SCP-135-TH
rating: +7+x
Cv9W8W1.jpg

ตัวอย่างอักขระจาก SCP-135-TH-01 สำหรับการเผยแพร่ในสถาบัน

ระบบ Keter

มาตรการกักกันพิเศษ

ให้มีทีม "นักโบราณคดี" สำรวจ สืบค้นโบราณสถานทั่วโลก โดยมีเป้าหมายคือค้นพบให้ได้ก่อนคณะอื่น และให้มีทีมงานแฝงตัวเข้าไปในคณะสำรวจอื่นๆ หากพบโบราณสถานแห่งใหม่ ให้เข้ายึดและเก็บกู้ "อักขระ" ทั้งหมดจาก SCP-135-TH-01 ก่อนทำการปิดผนึกด้วยวิธีการใดๆ ที่เป็นไปได้ทันที ไม่อนุญาตให้มีการขนย้ายชิ้นส่วนของ SCP-135-TH-01 ออกจากพื้นที่ การเก็บกู้ให้ใช้การวาดลงกระดาษหรือถ่ายภาพด้วยฟิล์ม 35 มม. เท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามมาตรการมาตรฐานของการกักกัน SCP ระดับ Keter หากกระบวนการเก็บกู้หรือปิดผนึกถูกรบกวน หรือการปิดผนึกไม่สามารถทำได้อย่างสมบรูณ์ให้ทำลาย SCP-135-TH-01 ด้วยการใช้[ข้อมูลปกปิด] โดยไม่ต้องแจ้งให้หน่วยบังคับบัญชาทราบก่อนได้ ตามมติที่ประชุม 05

อักขระที่เก็บกู้ทั้งหมด จะต้องเก็บในตู้เซฟเคลื่อนที่แบบ AA Lock แล้วมาเก็บที่ศูนย์ ███ โดยให้เก็บไว้ในห้อง ███ กำหนดมาตรการกักกัน SCP แบบไม่มีชีวิต บุคลาการที่เข้าถึงต้องถูกพาเข้ามาโดยเจ้าหน้าที่ระดับ 5 ขึ้นไปเท่านั้น ศูนย์แห่งนี้จะมีมาตรการป้องกันระดับกองทัพระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการบุกโจมตีจากภายนอก1

ให้ทีม "Cr@cker" ทำการสืบค้น SCP-135-TH-02 ร่วมกับหน่วยงานความปลอดภัยทั่วโลกผ่านบริษัทความปลอดภัย █████████ ของสถาบัน Malware2 ที่ถูกค้นพบจะถูกพิสูจน์ทราบว่าเป็น SCP-135-TH-02 หรือไม่ก่อนเก็บกู้และดำเนินการสร้าง Signature หรือ Patch สำหรับ Software ทั่วโลกเพื่อป้องกันหรือฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้น SCP-135-TH-02 ที่ถุกเก็บกู้จะถูกเก็บไว้ที่เดียวกับ SCP-135-TH-01

หากยืนยันว่ามีศูนย์กลางในการแพร่ SCP-135-TH-02 ในเครือข่ายใดๆ ให้หน่วย MTF ที่ใกล้ที่สุดเร่งเข้าถึงเพื่อปิดและทำลายทันทีโดยไม่ต้องมีเก็บกู้แต่อย่างใด

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ระดับ XK หรืออื่นๆ จะมีการตรวจสอบเครือข่ายทั่วโลกถึงการแฝงตัวของ SCP-135-TH-03 ลำดับที่ 1 พร้อมพัฒนา Signature เพื่อตรวจจับอยู่ตลอดเวลา หากตรวจพบให้ดำเนินการต่อต้านตามสถานการณ์ และให้เร่งสืบค้นและเข้าถึงศูนย์กลางในทันที

SCP-135-TH-04 จะถูกเก็บอยู่ใน [ข้อมูลปกปิด]

