SCP-6336

วัตถุ# SCP-6336

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: นักวิจัย อีริก โครอย จะต้องรายงานพฤติกรรมของ SCP-6336 หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

รายละเอียด: SCP-6336 คือภาพสะท้อนของนักวิจัย อีริก โครอย โดยที่ SCP-6336 มีการเคลื่อนไหวคลาดเคลื่อนไปจากการเคลื่อนไหวของนักวิจัยโครอยเล็กน้อย โดยมักจะแสดงการกระทำที่ผิดไปจากเดิม จากการสังเกตพบว่า SCP-6336 มักมีพฤติกรรมเหลือบมองไปทางซ้าย และมีเหงื่อออกมากกว่าตัวจริง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะยิ่งแย่ลงตามระยะเวลาที่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

อัพเดท: ในวันที่31/03/2020 SCP-6336 แสดงพฤติกรรมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ระหว่างที่นักวิจัยโครอยกำลังทำกิจวัตรในตอนเช้า ได้มีบุคคลที่สวมชุดเครื่องแบบทหารที่ไม่สามารถระบุที่มา ปรากฏเข้ามาในเงาสะท้อน บุคคลดังกล่าวทำการจับกุม SCP-6336 ด้วยความรุนแรง โดยเอาถุงดำคลุมหัว และรัดข้อมือด้วยสายรัด ก่อนจะพา SCP-6336 ออกไปจากเขตการมองเห็นจากกระจกในห้องน้ำของนักวิจัยโครอย

SCP-6336 ไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งอีกสองสัปดาห์ให้หลัง เมื่อปรากฏอีกครั้งพบว่ามีผ้าพันแผลพับรอบศีรษะ โดยมีคราบเลือดเป็นวงรอบกะโหลกศีรษะ

และอีกประการหนึ่ง การเคลื่อนไหวของ SCP-6336 กลับมาสัมพันธ์กับตัวนักวิจัยโครอยอย่างสมบูรณ์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License