SCP-240-JP

วัตถุ# SCP-240-JP

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-240-JP-[ข้อมูลเสียหาย] แยกกันไว้ในโรงเพาะพันธุ์ของศูนย์-81██ ให้ให้อาหารและทำการสังเกตการณ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืนยันสถานะ หากว่าตัวอย่างของ SCP-240-JP แสดงลักษณะผิดปกติใดๆแล้วให้รายงานไปยังหัวหน้านักวิจัยในทันที ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจให้ SCP-240-JP ได้รับบาดเจ็บหรือปล่อยให้ SCP-240-JP บาดเจ็บ

รายละเอียด: SCP-240-JP เป็นรหัสรวมของกลุ่มตัวอย่างตั๊กแตนซึ่งเชื่อว่ามีความสามารถในการบิดเบือนสภาพความเป็นจริงที่จำกัด ขนาดโดยเฉลี่ยวัดได้ประมาณ 30-40 มม. ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้น SCP-240-JP จะไม่แสดงลักษณะผิดปกติแต่อย่างใด คุณสมบัติผิดปกติของ SCP-240-JP นั้นจะปรากฏออกมาในตอนที่มันตายแล้ว เชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัวอย่างของ SCP-240-JP เสียชีวิตจากปัจจัยภายนอก ความสามารถในการบิดเบือนสภาพความเป็นจริงของมันก็จะลบความเป็นจริงที่มันตายเพื่อคงจำนวนประชากรทั้งหมดไว้ ลักษณะนี้ทำให้การสังเกตการณ์ความสามารถในการบิดเบือนของ SCP-240-JP กระทำได้ยากมาก ตั้งแต่ที่สถาบันได้ทำการกักกันพวกมัน มีตัวอย่าง 4 ตัวที่ถูกกำจัดทิ้งระหว่างการทดลอง และตัวอย่างอีก[ข้อมูลเสียหาย]ตัวที่ตายจากอุบัติเหตุ ถึงกระนั้นจำนวนประชากรทั้งหมดของ SCP-240-JP ก็คงอยู่ที่ 0 ตัวเท่ากับในตอนที่เริ่มทำการกักกัน

SCP-240-JP นั้นถูกค้นพบในห้องเพาะพันธุ์ภายในอาคารซึ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตภูเขา████ จังหวัด████ เชื่อว่าอาคารนี้เป็นห้องทดลองของสำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแห่งญี่ปุ่น หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยระหว่างการตรวจค้นห้องเพาะพันธุ์นั้นยังได้พบเอกสารนี้อยู่ใต้ชั้นหนังสือ

เอกสารที่เก็บกลับมา:

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแห่งญี่ปุ่น แบบฟอร์มพัฒนาหมายเลข 4

หมายเลขโครงการ: I-007-X05

ระดับสายพันธุ์ที่ดำเนินการ: PURPLE - แมลงบนโลกโดยทั่วไป

เงื่อนไขในการพัฒนา: การพัฒนาระบอบนิเวศน์ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์จากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือสายพันธุ์ต่างถิ่นได้

แผนการพัฒนา: ใช้สายพันธุ์พื้นฐานของตั๊กแตนหนวดสั้นธรรมดา (Oxya yezoensis) วัตถุจะได้รับลักษณะซึ่งจะย้อนผลของความตายจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่น อุบัติเหตุ ตัวห้ำ ฯลฯ

ผลการพัฒนา: การผสมข้ามพันธุ์ระหว่างตัวอย่าง[ข้อมูลปกปิด] ได้เกิดตั๊กแตนจำนวน 0 ตัวซึ่งมีความสามารถพิเศษดังกล่าว เมื่อได้ทำการกำจัดตัวอย่าง 2 ด้วยเครื่องมือทำงานแล้ว จำนวนประชากรทั้งหมดก็ยังคงอยู่ที่ 0 ตัว หลังจากนั้นได้ทำการใช้ตัวอย่างอีก 2 ตัวเป็นอาหารของสัตว์อื่น จำนวนของตั๊กแตนภายในกรงเลี้ยงก็ยังคงอยู่ที่ 0 ตัว ไม่ว่าสาเหตุการตายจะเป็นอะไร (รวมถึงการจมน้ำ เผา การการเสื่อมถอยทางชีวภาพ) จำนวนของตัวอย่างก็คงที่สม่ำเสมอ การพัฒนาประสพความสำเร็จ

ภาคผนวก: เวลาผ่านไป 3 สัปดาห์แล้วตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นทำการเพาะพันธุ์ จำนวนของตั๊กแตนในกรงเลี้ยงก็ยังคงอยู่ที่ 0 แต่มันมีอะไรผิดปกติอยู่นะ โดยทั่วไปแล้ว 0 นี่เป็นจำนวนที่น้อยเกินไปสำหรับฝูงตั๊กแตนนะ อาจจะเป็นผลกระทบจากความสามารถของมันก็ได้ แต่ทำไมไม่มีใครที่ดูแลมันอยู่สงสัยในตอนที่เขียนรายงานเลยล่ะ? นั่นเป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้ากันต่อไป

ภาคผนวก: ในขณะนี้ได้มีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนระดับวัตถุของ SCP-240-JP เป็น Neutralized แล้ว ดูเหมือนว่าเอกสารนี้จะมีความผิดพลาดอยู่ สถาบันควรจะมีตัวอย่างของ SCP-240-JP อยู่ในการกักกันอย่างน้อย 1 ตัว ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ควรจะมีมาตรการกักกันพิเศษของ SCP-240-JP ถึงกระนั้น มาตรการกักกันพิเศษนี้ก็มีอยู่แต่ไม่มีตัวอย่างของ SCP-240-JP หัวหน้าทีมวิจัย SCP-240-JP จำไม่ได้ว่าตนจัดการกับ SCP-240-JP อย่างไร จากข้อมูลด้านบนนี้ เชื่อว่าการบิดเบือนความเป็นจริงของ SCP-240-JP นั้นได้ลบความจริงที่ว่ามันเคยมีอยู่มากกว่าที่จะย้อนผลความตายของมัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License