SCP-1295

วัตถุ # SCP-1295

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ :ให้จัดตั้งสถานีวิจัยที่-618 เพื่อให้มาตรการกักกันมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นพนักงานในร้าน,ลูกค้าและ เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนทั่วไปมีปฎิสัมพันธ์กับ SCP-1295 ห้ามให้ตัวอย่างทราบการกระทำโดยรอบทั้งหมดนั้นคือมาตรการกักกันและไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามขัดขวาง SCP-1925 ในการเข้าร้านโดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1925 คือกลุ่มชายชราที่ทุกๆวันในเวลา 9:00 ถึง 18:00 ทั้งสี่จะเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร "Meg's Good Eatin" ที่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ██ ในรัฐ ████ ความผิดปกติของแต่ละตัวอย่างจะแสดงขึ้นหากตัวอย่างนั้นถูกขัดขวางไม่ให้เข้าไปในร้านหรือถูกบังคับให้ออกจากร้านอย่างไม่เต็มใจซึ่งแต่ละตัวอย่างนั้นจะแสดงความผิดปกติต่อไปนี้

  • SCP-1295-1 : หากตัวอย่างถูกบังคับออกจากร้านหรือถูกขัดขวางมิให้เข้าร้าน ภายในเวลาห้า (5) ถึงสิบ (10) นาที ความผิดปกติจะเกิดขึ้น มนุษย์ที่อยู่ในรัศมีโดยรอบ SCP-1295-1 ในระยะหนึ่งร้อย (100) เมตร จะเกิดอาการง่วงซึมและสูญเสียสัญชาติญานการเอาตัวรอดทันที ซึ่งส่งผลให้การกระทำที่เล็กๆน้อยๆอาจจะส่งผลให้กลายเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้ และบริเวณที่ได้รับผลกระทบนั้นจะขยายขึ้นหนึ่งร้อยเมตร เรื่อยๆทุกๆหนึ่งชั่วโมง หาก SCP-1295-1 ยังอยู่ภายนอกร้านอาหาร
  • SCP-1295-2 :หากตัวอย่างถูกบังคับออกจากร้านหรือถูกขัดขวางมิให้เข้าร้าน ภายในเวลาสอง (2) ถึงสาม (3) ชั่วโมง มนุษย์ที่อยู่ในระยะรัศมีห้าร้อย (500) เมตรจาก SCP-1295-2 จะไม่สามารถแยกสิ่งที่รับประทานได้กับรับประทานไม่ได้ และมักจะเสียชีวิตเนื่องจากรับประทานสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย (เช่นเหล็ก,สารพิษและเนื้อมนุษย์) บริเวณที่ได้รับผลกระทบนั้นจะขยายขึ้นหนึ่งกิโลเมตรทุกๆหนึ่งช่วงโมง หาก SCP-1295-2 ยังอยู่ภายนอกร้านอาหาร
  • SCP-1295-3 : หากตัวอย่างถูกบังคับออกจากร้านหรือถูกขัดขวางมิให้เข้าร้าน บริเวณโดยรอบระยะห้าสิบ (50) เมตรจาก SCP-1925-3 จะแสดงความผิดปกติทันที โดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรัศมีนั้นจะศูนย์เสียจุลินทรีย์ประโยชน์ต่อร่างกายนั้นจะถูกทำลายทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตหยุดทำงานอย่างรวดเร็วเพราะขาดแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ บริเวณที่ได้รับผลกระทบนั้นจะขยายขึ้นสองร้อย (200) เมตรทุกๆหนึ่งชั่วโมงหาก SCP-1295-3 ยังอยู่ภายนอกร้านอาหาร
  • SCP-1295-4 : หากตัวอย่างถูกบังคับออกจากร้านหรือถูกขัดขวางมิให้เข้าร้าน ภายในเวลาประมาณสามสิบ (30) ถึง (40) นาที บริเวณโดยรอบระยะหนึ่งร้อยห้าสิบ (150) เมตรจาก SCP-1295-4 จะแสดงความผิดปกติขึ้น โดยมนุษย์ที่อยู่ในรัศมีดังกล่าวจะมีสัญชาติญานการเอาตัวรอดที่สูงมากจนผิดปกติ มนุษย์ผู้นั้นจะรู้สึกกระสับกระส่าย หวาดระแวง,กลัวและหวาดผวากับสิ่งโดยรอบและมนุษย์ผู้นั้นจะไม่ยอมทำการกระทำใดๆที่ผู้นั้นเห็นว่าจะทำอันตรายกับตน ถึงแม้ว่ากระทำนั้นแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยกับผู้นั้น บริเวณโดยรอบนั้นจะขยายขึ้นสองร้อย (200 เมตรทุกๆหนึ่ง (1) ชั่วโมง หาก SCP-1295-4 ยังอยู่ภายนอกร้านอาหาร

หากมนุษย์ผู้ใดได้รับผลกระทบของ SCP-1295-1 และ SCP-1295-4 พร้อมกัน มนุษย์ผู้นั้นจะเกิดอาการโคม่าทันที โดยคาดว่าเกิดจากการขัดแย้งกันของสภาวะจิตที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของวัตถุ ความพยายามใดๆที่จะติดตามวัตถุเมื่อวัตถุออกนอกร้านอาหารนั้นไม่สามารถทำได้

ภาคผนวกที่ 1295-A: ต่อไปนี้คือบันทึกการสนทนาระหว่าง SCP-1295 ทั้ง 4 ตัวอย่าง ซึ่งถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ ████ ที่ปลอมตัวเป็นพนักงานเสริฟ ในวันที่ █/██/████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License