SCP-1266

วัตถุ # SCP-1266

ระดับ: Euclid

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: เนื่องจากที่ SCP-1266 นั้นไม่สามารถขยับได้ การกักกันนั้นจึงกักกันในโดมแก้วทรงกลมขนาด 100 เมตรเพื่อกักกันให้วัตถุแยกออกจากชั้นบรรยากาศของโลก โครงสร้างส่วนต่างๆของโดมนั้นจะต้องถูกตรวจเช็คทุกสัปดาห์เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หากพบความเสียหายบนโดมให้ทำการปิดและซ่อมอย่างเร่งด่วนทันที เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไปยังโดมที่กักกัน SCP-1266 นั้นจะต้องสวมชุดป้องกันแบบเต็มตัวและทุกครั้งที่ออกจากโดมนั้นจะต้องถูกทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วนเสมอ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่นำเข้าไปด้วยเช่นกัน

สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่เก็บกู้จากความผิดปกติของ SCP-1266 นั้นจะต้องถูกกันกันในส่วนห้องแลปกลางประจำไซต์เท่านั้น

รายละเอียด: SCP-1266 คือ วัตถุที่ทำมาจากเหล็กแกะสลักทรงรีขนาดประมาณ 12 เมตรในความยาวและกว้าง 7 เมตรที่ถูกค้นพบ ณ ไซต์ขุดซากสัตว์บรรพชีวีนในเมือง [ข้อมูลปกปิด] ในประเทศจีน สถาบันไม่สามารถระบุอายุของวัตถุได้เนื่องจากไม่สามารถเก็บตัวอย่างพื้นผิวของวัตถุได้ อย่างไรก็ตามเมื่อทำการระบุชั้นดินโดยรอบของวัตถุและวิเคราะห์จากผลความผิดปกติของวัตถุนั้น สามารถระบุได้ว่าวัตถุนั้นมีอายุอย่างน้อยสองร้อยห้าสิบสอง (252) ล้านปี ซึ่งตามเวลาดังกล่าวนั้น วัตถุนั้นจะมีอายุอยู่ในช่วงก่อนเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในช่วงไพรมา-ไตรแอซซิค

SCP-1266 นั้นถูกค้นพบโดยนักนักบรรพชีวินวิทยา ณ วันที่ [ข้อมูลปกปิด] หลังจากที่ถูกขุดไม่นาน SCP-1266 นั้นเริ่มทำงานและลอยขึ้นกลางอากาศในตำแหน่งแนวราบและอยู่ ณ ตำแหน่งดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน. SCP-1266 นั้นไม่สามารถขยับได้ไม่ว่าจะใช้แรงกระทำใดๆ แต่วัตถุนั้นได้แสดงความผิดปกติต่อไปนี้

  • SCP-1266 นั้นเริ่มกระบวนการเปลี่ยนสารเคมีและสสารชีวภาพในอากาศให้มีความสมดุลและคล้ายคลึงกับสภาพอากาศปลายยุคไพรมา
  • SCP-1266 นั้นเริ่มผลิตเมล็ดพืชที่สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่น Cordiates และ Glossopteris
  • SCP-1266 นั้นจะเริ่มผลิตสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆที่เคยอาศัยในโลกแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น Palaeodictyopteroids.
  • SCP-1266 นั้นจะเริ่มผลิตสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่เคยสูญพันธุ์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกลุ่ม labyrinthodontia , สัตว์จำพวก sauropsids ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้ว, และสัตว์จำพวก therapsids จำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น Lystrosaurus

ปัจจุบันนั้นยังคงไม่สามารถระบุได้ว่า SCP-1266 นั้นมีวิธีการจดจำตัวอย่างชีวภาพของสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไร หรือนำข้อมูลความจำเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไร ในปัจจุบัน โดมที่ใช้กักกัน SCP-1266 นั้นมีสภาพแวดล้อมคงที่และสามารถพิ่งพาอาศัยได้ด้วยตนเองที่เต็มไปด้วยสัตว์ชนิดต่างๆที่มาจากยุคไพรม่า

ปัจจุบันนั้นความพยายามใดๆที่จะเปิดวัตถุ, ทำให้วัตถุหยุดทำงานหรือเก็บตัวอย่างของ SCP-1266 นั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากสถาบันนั้นไม่สามารถทำความเสียหายหรือกระทำใดๆกับวัตถุได้เลย จากการตรวจสอบโดยใช้อัลตราโซนิก, สเปกโตรสโคปิกและ[ข้อมูลถูกลบ] นั้นคาดว่าภายในของวัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพตลอดเวลาและจากการตรวจสอบน้ำหนักด้วยกราวีเมตริกนั้นสามารถระบุได้ว่าวัตถุนั้นอาจจะมีน้ำหนักประมาณ ███ ถึง ███ ตัน การขุดพื้นที่รอบๆของ SCP-1266 นั้นก็ไม่พบหลักฐานหรือวัตถุชิ้นใดเพิ่มเติมและความพยายามในการถอดรหัสที่ถูกสลักบนวัตถุนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน สถาบันนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งกระตุ้นให้วัตถุทำงาน

ภาคผนวกที่ 1266-01: บันทึกจากนักสังเกตการณ์

คำร้องของที่จะใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ทางทหารสำหรับการทำลายเปลือกนอกของ SCP-1266 นั้นไม่อนุมัติทั้งหมด เนื่องจากวัตถุนั้นมีค่าทางวิทยาศาสตร์อย่างมากและเกรงว่าเราจะเสียวัตถุไป จนกว่าเราจะเข้าใจวัตถุได้อย่างแน่นอน คำร้องขอใดๆที่มีลักษณะตามที่กล่าวไว้จะถูกปฎิเสธทั้งหมด

ดร.█████████
นักวิจัยอาวุโส

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License