู่ใต้การควบคุม และการกักกั้นบุคคลที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมมิติและกาลเวลาได้

MTF Lambda-12 ("เฝ้าระวังศัตรูพืช")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษเชี่ยวชาญในการติดตาม กักกัน และกำจัดสัตว์ร้ายที่ผิดปกติ มักถูกใช้เป็นทีมตอบสนองแรกๆเมื่อมีติดตามสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ

Lambda-14 ("นักวิจารณ์หนึ่งดาว")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเฉพาะกิจที่เชี่ยวชาญในการจัดการกับสถานที่ค้าปลีกและความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเดี่ยวๆ หรือย่านช็อปปิ้งทั้งหมดที่แสดงความผิดปกติ ตั้งแต่การสืบสวนในเบื้องต้นของร้านอาหาร The Ambrose หน่วยจึงได้รับมอบหมายให้ต่อสู้กับกลุ่มนี้

MTF Mu-3 ("ผู้ชนะประมูล")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษมิว-สามได้ทุ่มเทความมุ่งมั่นเพื่อติดตามกลุ่มมาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ดาร์ค จำกัด ความพยายามของเจ้าหน้าที่แฝงและสายลับเจ้าหน้าที่พิเศษเพื่อวัตถุประสงค์คือ การระบุวัตถุที่สนใจภายใต้การครอบครองของมาร์แชล คาร์เตอร์ แอนด์ดาร์ค เสาะหาจังหวะเพื่อทำการกู้คืนวัตถุ และบรรลุเป้าหมายการเก็บกู้ในท้ายที่สุด

MTF Mu-4 ("นักแก้บัก")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษมิว-สี่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการระบุตัวตน, การติดตาม, การแก้ไข, และการกักกั้นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกและเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ที่มีความผิดปกติและเครือข่ายมีความผิดปกติ รวมไปถึงการตรวจสอบเว็บต้องสงสัยที่อาจมีความผิดปกติหรืออาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

MTF Mu-13 ("มือปราบผี")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษมิว-สิบสามมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการติดตาม, การวิเคราะห์, และกักกั้นอัตลักษณ์และปรากฎการณ์ที่ไม่มีตัวตนหรือไม่มีรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เชื่อว่ามีความรู้สึก, มีความนึกคิด, หรือตัวตนที่เฉลี่ยวฉลาดและมีความสามารถในการปรับตัว

MTF Nu-7 ("ลงค้อน")

small.jpg

ภารกิจของทีม: กองกำลังหน่วยเคลื่อนที่พิเศษนิว-เจ็ด เป็นกองกำลังรบที่มีขนาดสามกองร้อย ซึ่งประกอบด้วย หน่วยทหารราบพิเศษ, กองยานเกราะเบา, กองรถถัง, ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์, กองกำลังเคมี-ชีวะ-รังสี-นิวเคลียร์(CBRN), กองทหารช่าง, ทีมผู้เชี่ยวชาญอาวุธนิวเคลียร์(NWS), ร่วมกับหน่วยต่อสู้พิเศษและบุคลากรสนับสนุน AMTF นิว-เจ็ด มีฐานหลักประจำอยู่ที่ ศูนย์กักกั้นชีวภาพเอเรีย-14โดยมุ่งไปที่การตอบสนองเมื่อเกิดการสูญเสียการติดต่อกับฐานความมั่นคงภายใต้สถานการณ์ เกิดการละเมิดการกักกั้นหลายส่วน, การบุกจู่โจมของศัตรู, หรือเหตุร้ายต้องสงสัยอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

