SCP-201-TH
rating: 0+x
Herd-of-alpaca-e1479406231667.jpg

SCP-201-TH

วัตถุ# SCP-201-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-201 ถูกกักกันอยู่ภายในอาณาเขตของฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย

บุคลากรทุกระดับที่ได้รับหน้าที่ดูแล SCP-201 เป็นครั้งแรกจะต้องเข้าอบรมเพื่อรับทราบถึงข้อปฏิบัติต่อและนิสัยของอัลปาก้าก่อนที่จะปฏิบัติงานนี้ 1 วัน เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัยและ/หรือในระหว่างที่เล่นกับมัน

บุคลากรระดับ 1 จะได้รับให้ทำหน้าที่ให้อาหาร ทำความสะอาดและตัดขน SCP-201 เมื่อขนของมันเจริญเติบโตได้เต็มที่ในระดับที่เหมาะสมที่จะทำการตัดขน บุคลากรระดับ 2 จะได้รับหน้าที่ในการดูแลเอกสารและดำเนินงานวิจัยโดยที่จะมีบุคลากรระดับ 3 ควบคุมดูแลเอกสารและดำเนินงานวิจัยอย่างน้อย 2 คน เจ้าหน้าที่ MTF ที่ได้รับหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาณาเขตนี้จะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการเฝ้าสังเกตการณ์บุคคลภายนอกที่อาจบุกรุกเข้ามาภายในอาณาเขตของฟาร์ม ยาลบความทรงจำระดับ A ได้รับอนุมัติให้ใช้กับบุคคลภายนอกที่บุกรุกเข้ามาภายในอาณาเขตนี้ บุคลากร D-Class ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยจะเป็นบุคลากร D-Class ที่ได้ผลกระทบจาก SCP-030 หรือวัตถุ SCPs ของกลุ่มสุนทรียศาสตร์แห่งเสียงดนตรี และบุคลากรที่มีความประสงค์จะเล่นกับมันจะได้รับอนุญาตให้เล่นกับมันหลังจากที่การวิจัยได้เสร็จสิ้น

บุคลากรที่พยายามจะลักลอบนำ SCP-201 ออกไปและ/หรือทำร้าย SCP-201 จะถูกย้ายให้ไปดูแลโครงการอื่นทันทีและไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก

รายละเอียด: SCP-201 เป็นอัลปาก้าจำนวน ██ ตัวที่อยู่รวมตัวกันเป็นฝูง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีต้นกำเนิดมาจากที่สูงบริเวณแถบเทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้ SCP-201 เป็นสัตว์ที่ไม่มีฟันหน้า มีลักษณะคล้ายลามะและมีความสูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 180 เซนติเมตร SCP-201 มักทำเสียงเป็นเสียงฮัมเพลงสั้นๆเมื่อมันต้องการที่จะให้ตัวอื่นๆรู้ว่ามันได้มาอยู่ใกล้ๆหรือกำลังมีความสุขโดยที่มันจะมีเสียงฮัมเพลงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตัว

เสียงของ SCP-201 สามารถลบล้างผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบของวัตถุ SCPs ของกลุ่มสุนทรียศาสตร์แห่งเสียงดนตรีได้ภายในระยะ 10 เมตรจากตัวของมัน การลบล้างผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถทำได้โดยการรอให้ SCP-201 เปล่งเสียงออกมาและการบันทึกเสียงของมันลงในไฟล์เสียง1

การลบล้างผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นโดยวิธีการให้ SCP-201 เปล่งเสียงออกมา บุคลากรจะต้องนำเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบนั้นมาอยู่ใกล้ๆ SCP-201 ภายในระยะ 10 เมตรจากตัวของมัน บุคลากรจะต้องทำให้ SCP-201 มีความสุขและ/หรือให้มันได้อยู่ใกล้ SCP-201 ตัวอื่นๆเพื่อที่จะทำให้มันเปล่งเสียงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเสียงที่ดังเฉพาะเป็นช่วงๆที่อาจขาดตอนจะส่งผลทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการลบล้างนานขึ้น นอกจากนี้เป้าหมายมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหากมันดีดเท้าใส่จากทางด้านหลังและถ้าหากเป้าหมายอยู่ใกล้กับมันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตาม

การลบล้างผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นโดยวิธีการบันทึกเสียงของมันลงในไฟล์เสียง เสียงของ SCP-201 ที่บันทึกไว้นั้นจะมีผลในแบบเดียวกันกับวิธีที่ให้ SCP-201 เปล่งเสียงออกมา ซึ่งวิธีนี้บุคลากรไม่จำเป็นที่จะต้องให้เป้าหมายอยู่ใกล้ SCP-201 ตลอดเวลาและไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ SCP-201 มีความสุขและ/หรือให้มันได้อยู่ใกล้ SCP-201 ตัวอื่นๆเพื่อที่จะทำให้มันเปล่งเสียงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เสียงของ SCP-201 ที่ดังอย่างต่อเนื่องมีผลทำให้ใช้ระยะเวลาในการลบล้างน้อยลงเมื่อเทียบกับเสียงที่ดังเฉพาะเป็นช่วงๆเนื่องจากมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

ภาคผนวก: SCP-201 ได้รับการเก็บกู้โดยทางสถาบันจากกลุ่มสุนทรียศาสตร์แห่งเสียงดนตรีที่ตั้งฟาร์มเลี้ยง SCP-201 เพื่อผลิตสิ่งของต่างๆจากมันโดยใช้เสียงของมันที่สามารถลบล้างผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบของวัตถุ SCPs ของกลุ่มสุนทรียศาสตร์แห่งเสียงดนตรีได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License