SCP-579

วัตถุ# SCP-579

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ขณะนี้ SCP-579 อยู่ที่ไซต์-62C (การรู้ถึงตัวตนของมันถูกลงความเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกักกันนี้) สถานที่กักกันตั้งอยู่ห่างจากไซต์-██ ซึ่งเป็นไซต์งานหลักประมาณ 80 กม. ไซต์ประกอบไปด้วยอาคารที่เก็บ SCP-579 ไว้และที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่กักกัน SCP-579 ถูกเก็บไว้ในพื้นที่กักกันขนาด 30 ม. X 30 ม. X 30 ม. ที่ทำมาจาก[-ข้อมูลถูกลบ-] ภายในซึ่ง SCP-579 ถูกเก็บไว้ในสภาวะ”หยุดนิ่ง”อย่างถาวรโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไซต์-██ จะขึ้นตรงต่อศูนย์บัญชาการสูงสุดโดยผลการรายงานและการสังเกตทุกอย่างต้องถูกจัดทำขึ้น เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 2 ทีม (แต่ละทีมประกอบด้วยบุคลากรระดับ 1 จำนวน 17 คน ระดับ 2 จำนวน 3 คน ระดับ 4 จำนวน 1 คน) ซึ่งหมุนเวียนกันทุกๆ 2 สัปดาห์

อุปกรณ์วัดทุกชิ้นต้องถูกตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกๆครึ่งชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังทำงานได้ตามปกติ หากค่าที่วัดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องแจ้งให้ศูนย์บัญชาการสูงสุดทราบทันที อุปกรณ์วัดหรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิคใดๆก็ตามที่มีค่าเบี่ยงเบนไปจากปกติ 0.2% หรือแสดงถึงความผิดพลาดหรือความเสื่อมสภาพใดๆจะส่งผลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ” 326-อิสรอฟีล” โดยอัตโนมัติ รายงานประจำชั่วโมงต้องส่งไปยังศูนย์บัญชาการตามเวลาที่กำหนด หากรายงานไม่ถูกส่งมาภายใน 7 นาทีตามแผนเวลาที่วางไว้ ก็ให้ดำเนินการตามแผนงาน ” 326-อิสรอฟีล” ทันที

ห้ามทำแผนงานใดๆ นอกเหนือจากโครงงานที่เข้มงวดที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยเด็ดขาด

รายละเอียด: [-ข้อมูลถูกลบ-]

ภาคผนวก [579-001]:

แผนงาน 10-อิสรอฟีล-A : ประตู หน้าต่าง และทุกๆ ทางออกเท่าที่มีที่สามารถออกจากไซต์-██ ได้จะถูกปิดลง ป้องกันบุคลากรเข้าหรือออกจากไซต์ ทีมและสิ่งที่จำเป็นสำหรับ แผนงาน 10-อิสรอฟีล-B ถูกเตรียมพร้อมและประจำตำแหน่ง

ถ้ารายงานเริ่มส่งไปยังศูนย์บัญชาการสูงสุดต่อ หรือถ้าอุปกรณ์วัดหรืออุกรณ์อิเลคโทรนิคกลับสู่สภาวะปกติแล้ว ศูนย์บัญชาการสูงสุดจะออกแถลงการณ์ ”กลับสู่สภาวะปกติ” แต่หากแถลงการณ์ไม่ออกมาภายใน 7 นาทีนับตั้งแต่เริ่มแผนงาน 10-อิสรอฟีล-A ให้ดำเนินแผนงาน 10-อิสรอฟีล-B ต่อ หรือถ้าอุปกรณ์วัดหรืออุกรณ์อิเลคโทรนิคที่อยู่ใกล้ SCP-579 เริ่มแสดงความผิดพลาดอย่างชัดเจนหรือเบี่ยงเบนไปจากปกติมาก ให้ดำเนินแผนงาน 10-อิสรอฟีล-B โดยทันที

ในกรณีที่ได้รับแถลงการณ์ ”กลับสู่สภาวะปกติ” ต้องให้เวลาผ่านไปอย่างน้อย 72 ชม.นับจากเวลาที่เกิดความผิดปกติขึ้นจึงจะเปิดไซต์ได้ตามปกติและถอนกำลังทีมจากแผนงาน 10-อิสรอฟีล-B

แผนงาน 10-อิสรอฟีล-B : ทางเข้าของไซต์-62 (SCP-004) จะถูกทำลายโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีบุคลากรหรือเครื่องมือที่จำเป็นหลงเหลืออยู่ภายในไซต์หรือไม่ ซากที่เหลือของทางเข้า (หรือตัวทางเข้าเองในกรณีที่มันทำลายไม่ได้) จะต้องถูกกักกันในแบบเดียวกับ SCP-579 รอศูนย์บัญชาการสูงสุดจะออกคำสั่งว่าจะทำอะไรต่อไป

ภาคผนวก [579-002]:

