SCP-1238
tunnelfish.jpg

SCP-1238 ที่อยู่ตามธรรมชาติ

วัตถุ# SCP-1238

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำลายนิคมตามธรรมชาติใดๆของ SCP-1238 ทันทีที่สามารถกระทำได้จนกว่าจำนวนประชากรของ SCP-1238 จะถูกลดลงไปและคงอยู่ที่ระดับก่อนปี 1850 สถาบันจะประสานงานกับองค์การสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของอเมริกา และสถาบันวิจัยสมุทรศาสตร์อื่นๆตามความจำเป็นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ SCP-1238 และพยายามหาทางเข้าอุโมงค์ของ SCP-1238 ให้ทำการปิดทางเข้าอุโมงค์ใดๆที่ค้นพบแล้วด้วยทุกวิธีที่จำเป็นซึ่งไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว จนกว่าจะสามารถพัฒนาวิธีการถมอุโมงค์ที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์หรือทำให้โครงสร้างของมันมั่นคงได้

สถาบันจะทำการเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในพื้นที่สีทองตลอดเวลาเพื่อหาสิ่งบ่งชี้ถึงการสร้างอุโมงค์ใหม่หรือสัญญาณว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ 638-Mu-34 หากว่าสามารถกระทำได้แล้ว ให้ทำการเคลื่อนย้ายบุคคลที่อาศัยอยู่เหนืออุโมงค์ที่รู้แล้วออกไป ห้ามมิให้ทำการกักกันวัตถุ SCP ภายในพื้นที่สีทอง เว้นเสียแต่วัตถุที่ลักษณะของมันทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ห้ามมิให้บุคลากรของสถาบันซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างยิ่งยวดเดินทาง คงอยู่ หรือปฏิบัติการภายในพื้นที่สีทองเว้นเสียแต่จะมีความจำเป็นในการเฝ้าระวัง SCP-1238 หรือวัตถุ SCP อื่นๆภายในพื้นที่ ห้ามมิให้สมาชิกของคณะ O5 เข้าไปภายในพื้นที่สีทองไม่ว่าในเวลาใดๆ บุคลากรซึ่งมี"ถิ่นฐาน"อยู่ภายในพื้นที่สีทองหรือมีญาติที่ใกล้ชิดอาศัยอยู่ภายในพื้นที่สีทองนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการร่วมในการกักกัน SCP-1238

หากประเมินแล้วว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ 638-Mu-34 ให้บุคลากรทั้งหมดของสถาบันทำการอพยพผู้คนภายในพื้นที่สีทองในทันที ให้บุคลากรของสถาบันภายในพื้นที่สีทองทำการอพยพบุุคลสำคัญของรัฐบาล บุคลากรซึ่งมียศสูงทางทหาร และบุคคลที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรม ในทันที ตามแผน Contra-IK-638 และให้เข้าดูแลการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ ก่อนจะทำการอพยพตนเองออกมา หน่วยวิจัยเคลื่อนที่ 638 จะคงอยู่ภายในพื้นที่สีทองและส่งข้อมูลการสังเกตการณ์มายังฝ่ายบัญชาการจนกระทั่งสภาพแวดล้อมทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้อีก หลังเหตุการณ์ 638-Mu-34 แล้ว สถาบันจะทำการประสานงานกับรัฐบาลกลางและใช้ทรัพยากรในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การการลุกลามไปเป็นสถานการณ์ IK การล่มสลายของอารยธรรมระดับโลก

รายละเอียด: SCP-1238 เป็นสายพันธุ์ปลาน้ำลึกซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่ สัณฐานของมันมีความคล้ายคลึงกับปลาค็อดแอนตาร์กติก (Dissostichus mawsoni) โดยหลักๆแล้ว SCP-1238 นั้นอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือตามแนวชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาและแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของแคนาดา SCP-1238 ที่โตเต็มวัยแล้วนั้นมีความยาวโดยเฉลี่ย 1.4 เมตร และหนักตั้งแต่ 100-110 กก. SCP-1238 นั้นไม่เหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์เนื่องจากมีแร่ธาตุเป็นพิษอย่างเข้มข้นที่ปลากินเข้าไป และในขณะนี้ก็ไม่มีการทำการประมงเป็นปริมาณมากหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมที่สำคัญแต่อย่างใด

ในวงจรชีวิตส่วนใหญ่ของ SCP-1238 นั้นจะกินปลาและสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าอื่นๆ ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนั้นระบบย่อยอาหารที่สองของ SCP-1238 ที่โตพอจะขยายพันธุ์ได้แล้วก็จะทำงาน ทำให้ปลาชนิดนี้สามารถกินและย่อยแร่ธาตุและโลหะอนินทรียวัตถุได้ โดยเฉพาะชั้นหินแปรซึ่งอยู่ใต้บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐและด้านตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดา ซึ่งได้เรียกว่าพื้นที่สีทอง ในช่วงฤดูขยายพันธุ์นี้ SCP-1238 จะรวมตัวเป็นจำนวนมากตามจุดจำเพาะของพื้นมหาสมุทรและเริ่มขุดอุโมงค์ลงไปใต้ไหล่ทวีปและผ่านไป ทำให้อุโมงค์เหล่านั้นกว้างและขยายตัวจากการกินหินของพวกมัน ระหว่างฤดูขยายพันธุ์นี้ ปลา SCP-1238 ที่โตแล้วสามารถกินและย่อยแร่ธาตุได้ถึงประมาณ 120% ของมวลร่างกายของมันภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในระยะนี้นั้น SCP-1238 จะถ่ายของเสียออกมาน้อยมาก ปริมาณของเสียที่มันขับถ่ายออกมามีประมาณ 10% ของที่กินเข้าไป

อุโมงค์ที่ SCP-1238 ขุดขึ้นนี้จะเป็นแหล่งขยายพันธุ์ซึ่ง SCP-1238 จะวางไข่และผสมพันธุ์ ปลา SCP-1238 ตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง 40,000 ฟองในฤดูกาลหนึ่งๆ ในจำนวนนี้จะมีประมาณ 25-35% ที่จะรอดเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยได้ตามสภาพเงื่อนไขในปัจจุบัน SCP-1238 จะโตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์ได้หลังจากที่มีอายุได้ประมาณ 10 ปี และมีรายงานว่าสามารถมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ถึงประมาณ 35 ปี

SCP-1238 เกือบทั้งหมดนั้นจะกลับไปยังอุโมงค์ที่มันเกิดมาเพื่อขยายพันธุ์ โดยมีจำนวนหลายหมื่นตัวร่วมกันขุดอุโมงค์หนึ่งๆ SCP-1238 จะขยายอุโมงค์หนึ่งๆโดยบางครั้งจะแยกออกไปเป็นอุโมงค์สาขา จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งทำให้อุโมงค์ถล่ม จำนวนประชากรมีมากจนเกิดการแย่งชิงทรัพยากรสูงเกินไป หรือมีอาหารไม่เพียงพอ มีบันทึกไว้ว่าอุโมงค์ SCP-1238 นั้นยาวถึง ████ กม.จากทางเข้า และลึงลงไปใต้ชั้นพื้นผิวถึง █ กม.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License