SCP-184-J
squirrel1.jpg
SCP-184 ก่อนการกักกัน

วัตถุ# SCP-[จำนวนเต็ม (ตาม 'นิยาม' ของ คำจำกัดความคณิตศาสตร์ นั่นก็คือ จำนวนธรรมชาติ และมิใช่จำนวนลบ) ซึ่งมากกว่า 183 และน้อยกว่า 185 โดยมิได้มีค่าทศนิยม (เพราะมันเป็นจำนวนเต็ม (ย้ำอีกครั้ง มิใช่ค่าลบ (หมายเหตุ: ครั้งนี้มิได้อิงตาม คำจำกัดความคณิตศาสตร์ แต่เป็นหลักคณิตศาสตร์ทั่วไป))).]184

ระดับ: Safe ตามหลักการจัดหมวกหมู่วัตถุแบบ Safe/Euclid/Keter ซึ่งใช้ในองค์กรของเรา (สถาบัน SCP) พึงสังเกตว่ามีเสียงแย้งการใช้ระบบนี้จากพนักงานอย่างโดดเด่น (โดดเด่น ในความหมายที่ว่ามีจำนวนมาก ซึ่งผมอาจจะบอกได้ว่าส่วนใหญ่ของพวกเรา (ย้ำอีกครั้งว่าหมายถึง สถาบัน SCP ผมไม่ได้มีเจตนาจะบอกว่า 'ของพวกเรา' นั้นหมายถึงตัวผม (ผมควรจะระบุไว้ด้วยว่าผมนั้นเป็นบุคคลคนหนึ่ง) และถ้าผมจะหมายถึงตัวผมแล้ว ผมก็คงจะใช้คำว่า 'ของผม' ในบริบทนี้) นั้นก็รับรู้ถึงการคงอยู่ของมันและความเกี่ยวพันกับ (อีกครั้ง สถาบัน SCP) องค์กรของเรา) โดยเฉพาะ (แต่แน่ชัดว่ามิใช่เพียงผู้เดียว) ดร.ม████████ ผู้ซึ่งได้กล่าวไว้หลายครั้ง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถึงข้อบกพร่องจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ในระบบนี้ ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่สำคัญก็คือการจัดระดับ Safe/Euclid/Keter ที่ไม่สอดคล้องกันโดยบุคลากรของพวกเรา (สถาบัน SCP) และการที่ระดับเหล่านี้ไม่ได้บอกข้อมูลมากนัก ตัวอย่างเช่น ["ข้อมูล" ปกปิด]

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ขัง SCP-184 ไว้ใน (อนึ่ง มาตรการกักกันนี้ได้รับการออกแบบโดยดร.███████ และได้รับการแก้ไขร่วมกับดร.█████ เมื่อวันที่ ██/██/2013) สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นวงกลมอันไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งผมต้องบอกไว้ว่าไม่ใช่ทรงกลม แต่เป็นวงกลมแบบภาพสองมิติที่มีความกว้างสี่เมตร ซึ่งอยู่บนวงกลมสองมิติอีกวง และก็ซ้อนๆไปจนกว่าจะเกิดเป็นรูปทรงสามมิติ ทำให้สิ่งนี้เกิดความกว้าง ความยาว และความลึก ซึ่งความลึกของการซ้อนทับกันนี้ รวมเข้ากับความกว้าง 4 เมตรของวงกลม ก็คือ 6 เมตร เป็นทรงกระบอก ในห้องขังนี้ได้ใส่ต้นไม้ไว้ พร้อมกับสิ่งที่รู้จักกันดีว่าเป็นรั้วไม้ล้มลุกทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของสิ่งที่ใหญ่กว่าและอลังการกว่า ('อลังการ' ตามนิยามที่ว่า "ลักษณะหรือรูปแบบที่น่าประทับใจหรือโดดเด่น และมักจะมีลักษณะโอ้อวด") ที่มักจะพบได้ตามสวนตามบ้านในชนบท (สิ่งนี้มักจะมีไม้พุ่มหรือกำแพงหินค้ำยันไว้ และมักอยู่กับไม้ยืนต้นที่ออกดอกหน้าร้อน แต่ในกรณีของมาตรการกักกันพิเศษสำหรับ SCP-184 (สำหรับการวิเคราะห์หมายเลข (#) ของ วัตถุ# SCP-184 อย่างละเอียดนั้น ให้ดูหมายเลขวัตถุด้านบน) นี้จะไม่มี)

ทั้งนี้เพื่อให้ที่อยู่ของ SCP-184 (อีกครั้ง ดูที่หมายเลขของ วัตถุ#) มีความสะดวกสบาย ตามแนวทางที่ได้วางไว้ในบทความ "เย็นชา ไม่ใช่โหดร้าย" ของดร.ฮัลเซย์ (ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับบุคลากรระดับ 2 ขึ้นไปทุกคน (พึงระลึกว่า เช่นเดียวกับระบบการจัดหมวดหมู่ S/E/K (Safe/Euclid/Keter) ระบบความปลอดภัยตามระดับ 1 ถึงระดับ 5 นี้ก็ถูกดร.ม████████ วิพากษ์ว่าไม่มีความละเอียดอันเพียงพอจะใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักในองค์กรของเรา (สถาบัน SCP)ได้) ตามการอนุมัติของสภา O5 เมื่อวันที่ 06/11/2013) และลดสภาวะอันไม่น่าสบายใจโดยไม่จำเป็น

รายละเอียด: มันเป็นกระรอกที่ทำให้คุณพูดจาเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเวลามันอยู่ใกล้ มันไม่อยู่ตอนผมเขียนส่วนนี้น่ะ

ภาคผนวก 184-0001: ห้ามมิให้นักวิจัยผู้ถูกผลกระทบของ SCP-184 ทำงานเอกสารใดๆ จนกว่าอาการของการถูกผลกระทบจะหมดไป เชี่ยเอ๊ย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License