ในกรณีที่สามารถดำเนินแผนงาน 10-อิสรอฟีล-B ได้สำเร็จ เอกสารที่ถูกปิดผนึกทุกชิ้นที่เกี่ยวกับ SCP-579 จะถูกแจกจ่ายให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกันแผนงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นโครงงานในเอกสารนั้นๆ (รวมทั้งแผนที่คิดขึ้นกะทันหันด้วยหากจำเป็น) พึงระลึกอยู่เสมอว่าแม้ว่าแผนงาน 10-อิสรอฟีล-B จะสำเร็จ เวลาที่คาดการณ์ไว้ว่า [-ข้อมูลถูกลบ-] จะเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ 1 ปีหรือน้อยกว่านั้น

หาก SCP-579 ถูกกล่าวถึงไม่ว่าในระดับไหน ทั้งจาก SCP-███, กลุ่มต่อต้านองค์กร, สาธารณชนหรือจาก [-ข้อมูลถูกลบ-] ให้ดำเนินแผนงาน 10-อิสรอฟีล-A โดยทันที

ในกรณีที่แผนงาน 10-อิสรอฟีล-B ล้มเหลว ไม่มีแผนงานที่จำเป็นต้องทำต่อไปอีก [-ข้อมูลถูกลบ-]

ภาคผนวก [579-ลำดับเหตุการณ์]:

เหตุการณ์ที่ 1 : SCP-579 ถูกค้นพบ จุดกำเนิดของมันคือ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 2 : การประเมิน SCP-579 ในเบื้องต้นถูกรับรอง [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 3 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 4 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 5 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 6 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 7 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 8 : SCP-579 ถูกกักกันสำเร็จ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 9 : SCP-579 ถูกย้ายไปยังไซต์-04 [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 10 : การกักกันล้มเหลว ทำให้สูญเสียไซต์-04 ไป [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 11 : SCP-579 ถูกกักกันสำเร็จ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 12 : SCP-579 ถูกย้ายไปยังไซต์-31 [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 13 : การกักกันล้มเหลว ทำให้สูญเสียไซต์-31 ไป [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 14 : SCP-579 ถูกกักกันสำเร็จ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 15 : SCP-579 ถูกย้ายไปยังไซต์-26 [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 16 : การกักกันล้มเหลว ทำให้สูญเสียไซต์-26 ไป [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 17 : SCP-579 ถูกกักกันสำเร็จ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 18 : มีความพยายามที่จะทำลาย SCP-579 ทิ้ง แต่ล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 19 : มีความพยายามที่จะทำลาย SCP-579 ทิ้ง แต่ล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 20 : มีความพยายามที่จะทำลาย SCP-579 ทิ้ง แต่ล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 21 : มีความพยายามที่จะทำลาย SCP-579 ทิ้ง แต่ล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 22 : การกักกันล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 23 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 24 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 25 : SCP-579 ถูกกักกันสำเร็จ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 26 : SCP-579 ถูกขนย้ายไปยังบริเวณใกล้กับจุดกำเนิด [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 27 : มีความพยายามที่จะนำ SCP-579 กลับไปยังจุดกำเนิด แต่ล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 28 : มีความพยายามที่จะนำ SCP-579 กลับไปยังจุดกำเนิด แต่ล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 29 : มีความพยายามที่จะนำ SCP-579 กลับไปยังจุดกำเนิด แต่ล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 30 : มีความพยายามที่จะนำ SCP-579 กลับไปยังจุดกำเนิด แต่ล้มเหลว และส่งผลให้จุดกำเนิดถูกทำลายลงไปด้วย [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 31 : การกักกันล้มเหลว [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 32 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 33 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 34 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 35 : [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 36 : SCP-579 ถูกกักกันสำเร็จ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 37 : SCP-579 ถูกย้ายไปยังไซต์-██ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 38 : SCP-579 มีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับ [-ข้อมูลถูกลบ-] การกักกันถูกหยุดไว้ก่อน แม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้มาจากมาตรการกักกัน [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 39 : ศูนย์บัญชาการสูงสุดมีคำสั่งให้ปิดตายไซต์-██ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 40 : เจ้าหน้าที่ ███-█ ออกแบบแผนการกักกันที่ใช้อยู่ในขณะนี้ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 41 : ไซต์-62C ถูกสร้างขึ้น [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 42 : SCP-579 ถูกย้ายไปยังไซต์-██ [-ข้อมูลถูกลบ-]
เหตุการณ์ที่ 43 : ศูนย์บัญชาการสูงสุดปิดผนึกข้อมูลทั้งหมดที่ไม่จำเป็นในการกักกัน SCP-579 การกำจัดเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันรั่วมูลที่เกี่ยวกับ SCP-579 รั่วไหลออกไปนั้น ดูเหมือนจะไม่จำเป็นต้องทำ เพราะมีเจ้าหน้าที่เพียง 7 คนเท่านั้นที่เหลืออยู่ และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ SCP-579 จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต [-ข้อมูลถูกลบ-]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License