SCP-2719

วัตถุ #: SCP-2719

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-2719 ควรเก็บอยู่ข้างใน

รายละเอียด: SCP-2719 เป็นตัวชี้วัดโครงสร้างทางอภิปรัชญา แนวคิดใดๆที่แสดงออกโดย SCP-2719 จะมีเพียงแค่ไปหรือกลายเป็นข้างใน ข้อมูลต่างๆบน SCP-2719 นั้นไม่ควรมีการรับรู้โดยบุคลการที่มีความฉลาดและทางชีวภาพ

ผลลัพธ์การทดลอง:
ตัวชี้ ผลลัพธ์
2008 Opel Astra เคยอยู่ข้างใน
D-5789 ได้ไปข้างใน
D-5794 ได้ไปข้างใน
D-5796 กลายเป็นข้างใน
D-5802 ได้ไปข้างใน ข้างในทุกข์
หน่วยกักกัน 2719-A ได้ไปข้างใน ข้างในตาย
หน่วยกักกัน 2719-B ได้ไปข้างใน
หน่วยกักกัน 2719-C กลายเป็นข้างใน
D-5803 ได้ไปข้างใน
D-5805 ได้ไปข้างใน
D-5812 ได้ไปข้างใน
D-5813 กลายเป็นข้างใน
หน่วยกักกัน 2719-B กลายเป็นข้างใน
อูเลียบอกร์, ฟินแลนด์ กลายเป็นข้างใน
ประชากรของอูเลียบอกร์ ได้ไปข้างใน ใช้งานได้ดีมากสำหรับขั้นตอนการอพยพ
หน่วยกักกัน 682-V กลายเป็นข้างใน
SCP-682 ได้ไปข้างใน
SCP-682 กลายเป็นข้างใน
SCP-682 ได้ไปข้างใน
SCP-682 ได้ไปข้างใน
SCP-682 ได้ไปข้างใน
SCP-682 ข้างนอก
O5 กลายเป็นข้างใน
ดร. เซอมีโล ได้ไปข้างใน
การลงโทษ กลายเป็นข้างใน
O5-7 ได้ไปข้างใน
ดร. ไบรท์ กลายเป็นข้างใน
ความเจ็บปวดที่ลำไส้ ข้างนอก (พยายามได้ดี)
ความเจ็บปวดที่ลำไส้ กลายเป็นข้างใน
ดร. ████ ได้ไปข้างใน (ที่หลังอย่าทำอย่างนั้นอีกละ)
ทาลี, ออสเตรเลีย กลายเป็นข้างใน
ประชาชนของทาลี ได้ไปข้างใน
วิมุติ กลายเป็นข้างใน
O5-1 กลายเป็นข้างใน
วิมุติ กลายเป็นข้างใน
O5-2 กลายเป็นข้างใน
วิมุติ กลายเป็นข้างใน
O5-3 กลายเป็นข้างใน
วิมุติ กลายเป็นข้างใน
O5-4 กลายเป็นข้างใน
วิมุติ ข้างนอก
วิมุติ ข้างนอก
วิมุติ ข้างนอก
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License