MTF Omicron Rho ("ทีมในฝัน")

small.jpg

ภารกิจของทีม: ทางสถาบันได้พบวิธีที่ทำให้กลายเป็น”โอเนรอย”หรือเทพความฝัน และในขณะนี้มันมีพลังมากขึ้นและยากที่จะกักเก็บไว้ เป็นเวลาหลายทศวรรษที่พวกมันสอนให้สมาชิกของมันให้มีเทคนิคในการเข้าไปในจิตสำนึกของผู้อื่น บางคนซึ่งมีจิตสำนึกที่แข็งแกร่งประสบความสำเร็จที่สามารถต่อต้านได้ ซึ่งได้ทำการรวมตัวเป็นกองกำลัง และนี่คือหน่วยเคลื่อนที่พิเศษโอไมครอน โร

MTF Pi-1 ("นักเรียงตึก")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษพาย-หนึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการตรวจสอบ, การกักกั้น, และเคลียร์พื้นที่หลังปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในเขตประชากรหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตมหานครนิวยอร์ก

MTF Rho-1 ("อาจารย์")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษโร-หนึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการเข้ายึด, กักเก็บ, และส่งต่อความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Alpha-388 หรือในชื่อ “มหาวิทยาลัยอเล็กซิลวา” รวมไปถึงลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มดังกล่าว โดยหน่วยเคลื่อนที่พิเศษมีความพยายามที่จะขยายการดักจับความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดจากสถาบันการศึกษานี้

MTF Rho-9 ("การสนับสนุนทางเทคนิค")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษโร-เก้ามีหน้าที่จัดการความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์สำหรับสถาบัน ในยามที่ข้อมูลแบบ”มีม”ที่สามารถฆ่าเจ้าหน้าที่ได้แฝงตัวอยู่ในฐานข้อมูล นี่ไม่ใช่งานง่าย ๆ เลย

MTF Rho-19 ("เทพความงาม")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษโร-สิบเก้าถูกส่งตัวไปยังดาวศุกร์ ด้วยความหวังที่จะดำรงการคงอยู่ของสถาบันเอาไว้ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์อันผิดปกติขั้นรุนแรง

MTF Sigma-3 ("บรรณารักษ์")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษซิกม่า-สาม จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรวจ, ทำความเข้าใจ, และเข้ากักกั้นสถานที่จำนวนมากของ”ห้องสมุดผู้หลงทาง”หรือในชื่อ”เดอะไลบารี่”

MTF Sigma-66 ("สิบหกตัน")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยประกอบด้วยสมาชิกที่ถูกจับจากกลุ่มองค์กรอื่นๆ แม้จะขาดความภักดี แต่สถาบันก็คาดหวังจากสมาชิกที่รวมตัวกัน พวกเขาพบว่าความเชี่ยวชาญของหน่วยเป็นสิ่งที่มีค่า

MTF Tau-5 ("วัฏสงสาร")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หุ่นไซบอร์ก-อมตะ-จำลองซึ่งสร้างขึ้นโดยชิ้นเนื้อของเทพเจ้าที่ตายแล้ว เทา-ห้าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางลับ และการทดลองในเชิงอาวุธของสถาบัน เพื่อตรวจสอบและกักกั้นภัยคุกคามเชิงปาฏิหาริย์, เวทมนต์, และพลังจิต

MTF Xi-8 ("การหล่นสุดท้าย")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยพิเศษที่มีความแข็งแกร่งระดับกองพันที่อุทิศตนเพื่อการได้มาและ/หรือยุติตัวอย่างและสิ่งประดิษฐ์ของSarkic ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามของ Sarkic ที่มีเพิ่มมากขึ้น ขอบเขตการปฏิบัติการของ Xi-8 ครอบคลุมทั้ง 6 ทวีปหลัก โดยมีการสนับสนุนทางเรือจากสถาบันตามความจำเป็น

