พื้นที่อำนวยการ-ความมั่นคงสูง

ข้อกำหนดของสิ่งก่อสร้าง/พื้นที่

สถาบันมีการดูแลและปฏิบัติการภายใต้พื้นที่จำนวนมากทั่วโลก ตั้งแต่สาขาขนาดเล็กซึ่งมีพนักงานเพียงหยิบมือ จนถึงไซต์สำคัญพร้อมบุคลากรนับพัน

ไซต์

อาคารพื้นฐานของสถาบันที่ถูกกำหนดให้เป็น”ไซต์” นั้นเป็นอาคารแอบแฝง หมายถึงตัวอาคารหรือพื้นที่นั้นเปิดเผยต่อสาธารณะและอาคารดังกล่าวมักถูกปลอมแปลงเป็นอาคารทางราชการหรือบริษัท ไซต์มักสร้างขึ้นใกล้บริเวณที่อยู่อาศัยของประชากร ซึ่งอาคารที่ถูกปลอมแปลงมีความจำเป็นเพื่อไม่เป็นที่สงสัย

เอเรีย

อาคารพื้นฐานของสถาบันที่ถูกกำหนดให้เป็น”เอเรีย” นั้นเป็นอาคารลับ หมายถึงตัวอาคารหรือพื้นที่ซึ่งพลเรือนไม่รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของมันเลย อาคารดังกล่าวมักสร้างขึ้นในที่ห่างไกลจากประชาชนและอาจกักเก็บความผิดปกติซึ่งมีความอันตรายสูง เอเรียจำนวนมากมักมีมาตรการความปลอดภัยในระดับสูงเช่น หัวรบนิวเคลียร์สำหรับทำลายตัวเอง

เขตของสิ่งก่อสร้าง/พื้นที่

เซคเตอร์

เซคเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของไซต์หรือเอเรีย ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นเพื่อการกักขัง ,วิจัย ,หรือที่จัดเก็บ รูปแบบการใช้งานของเซคเตอร์จะแตกต่างกันไปตามอาคารหรือพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หลักของอาคารหรือพื้นที่นั้นและขนาดของสถานที่

ยูนิต

ยูนิตคือพื้นที่ปิดของไซต์หรือเอเรีย เช่นพื้นที่กักกั้นเชิงชีวภาพ หรือเขตผิดปกติของมิติ โดยถูกออกแบบมาให้สามารถผนึกตัวเองในกรณีที่เกิดการละเมิด หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติอื่น ๆ บุคลากรทุกคนที่เข้าหรือออกยูนิตจะต้องผ่านการล้างการปนเปื้อนเต็มรูปแบบ

คำนำหน้า

คำนำหน้านี้มักใช้เพื่อบอกถึงด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะของทีมภายใต้สิ่งก่อสร้างหรืออาคาร และมักใช้กันเฉพาะในการสื่อสารภายใน

ติดอาวุธ

อาคารติดอาวุธ เป็นชื่อเรียกของอาคารหรือสถานที่ที่มีความกังวลด้านความปลอดภัยเชิงกายภาพที่สูงผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการกักเก็บตัวตนที่มีความรุนแรงหรือภัยคุกคามจากภายนอก อาคารดังกล่าวมักมีอาวุธและพาหนะที่ใช้ในการทหารอยู่จำนวนมาก เช่นเดียวกับจำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยถาวรจำนวนมหาศาล ในกรณีเป็นอาคารเต็มรูปแบบมักประกอบไปด้วยทหารอย่างน้อยหนึ่งกองพันหรือทัพหทารที่แข็งแกร่ง

ชีวภาพ

อาคารหรือพื้นที่กักเก็บเชิงชีวภาพ มีเพื่อรับมือกับความผิดปกติเชิงชีวภาพอันตรายหรือที่สามารถติดเชื้อได้ และระบุตัวตนรวมถึงปิดผนึกเขตกักกั้น เพื่อป้องกันการหลบหนีที่อาจเกิดขึ้นของความผิดปกติดังกล่าว

กักเก็บ

อาคารหรือพื้นที่เพื่อการกักเก็บ เป็นอาคารพื้นฐานที่มีการติดตั้ง มีเพื่อการกักเก็บวัตถุ ,ตัวตน ,ปรากฎการณ์ที่ผิดปกติ

