SCP-1962

วัตถุ # SCP-1962

ระดับ: Safe-reliquia

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ให้นำ SCP-1962 เก็บลงกล่องพลาสติกในส่วนเก็บของโบราณในไซต์-62 หากจะต้องการทำการทดลองกับ SCP-1962 นักวิจัยจะต้องได้รับคำอนุมัติจาก ดร.สตีเฟนสันหรือนักวิจัยซ๊อตก่อนเสมอ ในระหว่างการทดลอง ผู้ทดลองจะต้องสวมถุงมือตลอดเวลา หากบุคคลากรของสถาบันสัมผัสกับ SCP-1962 โดยตรงและไม่ได้อยู่ในระหว่างการทดลองให้นำวัตถุออกจากมือของผู้ที่สัมผัสกับ SCP-1962 โดยใช้วิธีใดก็ได้ที่สามารถทำให้วัตถุออกจากมือของผู้ที่สัมผัส หากไม่เป็นผล ให้ทำการวางยาสลบแก่ผู้นั้นและนำ SCP-1962 ออกจากมือ

รายละเอียด: SC-1962 คือดาบ "โคเปซ1”(Khopesh) ขนาด 52 เซนติเมตรซึ่งคาดว่าถูกทำขึ้นในช่วงปี 1780 ก่อนคริสตกาล บนใบมีดนั้นมีอักขระฮีโรกลิฟฟิกสลักเต็มหน้าใบมีดทั้งสองด้าน ซึ่งอักษรเหล่านั้นมักกล่าวถึงการขอพรให้มีสติปัญญาอันชาญฉลาดและให้มีความกล้าหาญอันแรงกล้าแก่หัวใจของผู้ที่ถือดาบ ในครั้งแรกที่ค้นพบ วัตถุนั้นมีความหมองอย่างมากซึ่งในเวลาต่อมาสถาบันได้ทำการขัดให้เงาและดูแลรักษาโดยไม่เปลี่ยนลักษณะของวัตถุแต่อย่างใด

บนส่วนใบมีดของ SCP-1962 นั้นมีรูพรุนคิดทั้งสึ้นแล้วเป็นปริมาตร 21 ลูกบากศ์เซนติเมตร แต่เมื่อทำการตรวจสอบรูพรุนเหล่านั้นจึงพบว่า รูพรุนเหล่านั้นถูกอุดด้วยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจของมนุษย์ที่ยังไม่หยุดทำงาน ซึ่งเมื่อตรวจสอบกล้ามเนื้อเหล่านั้นจึงทราบว่าเป็นของมนุษย์เพศชายชาวตะวันออกกลางในสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อเหล่านั้นยังคงทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร

หากมนุษย์ที่ยังมีชีวิตจับด้ามดาบ เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจบนใบมีดนั้นจะเริ่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเข้ามาถึงบริเวณด้ามจับกับมือของผู้ทดลองและเริ่มแทงทะลุเข้าไปในมือของผู้จับและเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวกันกับมือของผู้จับ ซึ่งเมื่อเริ่มรวมกันเป็นเนื้อเดียว เนื้อเยื่อเหล่านั้นจะเริ่มแทรกซึ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆจนถึงบริเวณหน้าอกและเริ่มฝังตัวลงบนหัวใจของผู้ทดลองและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน กระบวนการนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 นาที ในขณะที่กระบวนการกำลังดำเนินอยู่นั้น ผู้ทดลองระบุว่ารุ้สึกคันอย่างรุนแรง และหยุดลงเมื่อกระบวนการสิ้นสุดลง

เมื่อวัตถุสามารถเชื่อมกับผู้ทดลองได้สำเร็จ วัตถุจะเริ่มคุมจังหวะการเต้นของหัวใจของผู้ทดลองทันทีที่เชื่อมสำเร็จ ซึ่งอัตราการเต้นหัวใจนั้น วัตถุจะควบคุมให้อยู่ในช่วง 75 ครั้งต่อนาที2 ไม่ว่าผู้ทดลองนั้นจะมีสภาพร่างกายอย่างไรก็ตาม

เมื่อผู้ทดลองเริ่มใช้ SCP-1962 เป็นอาวุธ SCP-1962 จะเร่งอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ทดลองอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากกว่าปกติ ซึ่งวัตถุจะเร่งให้อยู่ในอัตราที่ 140 ถึง 190 ครั้งต่อนาที ในอัตราเท่านี้ ผู้ทดลองจะเริ่มรู้สึกถึงอาการที่เกิดจากอัตราการเต้นหัวใจที่ผิดปกติอย่างเช่น อาการเวียนหัว,หายใจถี่และอาการหน้ามืด ซึ่งหากผู้ทดลองได้รับบาดแผลในระหว่างนี้ (ในบริเวณคอ,หัวหรือช่วงหน้าอกและร่างกายช่วงบนทั้งหมด) วัตถุจะเร่งอัตราการเต้นของหัวใจเป็น 260 ครั้งต่อนาทีทันที ซึ่งจะทำให้หัวใจของผู้ทดลองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและเกิดอาการหัวใจวายตามมาทันที

SCP-1962 นั้นจะยังคงเชื่อมอยู่กับมือของผู้ทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ทดลองจะเสียชีวิต หากวัตถุกำลังเชื่อมกับหัวใจอของผู้ทดลองอยู่ เนื้อเยื่อเหล่านั้นจะเริ่มกลับเข้าสู่ดาบดั่งเดิม หากใช้กำลังดึง SCP-1962 ออกจากมือผู้ทดลองในขณะที่ผู้ทดลองยังไม่เสียชีวิต จะทำให้ผู้ทดลองเสียชีวิตทันทีอันเนื่องมาจากหัวใจวายเฉียบพลัน

ภาคผนวกที่ 1962-1: จากเอกสารที่เก็บกู้มาจากสุสานของฟาโรห์วีกาฟฟ์3 ได้ระบุถึงการสร้างดาบโคเปซขึ้นมา ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ที่ถือดาบนั้นมีปฎิกริยาตอบสนองไวที่สุด,ไม่รู้สึกเจ็บและมีความสามารถในการใช้อาวุธทุกดด้านโดยเชื่อมกับหัวใจของผู้ถือดาบโดยตรง ซึ่งสันนิฐานว่าฟาห์โรห์ได้สร้างดาบเล่มนี้ขึ้นเพื่อทำให้ดาบมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ปัจจุบันสถาบันยังคงไม่ค้นพบความผิดปกติที่มากกว่าการเร่งอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ถือ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License