SCP-2026

วัตถุ #: SCP-2026

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-2026 จะถูกกักเก็บไว้ภายในล็อกเกอร์มาตรฐานที่ไซต์-20. ตัวอย่างของ SCP-2026-1 จะต้องถูกกักเก็บไว้ภายในกล่องไม้ที่ไม่มีฝาปิดในห้องกักเก็บในไซต์เดียวกัน, และได้รับแสงสว่างระดับปกติโดยตรง. การทดลองซึ่งเกี่ยวข้องกับ SCP-2026 ต้องได้รับการอนุมัติจากนักวิจัยระดับ 3 อย่างน้อยหนึ่งคน

รายละเอียด: SCP-2026 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก, มีฉลากยี่ห้อติดบนบรรจุภัณฑ์ว่า “วิลสัน & หว่อง ประวัติศาสตร์แสนสนุก” (“Wilson & Wong’s Fun Size History”) . ในปัจจุบันสถาบันได้มีครอบครองไว้ทั้งหมด 135 ขวด. การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ไม่พบคุณสมบัติผิดปกติใดๆ สถาบันได้ค้นพบ SCP-2026 ทั้งหมด 15 รสชาติ; 10 รสชาตินั้นเป็นชื่อที่สอดคล้องกับอารยธรรมของมนุษย์ที่ผ่านมา, ขณะที่ 5 รสชาตินั้นเป็นชื่อของอารยธรรมที่ไม่มีจริง

คุณสมบัติผิดปกติของ SCP-2026 จะมีผลเมื่อถูกใช้บ้วนปากโดยมนุษย์. ประมาณ 2 ชั่วโมงหลังจากกาใช้งาน, ฟันหนึ่งซี่ของผู้ใช้จะหลุดออกมาก โดยไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าฟันซี่ใดจะหลุดออกมา. หลังจากผ่านไป 3 วัน, ฟันซี่ใหม่จะงอกออกมาทดแทนฟันที่หลุดร่วงออกไป. หลังจากผ่านไป 7 วัน, ฟันที่หลุดร่วงออกมาจะมีการเปลี่ยนแปลง ฟันจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ขนาดเล็กจำนวนมากจากเนื้อฟันและเคลือบฟัน. ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นหากผู้ใช้ดูแลรักษาฟันของตนให้ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างดีเท่านั้น. หากฟันไม่อยู่ในสุขลักษณะที่ดีกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะหยุดลงหลังผ่านไปหลายวัน. กลุ่มวัตถุขนาดเล็กเหล่านี้(ต่อไปจะถูกเรียกว่า SCP-2026-1) จะเริ่มก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันซับซ้อนจากฟันที่ได้รับผลกระทบ. ธรรมชาติของ SCP-2026-1 และ ลักษณะของสถาปัตยกรรม ขึ้นอยู่กับรสชาติของ SCP-2026 ที่ใช้

ตัวอย่างของ SCP-2026-1 สามารถพูด, เขียน และอ่านภาษาของอารยธรรมนั้นๆตามที่ระบุในรสชาติได้. ตัวอย่างของ SCP-2026-1 จะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นจากวัตถุใดๆซึ่งเป็นของแข็งรอบข้าง, รวมถึง พลาสติก, คอนกรีต, โลหะ, กระจก, กระดาษ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. SCP-2026-1 จะไม่สร้างสิ่งก่อสร้างโดยใช้เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต. นอกเหนือไปจากเนื้อมนุษย์, วัสดุเพียงชนิดเดียวซึ่งไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดย SCP-2026-1 คือ ไม้, ซึ่งมีเป็นวัสดุชนิดเดียวที่สามารถยับยั้งการขยายอาณาเขตของ SCP-2026-1

ตัวอย่างของ SCP-2026-1 จะสร้างโครงสร้างทางสังคมอันซับซ้อนและแบ่งหน้าที่ตามที่มีในอารยธรรมนั้นๆ, เช่น พ่อค้า, ชนชั้นสูง, นักบวช, นักวิทยาศาสตร์ และ นักการเมือง. ปัจจุบัน,ยังทราบว่าจำนวนครั้งที่ใช้ SCP-2026 แล้วจะส่งผลดังกล่าวนั้นได้ทั้งหมดเท่าไร, ซึ่ง SCP-2026 จะสามารถถใช้และแสดงผลได้หนึ่งครั้งต่อสองเดือนโดยบุคคลเท่านั้น . การสังเกตการณ์ได้บ่งชี้ว่า SCP-2026-1 ไม่สามารถรับรู้ถึงมนุษย์ได้. การกระทำใดๆกับ SCP-2026-1 โดยมนุษย์, SCP-2026-1 จะรับรู้ว่าเป็นการกระทำโดยพระเจ้าหรือสิ่งทรงภูมิปัญญาระดับสูงกว่า. หากตัวอย่างจากอารยธรรมที่แตกต่างกันได้รับอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน, ผลที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างเป็นอย่างมากและดูเหมือนเป็นไม่มีแบบแผนว่าสองอารยธรรมจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติหรือการทำสงครามอย่างต่อเนื่องระหว่างอารยธรรม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License