SCP-481

วัตถุ#: SCP-481

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-481 ขณะนี้ถูกจัดเก็บที่ส่วนกักกันที่-25 ภายในห้องกักกันที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุ ห้องกักกันนั้นจะสามารถจุได้ 2 คน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการแพร่กระจายของตัววัตถุ ซึ่งห้องกักกันนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนคือสำหรับพักผ่อนและอยู่อาศัย

มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสื่อที่ชมเพื่อความบันเทิงที่ถูกบันทึกล่วงหน้าก่อนถูกกันกันได้ตราบใดที่ไม่มีการละเมิดการกักกันและจะไม่มีการให้เงินทุนที่เกินความเหมาะสมสำหรับโครงการใดๆ มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะได้รับอนุมัติในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่กักกันและเยี่ยมชมสวนภายนอกได้ไม่เกิน สาม(3)ชั่วโมงต่อวัน โดยอยู่ภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับสอง อย่างน้อยสอง(2)คน กล้องวงจรปิดถูกติดตั้งภายในหอพัก และตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับสอง หนึ่ง(1)คน ตลอดเวลา ไม่ควรขัดขวางการทำร้ายตัวเองของตัวอย่าง ยกเว้นเสียแต่เป็นการทำร้ายตัวเองนั้นส่งผลต่อมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือถึงชีวีตในใน████████ซึ่งในกรณีนี้ สถาบันได้อนุญาตให้ทำการพันธนาการตัวอย่างได้โดยจะต้องมีทีมแพทย์ที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีเตรียมการตลอดเวลา

รายละเอียด: SCP-481 เดิมนั้นเกิดจากรอยแผลเป็นที่มีลวดลายสอดคล้องกับบางส่วนของในแผนที่เมือง ███████ประเทศอินเดียที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกบนSCP-481-1 (ชื่อเดิม นส. █████████-█████████) ตั้งแต่ปี199█หลังจากนั้น SCP-481 ได้แพร่กระจายไปยัง SCP-481-2 (ชื่อเดิม เจ้าหน้าที่ █████, ดูที่ภาคผนวก 481-01) เมื่อ SCP-481 ปรากฏบน SCP-481-1 เป็นครั้งแรก วัตถุนั้นปรากฏในรูปแบบกากบาทขนาดเล็กที่ติดๆกัน ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับตำแหน่งของสถานที่โดยรอบในเขต██████████████ในเมือง████████ในขณะที่บางส่วนของเมืองนี้จะยังไม่ถูกเขียนบนแผนที่แต่แผลเป็นกลับแสดงออกมาอย่างชัดเจน

แผลเป็นนั้นมีลวดลายที่ถอดแบบมาจากเมืองดังกล่าวอย่างสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงทิศทางของถนนและตรอกซอกซอยโดยลักษณะของแผลนั้นจะคล้ายกับแผลที่โดนสิ่งของมีคมที่เทื่อขูดลงบนผิและสิ่งก่อสร้างแทนที่โดยแผลแบบนูน คลองเล็กๆที่ไหลผ่านเมืองจะแสดงแทนด้วยแผลที่มีลักษณะตะปุ่มตะป่ำพาดผ่านส่วนท้องของ SCP-481-1

การขยายตัวของแผลนั้นจะสอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง/จังหวัดที่แออัด รวมไปถึงชุมชนแออัดและถนนลูกรัง จากการอธิบายโดย SCP-481-1 และ -2 ทั้งสองนั้นกล่าวว่าความเจ็บที่เกิดจากวัตถุนั้นมิได้เกิดจากการขยายเมืองเพียงอย่างเดียวแต่การทำลายสถานที่ใดๆก็ตามจะส่งผลให้แผลเป็นเกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเช่นกัน ในขณะนี้แผลเป็นปกคลุมผิวหนัง 100% ของทั้งสองซึ่งรวมไปถึงหนังศรีษะของ SCP-481-1 ส่วนผิวหนังของ SCP-481-2 นั้นถูกปกคลุมทั้งสิ้น 47% โดยจะปกคลุมบริเวณไหล่ถึงลำตัวท่อนล่าง รวมไปถึงแขนทั้งสองข้าง

SCP-481-1 ส่อให้เห็นถึงแนวโน้มการทำร้ายตัวเองตั้งแต่ตัวเธอถูกกักกัน แผลเป็นใดก็ตามที่หลงเหลือจากการทำร้ายตัวเองนั้นจะจางไปภายใน 20 วัน และไม่ส่งผลให้แผนผังเมืองเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงมีการสรุปว่าการทำร้ายตัวเองเป็นเพียงการแสดงออกทางอารมณ์ของ SCP-481-1 ที่ไม่พอใจกับการถูกกักกันซึ่งข้อสรุปนี้ถูกหักล้างว่าไม่ถูกต้อง จากเหตุการณ์ 481-1-01

ภาคผนวก: 481-01: เมื่อ SCP-481-1 ไม่เหลือพื้นที่บนผิวหนังให้แผลเป็นขยายตัว ตอนแรกทางเราเชื่อว่าการขยายตัวได้สิ้นสุดลงแล้ว ภายในหนึ่งอาทิตย์ แผลเป็นเริ่มปรากฏบน SCP-481-2 ซึ่งได้รับหน้าที่ดูแลสถานที่เดียวกับ SCP-481-1 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่█████ได้ถูกกันกันและตรวจสอบทันที SCP-481-2 นั้นมีประวัติเคยเกี่ยวข้องกับ [ข้อมูลปกปิด] ก่อนที่จะมาเข้าร่วมสถาบัน ซึ่งเหมือนกับสิ่งที่SCP-481-1 เคยกระทำก่อนการกักกัน การเกี่ยวข้องกันนี้เองที่เป็นเครื่องยืนยันทำให้ SCP-481-2 กลายเป็นจุดรวมตัวของแผลเป็นแห่งใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยในขณะนี้

เหตุการณ์ 481-1-01: วันที่ ██/██/20██ SCP-481-1 พยายามจะกระทำอัตวินิบาตกรรมโดยนำมีดพลาสติกปาดข้อมือ ในเวลาเดียวกันเอง การจราจลใน ████████ประเทศอินเดียนั้นได้เกิดความรุนแรงถึงขีดสุดSCP-481-1 นั้นได้ถูกจับตาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสถานที่สองแห่ง ซึ่งตำแหน่งทั้งสองนั้นตรงกับบริเวณแผนที่บนข้อมือของ SCP-481-1

ภาคผนวก: 481-02: จากการวิจัยของสถาบันนั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการทำร้านตัวเองของวัตถุและความรุนแรง,อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่จริง ซึ่งการทดลองนั้นได้ทำขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผลนั้นจะมีส่วนเกียวข้องกับการเกิดอาชญากรรมหรือไม่ ซึ่งการทดลองนั้นได้ทำด้วยการผ่าตัด แต่ทว่ายังไม่เป็นผลใดๆที่น่าพอใจ

ซึ่งนักวิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าการทำร้ายตัวเองนั้นเป็นการบังคับตัวเองให้ตอบสนองต่อความรุนแรงและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมือง การทำร้ายตัวเองอย่างหนักปรากฏให้เห็นตามแผลเป็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีอาชญากรรมหนาแน่น ในวันที่ ██/██/20██ SCP-481-2 นั้นได้พยายามตัดแขนซ้ายตัวเองออกซึ่งในสถานที่จริงนั้นในบริเวณดังกล่าวได้เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้สถาบันต้องใช้การพันธนาการเพื่อให้วัตถุไม่ทำร้ายตัวเอง

บันทึกการทดลองของ SCP-481

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License