SCP-1309

วัตถุ #: SCP-1309

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้จัดตั้งไซต์-24 ห่าง 7 กิโลเมตรจาก SCP-1309 เพื่อทำการเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์ หากบุคคลที่มิได้รับอนุญาตผ่านเข้าไปใน SCP-1309 ให้จับกุมและลบความทรงจำระดับ B ก่อนปล่อยตัว

SCP-1309 จะถูกสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ที่ผิดปกติหลายๆแบบรวมไปถึงความผิดปกติที่เห็นได้ชัดและพฤติกรรมของผู้อาศัยที่เปลี่ยนไป และมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อาศัยนั้นให้ทำให้น้อยที่สุดยกเว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตสำหรับทดลอง หากผู้อาศัยใดสนใจข้อมูลของบุคคลากรหรืออุปกรณ์ของสถาบันให้ทำการลบความทรงจำระดับ B ผู้นั้นทันที เนื่องจากสถาบันยังไม่เข้าใจถึงความผิดปกติอย่างแน่ชัด เจ้าหน้าที่สถาบันนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน SCP-1309 มากกว่า 12 ชั่วโมงเด็กขาด

รายละเอียด: SCP-1309 คือเมืองที่ใช้ชื่อว่าคลีนเบิร์ก ในเขตชนบทดีเวย์ รัฐเซาท์ดาโกต้า ถึงแม้ว่าผู้อาศัยในเมืองจะระบุว่าเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตชนบทอาร์มสตรองค์ก็ตาม1 SCP-1309 นั้นมีจำนวนผู้อาศัยประมาณ 2,300 และผู้คนในเมืองนั้นมีความเป็นมิตรอย่างมากและสามารถตอบคำถามรวมถึงให้ความร่วมมือกับสถาบันได้อย่างดี

ความผิดปกติของ SCP-1309 นั้นคือเวลาและสภาพบรรยากาศของ SCP-1309 นั้นถูก “หยุด” อยู่ในช่วงปี 1920 ซึ่งจากการสังเกตระยะยาวนั้นพบว่าทุกๆเมื่อครบ 3,289 วัน (ประมาณ 8 ปี) เมืองนั้นจะมีการหมุนกลับของเวลาเสมอ ซึ่งแต่ละครั้งนั้นจะเริ่มในวันที่ 5 กุมพาพันธ์ ปี 1920 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 1978 แต่ประชาชนในเมืองนั้นไม่สูญเสียความทรงจำและประสบการณ์ใดๆของการหมุนเวียนครั้งก่อน ไม่พบว่ามีความผิดปกติใดๆหรือข้อบ่งชี้ที่เด่นชัดที่แสดงถึงการหมุนกลับ ประชาชนในเมืองนั้นยังคงมีวงจรชีวิตแบบปกติ รวมไปถึงการเกิดและตายโดยธรรมชาติ

เหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาภายนอก SCP-1309 นั้นไม่ทำให้ชาวเมืองของ SCP-1309 รู้สึกการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนื่องจากหนังสือพิมพ์หรือการกระจายเสียงวิทยุจากภายนอกนั้น เมื่อผ่านเข้ามาจะถูกเปลี่ยนเป็นข่าวสารในเวลาและวันที่ที่ SCP-1309 กำลังดำเนินอยู่ และจะดำเนินซ้ำไปในการหมุนกลับครั้งถัดไป คาดว่าความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นครั้งแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 1928 ปัจจุบัน SCP-1309 นั้นมีการหมุนกลับอย่างน้อยสิบครั้ง

ประชาชนของ SCP-1309 นั้นสามารถดำรงชีวิตด้วยปัจจัยต่างๆที่อยู่ในเมืองได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม น้อยครั้งที่ผู้อาศัยในเมืองจะรับของจากภายนอกผ่านรถส่งของ ซึ่งรถส่งของนั้นจะปรากฏขึ้นโดยไม่ทราบที่มาจากขอบของ SCP-1309 และจะหายไปในอีกฟากหนึ่งของเมือง ของที่มาส่งนั้นมักจะเป็นหนังสือพิมพ์นอกเมือง,อาหารที่มียี่ห้อและวัสดุต่างๆ เมื่อสอบถามคนขับรถนั้นไม่พบว่าคนขับรถรับรู้ถึงความผิดปกตินี้

หากผู้อาศัยของเมืองนั้นพยายมออกจาก SCP-1309 เมื่อผู้นั้นมาถึงชอบของ SCP-1309 ผู้นั้นจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและปรากฎตัวขึ้นทันทีในอีกฟากหนึ่งของเมือง ซึ่งเมื่อสอบถามผู้คนเหล่านั้น พวกเขาระบุว่าตนเพิ่งกลับมาจากพักร้อนระยะยาวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนใน SCP-1309 นั้นไม่แสดงความต้องการใดๆที่จะออกจากเมือง และเลือกที่จะอยู่ในเมืองนี้

ภาคผนวกที่ 1309-A

จากการสำรวจโดยลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถาบัน พบว่าผู้อาศัยใน SCP-1309 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเมืองที่ควรจะเป็นในช่วงปี 1920 มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งบันทึกของเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่ในเอกสารข้างใต้นี้ เนื่องจากความไม่เสถียรของสภาวะในเมืองและวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่อยครั้ง การเปรียบเทียบเวลาที่แท้จริงกับเวลาที่ผิดปกตินั้นเป็นไปได้ยากมากอย่างไรก็ตาม สถาบันได้ใช้การระบุเวลาตามในเมืองและเรียงลำดับของเหตุการณ์ก่อนหลังแทน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License