SCP-135-D

วัตถุ# SCP-135

ระดับ: Euclid Decommissioned

มาตรการกักกันพิเศษ: การจะควบคุม SCP-135 ที่ก่อให้เกิดอันตรายกับบุคลากรที่อยู่รอบ ๆ หรือสภาพแวดล้อม จะต้องมีการปิดล้อมด้วยภายชนะที่ทำจากไทเทเนียมหากไม่ได้ใช้งาน SCP-135 เป็นที่รู้กันว่าอันตรายมาก และไม่ควรที่จะเอามาใช้ในการทดสอบ บุคลากรคนใดพยายามที่จะใช้สิ่งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกกำจัด SCP-135 ควรให้ D-Class เป็นผู้จัดการ และอยู่ในระยะไกลๆ และอนุญาตให้มีการควบคุมโดยบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น (ด้วยระยะที่ห่างจากวัตถุพอสมควร) บุคลากรที่ทำการทดสอบกับ SCP-135 ต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องสวมชุดป้องกันรังสีขระที่มีการทดสอบ

รายละเอียด: เมื่อ SCP-135 อยู่ใกล้กับวัตถุอื่น ๆ มันจะทำการเลียนแบบรูปร่าง ในแต่ละครั้งก็จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งในตอนนี้มันเป็นรูปร่างของโทรศัพท์มือถือ (ยาว 10 ซม. กว้าง 4.5 ซม.) แผ่นซีดี (ของวงเลด เซพเพลิน) ยาว 13 ซม. กว้าง 13.5 ซม. และกีต้าไฟฟ้า (Gibson Les Paul) ยาว 4.5 ม. กว้าง 1.5 ม. สำหรับรูปแบบดั้งเดิมของ SCP-135 ยังไม่เป็นที่รู้จัก อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคใด ๆ จะเสียทันทีที่วางไว้ใกล้กับ SCP-135 และไม่สามารถซ่อมได้ บุคลากรคนใดที่ใช้ SCP-135 ในรูปของมือถือจะเกิดความขัดแย้งกับคนอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณนั้น และเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้น เป็นที่รู้ว่ามันฆ่าสัตว์ เช่น กระต่าย กบ และนกแก้ว ชีพจรของสัตว์เหล่านี้จะเต้นตุ้บ ๆ และมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับวัตถุ จากการทดสอบในสัตว์พวกนี้ได้ข้อสรุกว่าสมองของพวกมันได้รับความเสียหาย จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไม SCP-135 ถูกพบในซากของยานอวกาศที่ตกลงมาในรอสเวลเมื่อปี 1947, SCP-135 ถูกเก็บกู้และย้ายไปไซต์ 19 เมื่อ 15/11/1947 หลังจากที่ได้ฆ่าสัตว์จำนวนมากในบริเวณรอบ ๆ ยานอวกาศ เมื่อถูกใช้งาน ได้รู้ว่า SCP-135 จะเรืองแสงเป็นสีเหลือ และเขียว แต่ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้เลย การทดสอบยังได้ข้อสรุปว่า SCP-135 เป็นสารกัมมันตรังสี มีทั้งอนุภาคเบต้า รังสีแกมม่า นิวตรอน และรังสีอีกสองประเภทที่ไม่รู้จัก

ภาคผนวก:

SCP-135 ได้ถูกกำจัดแล้ว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License