SCP-____-J

วัตถุ# SCP—J

ระดับ: ___

มาตรการกักกันพิเศษ: อยู่ในกล่องในห้องของผม

รายละเอียด: มันคือหินที่ทำให้คุณผัดวันประกันพรุ่ง

ภาคผนวก: คงเป็นมีมหรืออะไรสักอย่าง

แล้วผมจะมาเขียนให้เสร็จทีหลัง -ดร.แวงค์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License