MTF ซาย-เจ็ด ("การต่อเติมบ้าน")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษซาย-เจ็ดมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการดำเนินการลับในการตรวจสอบ, กักเก็บ, และ/หรือทำการรื้อถอนอาคารที่ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากความผิดปกติ โดยเฉพาะอาคารอยู่อาศัยในพื้นที่ประชากรหนาแน่น รวมไปถึงกระบวนการถือครองกรรมสิทธิและการถ่ายโอนอาคารที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวไปสู้การควบคุมของสถาบัน รวมไปถึงการจัดการข้อมูลและเอกสารก่อนหน้าที่จะถูกถ่ายโอนไปยังทีมกักกันในพื้นที่ เพื่อกักกันในระยะยาวหรือต่อเนื่อง

MTF Psi-8 ("นักเก็บเสียง")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยพิเศษที่เชี่ยวชาญในการสืบสวน ติดตาม กักกัน และ/หรือทำลายบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีความสามารถหรือได้รับผลกระทบจากความผิดปกติจากการฟื้นคืนชีพ รวมทั้งตรวจสอบกรณีที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการสื่อสารกับบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งรวมถึงการตัดขาดอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับสื่อสารกับบุคคลที่ถูกฝังทั้งเป็น เช่น ระฆัง ท่อ และโทรศัพท์ ตลอดจนการกักขังและสอบปากคำบุคคลที่อ้างว่าเคยติดต่อกับผู้เสียชีวิต

MTF Omega-0 ("โลกหน้า")

small.jpg

ภารกิจของทีม: “นักบุญ”ของMTF โอเมก้า-ศูนย์คือโครงข่ายข้อมูลรูปแบบความทรงจำของบุคลากรของสถาบันที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านช่องทางอินทราเน็ตของสถาบัน โดยนำประโยชน์จากรูปแบบความรู้ในด้านการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนมาฝึกฝน(IWT) เพื่อปกป้องเพื่อร่วมงานที่ยังคงมีชีวิตโดยการบอกข้อมูลภัยคุกคามหือเอกลักษณ์ การมีอยู่ของMTF โอเมก้า-ศูนย์นั้นไม่เป็นที่รู้จักในสมาชิกเกือบทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ของสถาบัน

MTF Omega-7 ("กล่องแพนโดร่า")

small.jpg

ภารกิจของทีม: หน่วยเคลื่อนที่พิเศษโอเมก้า-เจ็ด เป็นกองกำลังทดลองที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการเข้ายึดและกักเก็บ โดยใช้การควบรวมตัวตนผิดปกติรูปแบบมนุษย์มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งS CP-076 และ SCP-105 หน่วยเคลื่อนที่พิเศษโอเมก้า-เจ็ดได้ถูกยุบและปลดประจำการแล้ว รายงานถูกลบโดยคำสั่งของฝ่ายจัดการความปลอดภัยของบันทึกและข้อมูล

MTF Omega-12 ("ส้นเท้าของอคีลิส")

small.jpg

ภารกิจของทีม: กองกำลังประกอบไปด้วยผู้บิดเบือนความจริงของสถาบันจากจักรวาลอื่น ทีมโอเมก้า-สิบสองได้รับมอบหมายให้ตามจับกุม SCP-3480-2, ทำการเฝ้าระวังตัวตนที่ถูกคุมขังในเอเรีย-สิบสาม, และล่าผู้บิดเบือนความจริงที่ทรงพลังและอยู่นอกการควบคุมตนอื่น ๆ

MTF Stigma-9 ("วิวัฒจากเกียร์,คานงัด,และลูกรอกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ")

small.jpg

ภารกิจของทีม: ตามที่ประวัติศาสตร์ว่าไว้-ศาสนจักรแห่งเทพผู้แตกหักนั้นภาคภูมิใจในเครื่องมือของมันเสมอมา-ศรัทธาของพวกมันได้รับการพิสูจน์แล้วผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่จับต้องได้และอุปกรณ์แห่งปาฏิหาริย์ ดังนั้นเมื่อเวลาที่จะสั่นคลอนศาสนจักรได้มาถึง สถาบันได้ก่อตั้งทีม”คนตีเหล็ก”และสติกม่า-สิบสองขึ้น
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License