SCP-149

วัตถุ# SCP-149

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-149 ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ให้เก็บในกล่องกระจกทนความร้อนทำจากโพลิเมอร์ที่ทนทานกว่ากระจกธรรมดาเพื่อสะดวกต่อการเผ้าดู ให้ออกซิเจนและสารอาหารสกัดในรูปหมอกทุกๆ 2 ชั่วโมง ถ้า SCP-149 ตัวใดหลุดออกมาจากกล่อง ให้ใช้มาตรการ-42-ชาร์ลี เพื่อกันบุคลากรจากผลกระทบ โดยมีคำสั่งจาก O5-12 หลังจากบันทึกเหตุการณ์ที่ 149-1.

รายละเอียด: SCP-149 เป็นยุงที่เป็นพาหะไวรัสชนิดหนึ่ง (จากนี้เรียกว่า SCP-149-A) ที่สามารถเปลี่ยนเซลล์ร่างกายมนุษย์ไปเป็นไข่ยุงที่ปฎิสนธิแล้ว. SCP-149-A สามารถแพร่เข้าสู่กระแสโลหิตได้ทันทีที่ SCP-149 กัด. SCP-149-A ทำงานบนนิวเคลียสของเซลล์ เปลี่ยนสาย DNA เซลล์กลุ่มแรกจะถูกเปลี่ยนแปลงจนมีสภาพคล้ายซิสต์ (ซิสต์ เป็นถุงน้ำที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย), เรียงตัวกันในแนวของหลอดอาหาร และโพรงจมูก. ซึ่งในซิสต์เหล่านี้จะเต็มไปด้วยตัวโม่งของ SCP-149, ซิสต์เหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันจากร่างกาย. SCP-149 เจริญเติบโตไปเรื่อยๆตามวงจรของมันโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ในเวลานี้ผู้เข้าทดสอบจะรู้สึกถึงได้ และ SCP-149 รุ่นแรกจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยพอดี. SCP-149 จะบินออกจากจมูก ปาก และผ่านไซนัสออกทางตา. การติดเชื้อของ SCP-149 นั้นไม่มีทางรักษาได้ มีโอกาส 50% ที่จะติดเชื้อจากการกัดเพียงครั้งเดียว

ภาคผนวก: เหตุการณ์ 149-1: SCP-149 หลบหนีและแพร่เชื้อกับบุคลากร D-Class จำนวนมาก, และไม่ได้มีการแจ้งเตือนภายใน 5 ชั่วโมงอีกต่างหาก SCP-149 ได้แพร่พันธุ์และคร่าชีวิตไปมาก ถึง███คน. งานนนี้ต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์██████ , ผู้ดูแล sub-levels 12 ถึง 15,ที่ทำให้บริเวณนั้นไม่ติดเชื้อ . ในการรับผิดชอบครั้งนี้ O5 command ได้สร้างมาตรการ-42-ชาร์ลีเพื่อ ป้องกันการหลบหนีของ SCP-149

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License