SCP-____-J

วัตถุ# SCP—J

ระดับ: ___

มาตรการกักกันพิเศษ: อยู่ในกล่องภายในห้องของฉัน

รายละเอียด: มันคือหินที่ทำให้คุณผัดวันประกันพุ่ง

ภาคผนวก: อาจจะเป็นผลกระทบของมีม หรือบางสิ่งบางอย่าง

ผมจะเขียนเรื่องนี้ให้เสร็จในภายหลัง -ดร.แวงค์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License