มิติ

อาคารหรือพื้นที่กักเก็บเชิงมิติ มีเพื่อรับมือกับรูเชื่อมต่อมิติอื่น หรือพื้นที่ความผิดปกติที่ไม่เสถียร หรือช่องกาล-อวกาศ

รูปแบบมนุษย์

อาคารหรือพื้นที่กักเก็บรูปแบบมนุษย์มีเพื่อรับมือกับ มนุษย์ที่มีความรู้สึกและสติปัญญา หรือตัวตนคล้ายมนุษย์ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ อาคารเหล่านี้มักมีรูปแบบเป็นคุกคุมขังตัวตนผิดปกติ

ถูกปกป้อง

อาคารหรือพื้นที่ถูกปกป้อง คือ”พื้นที่ปลอดภัย”ซึ่งปลอดจากความผิดปกติโดยสิ้นเชิง จะไม่มีการอนุญาตให้นำความผิดปกติเข้ามาในอาคารไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ชั่วคราว

อาคารหรือพื้นที่ชั่วคราว จะถูกสร้างหรือก่อตั้งขึ้นรอบ ๆ สิ่งผิดปกติที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ อาคารหรือพื้นที่ชั่วคราวมักจะกักเก็บสิ่งผิดปกติเพียงชิ้นเดียวในอาคาร

สิ่งสืบทอด

อาคารหรือพื้นที่กักเก็บสิ่งสืบทอด ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับสิ่งประดิษฐ์และวัตถุที่มีความสำคัญทางศาสนาหรือทางประวัติศาสตร์

วิจัย

อาคารหรือพื้นที่เพื่อการวิจัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการและศึกษาความผิดปกติหรือวัตถุผิดปกติ หรือทำการวิจัยและพัฒนา รูปแบบและวิธีการกักกั้นใหม่ๆ

ที่เก็บของ

อาคารหรือพื้นที่เก็บของ สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เก็บของระยะยาวของวัตถุไม่มีความผิดปกติ หรือวัตถุที่มีความผิดปกติที่”เฉื่อยชา”และไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกกระตุ้นด้วยตัวเอง

เบ็ดเตล็ด

ต่อไปนี้เป็นอาคารหรือพื้นที่ของสถาบันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างมาตรฐานของสถาบัน

หอสังเกตการณ์

หอสังเกตการณ์คืออาคารขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นหลายที่ทั่วโลก มักเป็นอาคารขนาดเล็กโดดเดี่ยว หรือห้องเดี่ยวภายในอาคารขนาดใหญ่ หอสังเกตการณ์ใช้เพื่อการดักจับการสื่อสารข้อมูลเฝ้าระวังในภูมิภาค รวมถึงเฝ้าระวังให้อาคารของสถาบัน หอสังเกตการณ์หลายแห่งยังถูกใช้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ปลอดภัย หรือสถานที่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่สายลับของสถาบัน


รายชื่อสถานที่ (โดยย่อ)

ต่อไปนี้เป็นรายการบางส่วนของสถานที่ในสถาบันที่มีความโดดเด่น โปรดรู้ว่ารายการนี้ยังเป็นรายการที่ไม่สมบูรณ์ อาคารหรือพื้นที่หลายแห่งนั้นไม่อยู่ในรายชื่อนี้เนื่องจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อการดำเนินงาน หรือเพื่อรักษาความลับของจุดประสงค์และ/หรือตัวสถานที่ อาคารหลายแห่งได้ถูกนำมาใช้ใหม่เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเกิดจากอาคารเดิมได้ถูกปลดระวางหรือไม่ได้ใช้งานอีก

facility-texture.png01 ไซต์-01 (เขตปลอดภัย ไซต์-01, Overwatch HQ)

ไซต์-01 เป็นเขตปลอดภัยที่ทำหน้าที่สำรองข้อมูลแก่อาคารสำคัญของสถาบันทั่วโลก รวมถึงเป็นสถานที่จักการประชุมที่มีความปลอดภัยสำหรับคณะกรรมการ-O5 และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ เช่นเดียวกับอาคารหรือพื้นที่ถูกปกป้องอื่น ๆ คือไม่อนุญาตให้มีความผิดปกติใด ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับไซต์-01 สถานที่ตั้งของไซต์-01ถือเป็นความลับ

facility-texture.png06 ไซต์-06-3 (เขตกักเก็บรูปแบบมนุษย์ไซต์-06-3)

