SCP-307-TH
rating: +12+x

ระบบ Safe

มาตรการกักกันพิเศษ

เมื่อไม่ใช้งานหรือทดลอง ให้บรรจุ SCP-307-TH ไว้ในซองสูญญากาศและเก็บไว้ในตู้เซฟมาตรฐานที่มีรหัสล็อค 2 ชั้น การเข้าถึงเพื่อการทดลองได้ต้องรับอนุญาตจากบุคลากรที่ดูแลโดยพิจารณาให้ใช้ D-Class สำหรับการทดลองที่เป็นอันตราย และให้มีการติด CR-Cam1 ทุกการทดลอง หากมีการทดลองที่เป็นอันตราย สำหรับการนำไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์เป็นลายลักษณ์อักษร

การดำเนินการใดๆ ที่สร้างความเสียหายแก่ SCP-XXX-TH จะมีตั้งกรรมการสอบสวนเป็นรายกรณี ผลการใช้งานให้่ทำรายงานส่งต่อใหัผู้ดูแล หากไม่ดำเนินการจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ต่อไป

รายละเอียด

SCP-307-TH คือที่ปิดตาสำหรับการนอนหลับที่พบได้ในตลาดทั่วไป ไม่พบความผิดปกติทางกายภาพ ไม่มีกล้อง วงจรไฟฟ้าและแบ็ตเตอรี่และวัสดุยังใช้สิ่งที่นำมาทำที่ปิดตาทั่วไป โดยจะมีความผิดปกติเมื่อมนุษย์นำมาสวมเพื่อปิดตา ผู้ใส่จะมองเห็นภาพที่กำลังหันหน้ามองอยู่ ณ ขณะนั้น ภาพมีความคมชัดเหมือนการมองด้วยตาเปล่า โดยจะมี HUD (Head Up Display) ของเกมประเภทเดินยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person Shooting : FPS) รวมอยู่ในภาพด้วย ผู้สวมจะยังคงเห็นภาพได้แม้จะหลับตาหรือกระพริบตาก็ตาม อีกทั้งไม่สามารถขยับมุมมองด้วยการกรอกตา ต้องใช้การขยับศรีษะและร่างกายเท่านั้น ผู้สวมสามารถมองเห็นร่างกายของตนตามปกติและสามารถยกมือหรือนำสิ่งอื่นมาปิดที่ SCP-307-TH จะเป็นปิดการมองเห็น

SCP-307-TH จะหยุดการทำงานโดยการดึงออกหรือเลื่อนหลุดจากตำแหน่งดวงตา และจะไม่ทำงานหากใช้กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ จากการทดลองพบว่า SCP-307-TH ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานแต่อย่างใด

รายการที่แสดงในอยู่ใน HUD ของ SCP-307-TH

# ชื่อและภาพร่างของสิ่งที่ถืออยู่ในมือ กรณีเป็นอาวุธปืนจะแสดงจำนวนกระสุนที่อยู่ในปืนและกระสุนสำรองที่พกเอาไว้ แต่ไม่มี Crosshair

  1. รายการอุปกรณ์ที่พกอยู่ (Inventory) ทั้งการใส่กระเป๋าหรือรัดไว้กับตัว
  2. Mini Map แสดงรายะละเอียดสถานที่ ณ ขณะนั้น เป็นสองมิติอย่างละเอียดในรัศมี 100 เมตร แสดงตำแหน่งของบุคคลหรือสิ่งของที่มีการติดอาวุธและเป็นภัยคุกคามแก่ผู้สวมใส่ รวมถึงการหันหน้า มุมมอง และระยะการมองเห็นของสิ่งนั้นๆ โดยหากอยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าผู้สวมใส่จะมีลูกศรชี้ลง และหากอยู่สูงกว่าจะมีลูกศรชี้ขึ้นกำกับด้วย
  3. ชื่อ "นามแฝง" ของผู้ที่สวมใส่ โดยมักจะไม่ตรงกับนามจริงๆ ของผู้สวมใส่ , อย่างน้อยก็มีการสะกดตัวเล็กใหญ่ที่ไม่ถูกต้องหรือมีคำหรือข้อความที่มักในเกม Online ประกอบเข้าไปเช่น MLG , Pro , 360 , Inw , Za เป็นต้น

หาก SCP-307-TH ที่ทำงานอยู่ สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet ตามผ่าน HTTP Port 80 แล้ว HUD จะแสดงข้อมูลเพิ่มอีก 2 ส่วนคือ

  1. Kill Feed ที่แสดงเหตุฆาตกรรมในรัศมีประมาณ 40 กม. รอบผู้สวมใส่ โดยมีรูปแบบ [นามแฝง] [อาวุธที่ใช้] [นามแผง] หากผู้สวมใส่ได้ทำการฆาตกรรมมนุษย์คนใดๆ ก็จะแสดงข้อมูลด้วยเช่นกันแม้ผู้ที่ถูกฆ๋าจะไม่ได้สวม SCP-307-TH ด้วยก็ตาม
  2. Chat Log แสดงการข้อความพูดคุยที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แสดงรายชื่อเป็นนามแฝงเช่นกัน

ภาคผนวก

  • SCP-307-TH ไม่มีการสถานะของร่างกาย (Health) และพาหนะ (Vehicle health) แต่อย่างใด จากการทดสอบโดยใช้ D-Class มาสวม SCP-307-TH แล้วทำให้บาดเจ็บสาหัส ไม่พบว่ามีสัญญาณเตือนถึงอันตรายของร่างกายผู้ใช้แสดงขึ้นมาใน HUD แต่อย่างใด
  • รัศมีที่ Kill Feed จะแสดงข้อมูลนั้นจะนับจุดศูนย์กลาง ณ จุดที่สวม SCP-307-TH เท่านั้น การเคลื่อนที่ไม่ได้ทำให้รัศมีเปลี่ยนไป การเคลื่อนที่ออกนอกรัศมี จะทำให้มองเห็นเป็นภาพขาวดำและมีข้อความระบุว่า "ออกจากพื้นที่การการรบ" และนับถอยหลัง 10 วินาที หากสวมไม่กลับเข้าไปในพื้นที่หรือถอด SCP-307-TH ออก ผู้สวมใส่จะเสียชีวิตทันทีด้วยเหตุก้านสมองหยุดการทำงานเฉียบพลัน
  • จากการทดลองจนถึงจณะนี้ไม่พบว่าการสม SCP-307-TH จะทำให้เกิดเหตุฆาตกรรมเพิ่มขึ้นโดยมีนัยสำคัญ
  • SCP-307-TH ได้มาพัสดุที่ไม่สามารถระบุที่มาได้
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License