SCP-1414
1414.png

SCP-1414 ตอนที่ถูกพบ

วัตถุ # SCP-1414

ระดับ: Safe

การกักกันพิเศษ: SCP-1414 ต้องถูกกักกันไว้ในห้องเก็บเสียงขนาด 3 x 3 เมตร และจะต้องไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ ยกเว้นในกรณีที่มีการทดลองเว้นเสียได้รับการอนุญาตแล้ว

ในขณะที่ทำการทดลอง ห้ามปรับความดังของ SCP-1414 เกินกว่าระดับ 6 เด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1414 เป็นวิทยุรุ่น ████████ พร้อมช่องใส่เทปคาสเซ็ทและเครื่องเล่นแผ่นซีดี ผลิตโดยใช้วัสดุมาตรฐาน ช่องใส่เทปคาสเซ็ท, เครื่องเล่นแผ่นซีดี และ ปุ่มปรับช่องวิทยุไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนั้นการตรวจโดยทางนิติเวชนั้นได้พบว่าวัตถุไม่ได้มีความแตกต่างจากวิทยุรุ่นเดียวกันแม้แต่น้อย ทั้งในรูปแบบของการผลิตหรือรูปร่างของมัน ทั้งภายในและภายนอกของวิทยุ อย่างไรก็ตามได้มีการพบความผิดปกติ 4 ประการเมื่อเปิดใช้งาน; ความผิดปกติ 4 ประการนี้ถูกสันนิษฐานว่าน่าจะเชื่อมโยงระหว่างกันอยู่

ความผิดปกติประการแรก คือ SCP-1414 สามารถตอบสนองต่อภาษามนุษย์ได้: หลังจากที่แหล่งพลังงานของ SCP-1414 ถูกถอดออกไปและใส่กลับมาใหม่, มนุษย์คนแรกที่พูดกับ SCP-1414 จะถูกเรียกเป็น SCP-1414-1 โดยที่ SCP-1414-1 นั้นจะเปรียบเสมือนเป็น “เจ้าของ” ของ SCP-1414. SCP-1414 จะเปลี่ยนช่องวิทยุ, เพิ่ม-ลดระดับเสียงเองตามคำสั่งของ SCP-1414-1. SCP-1414 สามารถรับคำสั่งจาก SCP-1414-1 ได้หลายทาง เช่น การกระซิบเบาๆ, เสียงสังเคราะห์ (ที่ออกคำสั่งโดย SCP-1414-1 เท่านั้น), การใช้สัญลักษณ์, การเขียน, ธงสัญญาณ และสามารถแยก โดยการออกคำสั่งอีกครั้ง ในรูปแบบการปรบมือเป็นรหัสมอร์ส; การทดลองโดยใช้บุคคลที่สามได้เปิดเผยว่า SCP-1414 สามารถแยกแยะคำสั่งที่ SCP-1414-1 สั่งกับผู้ที่ถูกสั่ง และ คำสั่งของผู้ที่ถูกสั่งทำขึ้นเองได้ และทั้งวัตถุยังสามารถแยกแยะเสียงพูดจากเครื่องบันทึกเสียงดังกล่าวได้เช่นกัน

ความผิดปกติประการที่สอง คือ SCP-1414 สามารถรับสัญญาณจากแหล่งต่างๆตามที่ SCP-1414-1 ต้องการ — ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์จากบุคคลสู่บุคคล หรือ เสียงจากโทรทัศน์จากทุกๆที่บนโลก, โดยไม่คำนึงถึงความถี่, ที่ตั้งของแหล่งสัญญาณ หรือ ความเข้มข้นของสัญญาณ; วัตถุยังสามารถรับสัญญาณได้แม้จะอยู่ภายในกรงดักสัญญาณก็ตาม หากได้รับคำสั่งที่คลุมเครือ; SCP-1414 จะเลือกออกอากาศจากช่องที่มีแหล่งกำเนิดใกล้เคียงที่สุด ความสามารถของ SCP-1414 ในการวิเคราะห์ภาษาทางธรรมชาตินั้น คาดว่าเป็นผลมาจากความผิดปกติที่หนึ่งและสองผสมกัน และไม่ใช่ความผิดปกติจากตัวมันเอง

ความผิดปกติประการที่สาม คือ เมื่อ SCP-1414 ถูกปรับระดับความดังไว้มากกว่าระดับ 6 ไม่ว่าจะปรับด้วยปุ่มปรับเสียง หรือ ด้วยคำสั่งของ SCP-1414-1 ก็ตาม, SCP-1414-1 จะเริ่มมีอาการหูหนวก ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ไม่ได้มาจาก SCP-1414 หลังจากผ่านไป 9 นาทีของการรับฟัง SCP-1414 ที่ระดับความดัง 7, SCP-1414-1 จะไม่ได้ยินเสียงใดๆที่เบากว่าเสียงของ SCP-1414 และหลังจากผ่านไป 24 นาทีของการรับฟัง SCP-1414 โดยไม่หยุด จะทำให้ SCP-1414-1 ไม่ได้ยินเสียงภายนอกใดๆ ไม่ว่าจะมีความดังเท่าใดก็ตาม อาการหูหนวกนี้มีผลต่อเนื่อง แม้ว่า SCP-1414 จะถูกถอดปลั๊กแล้วก็ตาม จากการสังเกตการณ์ D-Class เป็นเวลา 8 เดือน ทำให้ทราบได้ว่าเป็นอาการหูหนวกถาวร ซึ่งอาการหูหนวกจากระดับเสียงที่ดังกว่าระดับ 7 นั้นยังไม่สามารถคาดเดาได้

อาการหูหนวกที่เกิดจาก SCP-1414 นั้น ไม่ได้เกิดกับระบบการได้ยิน หรือ ระบบประสาทใดๆ การชันสูตรศพ พบว่าโครงสร้างที่เกี่ยวกับการได้ยินยังคงสมบูรณ์อยู่ทุกประการ นอกจากนี้ ตัวอย่างของ SCP-1414-1 ที่ได้รับการผ่าตัดหูหลังจากรับฟัง SCP-1414 ยังคงรับฟัง SCP-1414 ได้ตามปกติอยู่

ความผิดปกติประการที่สี่ คือ SCP-1414 สามารถถอดปลั๊กของมันออกได้เอง มันใช้แรงถึง 5G ในการถอดปลั๊กตัวมันเอง SCP-1414 จะถอดปลั๊กของมันออกเอง เมื่ออุณหภูมิภายในวัตถุเพิ่มสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส และไม่ยอมให้เสียบปลั๊กจนกว่ามันจะเย็นลง ตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องไฟฟ้าแล้ว บุคคลากรจะได้รับคำแนะนำที่จะไม่พยายามเสียบปลั๊กมัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License