SCP-223-TH
rating: 0+x

วัตถุ#SCP-223-TH
nok_zpslnbgsdom.jpg

SCP-223-TH ในรูปลักษณ์ปกติ

ระดับ: Safe

มาตราการกักกัน: ให้ติดตั้งตู้กระจกเลื่อนแบบอัตโนมัติชนิดแสกนลายนิ้วมือตรงหน้าโดมเพาะพันธุ์พืชยืนต้นเพื่อกักกัน SCP-223-TH ไว้ในโรงเพาะเลี้ยงพืชไซต์-20 โซน B โดยติดตั้งน้ำตกจำลองขนาด2x2เมตรไว้กลางห้อง ให้อาหารเป็นแมลงจำพวกหนอนและผลไม้ต่างๆตามความเหมาะสมทุกวัน ให้ผงเสริมวิตามินและแคลเซี่ยมผสมลงในผลไม้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง บุคคลากรใดๆสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-223-TH ได้ ห้ามน้ำวัตถุแปลกปลอมใดๆก็ตามเข้าไปในโรงเพาะเลี้ยงโซน B เด็ดขาด SCP-223-TH นั้นไม่มีความเป็นอันตราย

กรณีการกักกันรั่วไหล ให้ปิดประตูทางเข้าออกของไซต์ตั้งแต่โซนBจนถึงโรงอาหาร และให้บุคคลากรทุกคนช่วยกันมองหา"วัตถุ"ที่มีลักษณะแปลกตาหรืออยู่อย่างไม่เป็นปกติ และให้น้ำหวานผสมยานอนหลับเป็นตัวล่อ

รายละเอียด: SCP-223-TH เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกนกไม่ทราบชนิด โดยรูปร่างของมันนั้นมักปรากฏเป็นนกเพศเมียขนาด 40ซม. และผลตรวจ DNA ของ SCP-223-TH ไม่ตรงกับสัตว์สายพันธุ์ใดๆบนโลก

SCP-223-TH มีความสามารถในการ"เลียนแบบ"วัตถุต่างๆและ"พรางตัว"ได้อย่างแนบเนียน โดยมักจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อถูกคุกคาม โดยมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นวัตถุใดๆก็ได้ที่มันพบเห็น เช่น กระดาษ ต้นพืช ถังน้ำ ของเหลวไม่ทราบชนิด ตุ๊กตาหมี ลูกหมู SCP-[ข้อมูลปกปิด] นักวิจัย[ข้อมูลถูกลบ] และอื่นๆ จากการตรวจสอบไม่สามารถสรุปได้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างทางกายภาพและเคมีได้อย่างไร เมื่อมันจำลองตัวเป็นวัตถุต่างๆ มันจะไม่มีคุณสมบัติตามวัตถุที่มันจำลองขึ้น หรือ มันสามารถจำลองรูปร่างและลักษณะของวัตถุได้แต่ไม่สามารถจำลองคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุได้ โดยมันสามารถจำลองเป็นวัตถุรูปร่างตั้งแต่ 5 เซนติเมตรไปจนถึง 8 เมตร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามันมีสติปัญญาประมาณแมวบ้าน มีนิสัยขี้สงสัย และขาดแร่ธาตุวิตามินจำนวนหนึ่ง การพรางตัวของมันนั้นมีความเหมือนและแนบเนียนกับวัตถุอยู่ที่ 90 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้มันยังสามารถเลียนเสียงดนตรีประเภทเปียโน ไวโอลินและฟลุต ได้อย่างถูกต้อง

สถาบันค้นพบ SCP-223-TH จากเหตุการณ์[ข้อมูลถูกลบ] โดยได้ยืนข้อเสนอให้นักวิจัยแมรี่ทำการทดลองถึงสภาพของมัน


หมายเหตุ: แม้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเป็นของเหลวใดๆที่มีพิษหรือไม่ก็ตาม มันไม่มีอันตรายใดๆเพราะสภาพที่ปราศจากคุณสมบัติของตัวมันเอง -นักวิจัยแมรี่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License