ไซต์-06-3 เป็นสถานที่กักกันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองลอร์เรน ประเทศฝรั่งเศส เดิมตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไซต์-06) และเยอรมัน (ไซต์-06-2) โดยสถานที่ได้ถูกย้ายมายังตำแหน่งปัจจุบัน และได้ทำลายและรื้อถอนอาคารเดิมดังกล่าวแล้ว ไซต์-06-3 มีบุคคลากรจากหลายชาติและเป็นที่กักเก็บตัวตนรูปแบบมนุษย์และตัวตนมนุษย์ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นตัวตนที่โดดเด่นของสถาบันในหมู่บุคลากร วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ : SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702

facility-texture.png11 ไซต์-11

ไซต์-11 เป็นพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ของสถาบัน ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยอาคารที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงพื้นที่อยู่อาศัย, อาคารและร้านค้าเชิงพานิชย์, และโรงงานอุตสาหกรรม/โรงงานสายการผลิต พร้อมด้วยพื้นที่กักเก็บใต้ดินและสถานีวิจัยเต็มรูปแบบ ทางสถาบันได้ติดตามและเฝ้าระวังบุคลากรและพลเรือนภายในไซต์-11 อย่างเข้มงวด และสถานที่นี้มักถูกใช้เป็นเขตปลอดภัยแก่บุคคลที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงและต้องการการปกป้อง วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ : SCP-986

facility-texture.png15 ไซต์-15

ไซต์-15 เป็นสถานที่ตั้งของสถาบัน แถบชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการกักกั้นและศึกษาความผิดปกติด้านไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และคอมพิวเตอร์ พื้นที่เก็บข้อมูลและพื้นที่การกักกั้นหลักของไซต์-15จะถูกแยกออกทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดปกติกับโลกภายนอก วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ : SCP-079, SCP-719, SCP-896

facility-texture.png17 ไซต์-17

ไซต์-17 เป็นพื้นที่สำคัญของสถาบันซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเก็บกักและศึกษาตัวตนผิดปกติรูปแบบมนุษย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และตามความจุดประสงค์ของไซต์-17 บุคลลากรประจำการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และจิตเวชจำนวนมาก วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 ไซต์-19

ไซต์-19 เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของสถาบันในปัจจุบันที่ปฏิบัติการณ์อยู่ โดยเป็นสถานที่กักเก็บตัวตนผิดปกติระดับ Safe และ Euclid นับร้อย วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี้ ได้แก่ : SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931

facility-texture.png23 ไซต์-23

ไซต์-23 เป็นที่กักเก็บตัวตนผิดปกติทางชิววิทยา หรือตัวตนที่มีความแปรปรวนทางชีวภาพจำนวนมาก วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ : SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 ไซต์-28 (พื้นที่ชั่วคราวไซต์-28)

ไซต์-28 ตั้งอยู่ในย่านโซโฮ (SoHo) ใกล้เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของSCP-602 ตั้งแต่นั้นมาได้มีการขยายพื้นที่ไปสู่สิ่งก่อสร้างที่มีองค์ประกอบครบครันของสถาบัน มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการรับมือกับสิ่งผิดปกติที่เป็นศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 ไซต์-36

ในสมัยก่อนพื้นที่ชั่วคราวไซต์-36 เป็นพื้นที่ในเขตประเทศอินเดียและทำหน้าที่เป็นพื้นที่กักกั้นประจำภูมิภาค รวมไปถึงเป็นสถานที่สำหรับสนับสนุนบุคลากรภาคสนามที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ SCP-089, SCP-1135

facility-texture.png38 ไซต์-38

ไซต์-38 เป็นพื้นที่กักกั้นในเขตชนบทของรัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษากลุ่มที่น่าสนใจ 388-แอลฟา "มหาวิทยาลัยอเล็กซิลวา" วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082

facility-texture.png45 ไซต์-45 (พื้นที่เพื่อการวิจัย ไซต์-45)

ไซต์-45 เป็นสถานีวิจัยลับที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียโดยอยู่ ใต้มหาสมุทรอินเดีย ที่นี่การวิจัยและเป็นที่กักเก็บชั่วคราวของวัตถุผิดปกติโดยจะดำเนินการภายใต้การเฝ้าและอยู่ห่างจากประชาชนพลเรือน ไซต์-45 ยังเป็นสถานที่เริ่มต้นในการปฏิบัติการณ์ของหน่วย MTF ในเขตพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดีย วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424 และ SCP-1577

facility-texture.png62 ไซต์-62 (พื้นที่กักเก็บเชิงมิติ ไซต์-62)

