SCP-2032-JP

วัตถุ#: SCP-2032-JP

ระดับ: Keter

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไฟล์นี้

งานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาปิดไฟล์นี้ทันที

ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดเก็บพิเศษเสมอไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License