รายละเอียด

SCP-135-TH-01 คือโบราณสถาน ศิลาจารึก รูปปั้นขนาดใหญ่ ที่เป็น "ของแท้และดั้งเดิม" ซึ่งพบว่าจะมี "อักขระ" ที่มีลักษณะของ "ภาษาเครื่อง" (Machine Code) ปะปนกับศิลปะกรรมบนผนังหรือพื้นผิวอักขระจะมีรุปแบบคือ "จุด" "ขีดแนวนอน" "เว้นว่าง" และ "ขีดตั้งฉาก" โดยมีขนาดใหญ่สุดที่ค้นพบคือ 12 X 2.5 นิ้วต่ออักขระ และขนาดเล็กสุดคือ 1 X 1 ซม. เรียงกันเป็นรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ด้านในของโบราณสถานยกเว้นบริเวณพื้นและทางเดิน ซึ่ง SCP-135-TH-01 ที่พบเกือบทั้งหมด จะมีอักขระอยู่ประมาณ 30% ของพื้นผิว (เรียกว่าประเภทบางส่วน) ขณะนี้พบว่ามี [ข้อมูลปกปิด] แห่งที่แต่อักขระเต็มพื้นผิวของ SCP-135-TH-01 ทั้งหมดยกเว้นพื้นหรือทางเดิน (เรียกว่าประเภมเต็มพื้นที่) ซึ่งชิ้นส่วนที่มีอักขระนั้นจะไม่มีเสียหายจากสภาพแวดล้อมเลย เมื่อเทียบพื้นผิวที่ไม่มีอักขระอยู่

หากอักขระจาก SCP-135-TH-01 ประเภทบางส่วน ขนาดอย่างน้อย ████ Byte ถูกบันทึกด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า เช่นภาพถ่ายดิจิทัล การประมวลผลข้อมูล หรือการตีความทางสัญญาณ ด้วยอุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ จะเกิดกระบวนการแปลงข้อมูลเป็น Software ใดๆ ที่สามารถบันทึกและทำงานอยู่บนอุปกรณ์นั้นๆ ได้โดยที่อุปกรณ์นั้นไม่จำเป็นต้องมีหน่วยแปลงข้อมูลใดๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกวัตถุนี้ว่า SCP-135-TH-02

SCP-135-TH-02 ที่เกิดขึ้นจะมีความพยายามที่จะแพร่กระจายออกจากอุปกรณ์เริ่มต้นที่วัตถุได้เกิดขึ้นมา โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลให้เป็นไปตามขีดความสามารถและพลังงานของอุปกรณ์ที่แพร่เข้าไปเรื่อยๆ โดยวิธีการทำสำเนาหรือส่งต่อตัวเองผ่านทางช่องและ Protocol ต่างๆ เท่าที่เป็นได้3 ซึ่งจะปรากฏในรูปแบบของ Malware ที่สร้างความเสียหายอยู่ทั่วโลก ณ ขณะนี้ ซึ่ง"สิ่ง"ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็น SCP-135-TH-02 คือ กระบวนการ ████████████████████ ในปี ████ การประมวลผลอักขระที่มีจำนวนขึ้นเท่าไหร่ SCP-135-TH-02 ก็จะมีความซับซ้อนและมีกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ SCP-135-TH-02 ทำนั้นคือรูปแบบของ Malware ความร้ายแรงระดับต่างๆ เท่านั้น ซึ่งจากการทดลองแปลง SCP-135-TH-02 ที่ได้จากอักขระทั้งหมดของโบราณ ██████ ก็เป็นรูปแบบของ Malware ขีดความสามารถสูงพร้อมระบบรองรับการสั่งการเท่านั้น