ก่อนหน้านี้ พื้นที่กักเก็บชั่วคราว ไซต์-62 ได้ถูกสร้างขี้นรอบๆ SCP-004 สิ่งก่อสร้างได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเป็นอาคารในที่สุด ซึ่งรวมไปถึงอาคารกักเก็บ SCP-579

facility-texture.png64 Site-64 (พื้นที่เก็บของ ไซต์-64)

ถูกก่อตั้งที่ ลึกลงไปใต้ฟอเรส-ปาร์กราว 0.5 กิโลเมตร เขตตะวันตกเฉียงเหนือของพอร์ตแลนด์รัฐโอริกอน ไซต์-64 เป็นอาคารเก็บของที่มีการรักษาความปลิดภัยในระดับต่ำถึงปานกลาง ซึ่งใช้เก็บสิ่งผิดปกติขนาดเล็ก และวัตถุระดับ Safe/Euclid ที่ทำการยึดมาจากกลุ่มศิลปะที่ผิดปกติ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความผิดปกติและตั้งในพอร์ตแลนด์และแวนคูเวอร์ วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ได้แก่ SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806 และ SCP-2960

facility-texture.png66 ไซต์-66 (พื้นที่กักเก็บเชิงชีวภาพ ไซต์-66)

เดิมทีถูกสร้างขี้นเพื่อเป็นพื้นที่ชั่วคราวไซต์-66สร้างขึ้นโดยรอบ SCP-1479 ต่อมาอาคารนี้ได้ขยายการวิจัยและค้นคว้าตัวตนทางชีวภาพและอวัยวะที่ผิดปกติในท้ายที่สุด วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, SCP-886

facility-texture.png73 ไซต์-73

ไซต์-73 เป็นอาคารที่ทำการแปลงจากอาคารสำนักงานในรัฐเท็กซัสซึ่งออกแบบมาเพื่อการกักกันและการศึกษาวัตถุเฉื่อยชา ,ระดับSafe ,หรือวัตถุผิดปกติที่ไม่เป็นอันตรายอื่นๆ วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520

facility-texture.png76 ไซต์-76 (อาคารหรือพื้นที่เพื่อการวิจัย และกักเก็บสิ่งสืบทอดไซต์-76)

ไซต์-76 เป็นอาคารสำคัญที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นที่กักเก็ยวัตถุผิดปกติจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-140, SCP-1883

facility-texture.png77 ไซต์-77 (พื้นที่เก็บของ ไซต์-77)

หนึ่งในสถานที่จัดเก็บที่ใหญ่ที่สุดของสถาบัน ไซต์-77ถูกสร้างขึ้นในปี1924ในทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี โดยทำหน้าที่เป็นอาคารทั่วไปจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยได้รับความเสียหายจากการวางระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร และถูกทำลายในเวลาต่อมาจากการละเมิดการกักกั้น ไซต์-77ได้ถูกกู้คืนและสร้างใหม่โดยสถาบันในปี1944 วัตถุที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ SCP-703, SCP-1837, SCP-2322

facility-texture.png81 ไซต์-81 (อาคารหรือพื้นที่เพื่อการกักเก็บและการวิจัย ไซต์-81)

ตั้งอยู่ใต้ทะเลสาบมอนโรในเมืองบลูมิงตันรัฐอินเดียนา ไซต์-81เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับจักการสิ่งผิดปกติในภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา ในตอนแรกถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อลดเวลาเดินทางในการสังเกตการณ์SCP-2812 โดยไซต์-81ได้ค่อยๆขยายตัวจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ภายในประกอบด้วยแผนกที่ไม่เปิดเผยของสถาบัน และกองกำลังขนาดใหญ่MTF วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996

facility-texture.png88 ไซต์-88 (อาคารหรือพื้นที่เพื่อการกักกั้นตัวตนรูปแบบมนุษย์ ไซต์-88)

