SCP-1923
SCP1923.jpg

รูปของดาวเคราะห์ ███ ██████ ที่ถูกถ่ายด้วยดาวเคราะห์ข้างเคียง. "ลำต้น" นั้นอยู่บริเวณืที่ทำสัญลักษณ์ไว้ ถ่าย ณ วันที่ 11/18/19██.

วัตถุ #: 1923

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงระหว่างวัตถุกำโลกที่ทำให้วัตถุอยู่ห่างไกลออกไปจากโลก การกักกันจึงเป็นการสังเกตกาณ์เท่านั้น ให้จัดกล้องสังเกตการณ์ไว้ ณ ดาวเคราะห์น้อย ██ ████ (ดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้เคียงวัตถุ) และยานสำรวจติดกล้องที่ถูกปล่อยจากฐาน ลูนา-█ เพื่อสังเกตการณ์ SCP-1923 ตลอดเวลา รูปของวัตถุที่อยู่บน SCP-1923-Alpha ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่นที่มิได้ออกจากสถาบันให้ทำการดัดแปลงและใส่ข้อมูลปลอมก่อนที่จะแผยแพร่สู่สาธารณะชน สัญญานหรือคลื่นใดๆที่ถูกปล่อยมาจาก SCP-1923-Alpha นั้นให้เจ้าหน้าที่บันทึกและวิเคราะห์ทันที

หาก SCP-1923-Alpha (หรือวัตถุภายนอกโลกที่คาดว่ามี SCP-1923 ปกคลุม) เปลี่ยนรูปทรงการโคจรหรือมีการเคลื่อนวงโคจรออกจากเดิม ให้สถาบันเริ่มปฏิบัติการ [ข้อมูลถูกลบ] ทันที

รายละเอียด: SCP-1923 คือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับ "พันธุ์ไม้" ที่อยู่อาศัยและเติบโตบน ดาวเคราะห์น้อย ██ ████ (ขึ้นทะเบียนว่า SCP-1923-Alpha) ซึ่งโคจรอยู่ ณ แถบดาวเคราะห์น้อยของระบบสุริยะ จากหลักฐานทางภาพถ่าย พบว่าดาวเคราะห์น้อยนั้นปกคลุมไปด้วยชั้นปกคลุมสีเขียวทึบซึ่งทำให้สถาบันไม่สามารถสำรวจพื้นผิวได้โดยตรง เมื่อสถาบันสังเกต SCP-1923-Alpha จากหลายๆมุมและนำมาเปรียบเทียบกัน ทำให้ทราบว่าวัตถุแต่ละชิ้นนั้นมีความสูง 95 เมตร จากการวิเคราะห์ด้วยกล้องสเปกโตรสโคปทำให้พบว่าชั้นปกคลุมนั้นมีอัตราสะท้อนแสงที่เทียบเท่ากับ "ใบไม้" บนโลก ต่างกันเพียงมีอัตราการดูดซับแสงมากกว่าบนโลกเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากสถาบันไม่สามารถสังเกตการณ์ SCP-19231 ได้โดยตรง จึงมีการติดตั้งกล้องสำรวจไว้ ณ ดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ข้างเคียงแทน ในการตรวจสอบวัตถุและขึ้นทะเบียนกล้องเหล่านั้นว่า SCP-1923-Watcher แต่จนถึงปัจจุบัน สถาบันไม่สามารถถ่ายภาพที่มีความชัดเจนหรือภาพที่มีรายละเอียดสูงของวัตถุได้ ไม่ว่าจะเป็น SCP-1923 หรือดาวเคราะห์น้อยที่มีวัตถุอยู่ก็ตาม เพราะเหตุนี้ ข้อมูลใดๆที่ได้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ SCP-1923 นั้นให้เป็นข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญ เพราะสถาบันไม่สามารถยืนยันข้อมูลเหล่านั้นได้ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ปลายทั้งสองด้านของ SCP-1923-Alpha นั้นพบ 'ปลายกิ่ง' ยื่นออกมาเหนือชั้นปกคลุมประมาณ 35 เมตร ปลายกิ่งนั้นมีลักษณะคล้ายกับ 'ต้นปาล์ม'2 โดยต้นบริเวณรอบต้นนั้นไม่มีใบเหลือ ยกเว้นส่วนที่อยู่บนสุดของลำต้น ใบเหล่านั้นมีการหมุนเวียนในการเติบโต หลุดร่วงและโตใหม่ ซึ่งทุกใบนั้นเกิดวัฎจักรเหล่านี้พร้อมกัน สถาบันคาดว่าวัฎจักรนี้เกิดขึ้นไปโดยตัวมันเอง โดยไม่มีสิ่งเร้าหรือกระตุ้นจากภายนอกหรือภายใน ในวันที่ ██/██/████ มีเพียง SCP-1923-Alpha เท่านั้นที่มี SCP-1923 อยู่บนพื้นผิว

ภาคผนวก-1: ในวันที่ 01/06/20██ สถาบันพบว่า ดาวเคราะห์น้อย ███ ██████ นั้นการลดอัตราการสะท้อนแสงลงและเปลี่ยนวงโคจรออกจากเดิมเล็กน้อย เมื่อตรวจการโคจรของ ดาวเคราะห์น้อย ███ ██████ พบว่า ดาวเคราะห์น้อย ███ ██████ได้โคจรอยู่ “ข้างหลัง” ของ ดาวเคราะห์น้อยที่มี SCP-1923 อยู่บนพื้นผิวในระหว่างที่ SCP-1923 อยู่ในสถานะ “ผลัดใบ” จากข้อมูลทั้งหมด สถาบันสันนิฐานว่า พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อย ███ ██████ (ภายหลังถูกขึ้นทะเบียนเป็น SCP-1923-Beta) มี SCP-1923 อาศัยอยู่ ข้อมูลเหล่านี้ยังคงต้องศึกษาต่อไป

ภาคผนวก-2 : ในวันที่ 01/10/20██ สถาบันค้นพบ SCP-1923 ชนิดใหม่ที่อยู่บน SCP-1923-Alpha ซึ่งต้นนั้นตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวเคราะห์น้อย ต้นดังกล่าวนั้นไม่มีใบ (ต้นดังกล่าวนั้นขึ้นทับกับ SCP-1923 ตัวอื่นที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน) และขึ้นในลักษณะที่ “ชี้” ไปทางโลกและดวงอาทิตย์ ในช่วงเวลาที่สังเกต █ ถึง ██ สัปดาห์นั้น พบว่าทุกครั้งที่วัตถุชี้มายังโลก ส่วน [ข้อมูลถูกลบ] นั้นได้เติบโตขึ้นเล็กน้อย และเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อวนกลับมาชี้ที่โลกทุกครั้ง สถาบันนั้นไม่ทราบว่าทุกครั้งที่ [ข้อมูลถูกลบ] เติบโตนั้นเป็นความพยายามที่จะ “สื่อสาร” หรือด้วยเหตุผลอื่นหรือเป็นเพียงการเติบโตโดยบังเอิญเท่านั้น3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License