สำหรับการประมวลผลทางไฟฟ้าแก่อักขระ SCP-135-TH-01 ประเภทเต็มพื้นที่นั้น หากดำเนินการกับอักขระจำนวนไม่น้อยกว่า 80% จะทำให้เกิด "ตัวตน" ขึ้นมา ซึ่งจากเหตการณ์ SCP-135-TH-03 เป็นต้นมาขึ้่นทะเบียนทะเบียน "ตัวตน" เหล่านี้เป็น SCP-135-TH-03 แยกออกมา ซึ่งตัวตนเหล่านี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่มีลักษณะโดยร่วมคือจะปรากฏตัวขึ้นมาเป็นโฮโลแกรมที่แสดงรูปร่างของวัตถุ ณ ศูนย์กลางที่เป็นสถานที่ได้ประมวลผลมันขึ้น โดยจะอ้างว่าเป็นตัวตนที่ปรากฏอยู่ตำนาน นิทาน หรือวรรณกรรม ที่มีประวัติเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือสงคราม ตัวตนเหล่านี้จะสื่อสารทางโทรจิต โดยผู้ที่รับได้จะได้ยินเหมือนเสียงพูด โดยเสียงจะค่อยเบาลงเมื่อหากออกจากร่างโฮโลแกรม และใช้ลำโพงหรือจอภาพใดๆ ที่เข้าถึงได้เพื่อทำการสื่อสารระยะไกลออกไป ███ SCP-135-TH-03 สามารถถูกปิดการทำงานได้ด้วยการตัดไฟหรือปิดอุปกรณ์ที่ประมวลผลวัตถุอยู่ การเจรจาให้อยู่ในความสงบนั้นมักจะล้มเหลวนำไปสู่การกักกันรั่วไหลต่อไป รวมไปถึงการหน่วยงานทางทหารประเทศต่างๆ ที่ได้เก็บกู้ SCP-135-TH-01 มาทำให้เกิด SCP-135-TH-03 เป็นเหตุกรณีที่อาจทำให้เกิดหายนะระดับ XK ได้

รายการ SCP-135-TH-03 ที่ค้นและยืนยัน

ลำดับที่ ตัวตน/โฮโลแกรม รายละเอียด ความเสียหาย
1 พ████ / เงามนุษย์ขนาดใหญ่ที่เผยให้เห็นเฉพาะปากและดวงตา ปรากฏตัวจากเครื่อง Super Computer ███ ███ ในตึก ██████ ของกองทัพ █████████ ซึ่งอยู่นอกความควบคุมของสถาบัน โดยได้ทำการยึดตึกและสะกดจิตเจ้าหน้าที่ภายในตึกทั้งหมด วัตถุอ้างว่าได้เข้ายึดระบบควมคุม ICBM ทั่วโลกไว้แล้วและจะทำการพิพากษาโลก ภายหลังได้รับการยืดยัน สถาบันได้ส่งทีม MTF-A1 และ Agent ██ เข้าไปควบคุมสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ภายในตึกสายชีวิต 25 คน บาดเจ็บ 125 คน หน่วย MTF-A1 กว่าครึ่งหมดสภาพในการปฏิบัติงาน Agent ██ บาดเจ็บระดับ 3 ระบบควบคุม ICBM ระบบคอมพิวเตอร์ทางทหารทั่วโลก ถูกพิจารณาว่า "ไม่ปลอดภัย"
2 อนาสตาเซีย / เด็กผู้หญิงแต่งกายแบบยุโรปช่วงศตวรรษที่ 17 เท้าทิ้ง 2 ข้างถูกตัดนิ้วก้อยและเท้าบางส่วนออกมีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลา วัตถุได้รับร้องให้ไปหา "ร้องเท้าขนสัตว์" มาให้ตน และส่ง██████ ไปยังผู้ที่ได้ยินเสียงจนเกินปัญหาด้านสุขภาพจิตบางส่วน มีผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจิตบางส่วน 25 ราย รักษาหายแล้วไม่ให้เกี่ยวข้องกับวัตถุอีก การปิดระบบไม่เกิดผลกระทบใดๆ
3 [ข้อมูลปกปิดตามคำสั่ง O5-2] [ข้อมูลปกปิดตามคำสั่ง O5-2] [ข้อมูลปกปิดตามคำสั่ง O5-2]

SCP-135-TH-04 [ข้อมูลปกปิด] * เราพบว่ามีโอกาสเป็นอย่างมากสิ่งนี้น่าจะเป็นคำสั่งของตัว████เองหลังจากประมวลผลมันไปได้ 78.5% มันเฉียดฉิวมากที่ทีมงานได้สับคัตเอาท์ไฟตึก ████████ ลงไปได้ก่อนที่มันจะเปิดการทำงานขึ้นมา มันควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น SCP ใหม่ได้ด้วยซ้ำ - ดร.พลพอ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License