พื้นที่เพื่อการกักกั้นตัวตนรูปแบบมนุษย์ไซต์-88 ตั้งอยู่ในตอนกลางเขตบอลด์วิน, อลาบามา ต์นี้ประกอบไปด้วยSCPรูปแบบมนุษย์จำนวนมาก รวมถึงวัตถุผิดปกติมูลค่าสูงจำนวนหนึ่ง การวิจัยไม่ใช่เป้าหมายหลักของไซต์นี้ แต่มีโครงการวิจัยที่โดดเด่นจำนวนมากซึ่งเกิดจากสมาชิกของไซต์ซึ่งมีศักยภาพสูง วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987

facility-texture.png103 ไซต์-103 (อาคารหรือพื้นที่กักเก็บเชิงชีวภาพ ไซต์-103)

ไซต์-103 เป็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อการกักเก็บและวิจัย พืชที่ผิดปกติหรือตัวตนคล้ายพืขที่ผิดปกติ วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-757, SCP-822, SCP-1001

facility-texture.png104 ไซต์-104 (อาคารหรือพื้นที่วิจัยเชิงชีวภาพ ไซต์-104)

ก่อนหน้านี้ ไซต์-104เป็นอาคารที่ดำเนินการภายใต้การปกปิดเป็นสถานอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน และได้รับการออกแบบมาเพื่อการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับตัวตนที่ผิดปกติเชิงชีวภาพที่มีผลกระทบในวงกว้าง วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-628, SCP-936, SCP-1104


เอเรีย

facility-texture.png02 เอเรีย-02 (คลังอาวุธและกักเก็บวัตถุ เอเรีย-02)

เอเรีย-02 เป็นพื้นที่ห่างไกลทีมีจุดประสงค์หลักคือกักเก็บความผิดปกติอันตรายสูง ,ตัวตนไม่เป็นมิตร ,หรือตัวตนมีความเสี่ยงอื่นๆ รวมไปถึงวัตถุระดับ Keter จำนวนหนึ่ง มีการประจำการกองกำลังรักษาความปลอดภัยในระดับกองพัน นอกจากนี้เอเรีย-02 ยังติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์หลายตัวเพื่อเป็นมาตรการสุดท้ายในกรณีการกักกั้นล้มเหลวหรือสูณเสียการควบคุม วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-122, SCP-743

facility-texture.png12 เอเรีย-12 (อาคารหรือพื้นที่กักเก็บเชิงชีวภาพ เอเรีย-12)

เอเรีย-12 เป็นพื้นที่เพื่อการวิจัยและกักเก็บ ตั้งอยู่บนที่ดินห่างไกลของรัฐบาลกลาง ในเขตมิดเวสต์เทิร์นสหรัฐอเมริกา เอเรีย-12 กักเก็บตัวอย่างที่ยังมีชีวิตของตัวตนที่ผิดปกติทางชีวภาพ รวมถึงตัวอย่างที่เป็นอันตรายเชิงชีวภาพหรือมีความเสี่ยงอื่นๆเพื่อการศึกษาวิจัย วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี่ ได้แก่ : SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939

facility-texture.png14 เอเรีย-14 (อาคารหรือพื้นที่ติดอาวุธ และกักกั้นเชิงชีวภาพ เอเรีย-14)

เอเรีย-14 คืออาคารเพื่อการกักกั้นโดยตั้งอยู่ในภูเขารูบี้ เนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกา เอเรีย-14เป็นพื้นที่หลักในการบรรจุ ตัวตนผิดปกติที่มีขนาดใหญ่ ,อันตรายสูง ,และ/หรือไม่เป็นมิตร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในระดับกองทัพประกอบด้วยอาวุธหนัก รถหุ้มเกราะ และการสนับสนุนทางอากาศ วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี้ ได้แก่ : SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940

facility-texture.png32 เอเรีย-32 (ฐานดวงจันทร์ เอเรีย-32)

คืออาคารหลายชั้นใต้พื้นผิวดวงจันทร์บริเวณที่ราบทะเลแห่งฝน(Mare Imbrium) ลูน่าเอเรีย-32 มีเพื่อกักเก็บตัวตนผิดปกติบนผิวดวงจัทร์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในปัจจุบัน หรือตัวตนที่มีความอันตรายน้อยกว่าที่มีอยู่เมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี้ ได้แก่ : SCP-2493, SCP-2686, and SCP-2821

facility-texture.png179 เอเรีย-179

ก่อนหน้านี้เป็นอาคารกักเก็บชั่วคราว-179 โดยตั้งอยู่ที่รัฐเพนซิลวาเนียสหรัฐอเมริกา วัตถุที่อยู่ในสถานที่นี้ ได้แก่ : SCP-1050, SCP-1179

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License