SCP-1144

วัตถุ #: SCP-1144

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1144 นั้นจะถูกจัดเก็บไว้ ณ ส่วนกักกันวัตถุอิเล็กทรอนิกส์ความอันตรายต่ำ ห้องที่ 32C ชั้นใต้ดินที่ 5 ในกล่องที่บนกล่องระบุว่า “SCP-1144” ซึ่งภายในกล่องนั้นจะจัดเก็บคู่กับ SCP-1144-1 และทุกๆวันจะต้องใช้ผ้าขนหนูสะอาดในการทำความสะอาดและห้ามใช้น้ำเด็ดขาด ในการทำความสะอาด ห้ามกดปุ่มใดๆบนวัตถุในขณะทำความสะอาดโดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1144 คือเครื่องชั่งยี่ห้อโอไลออน HR-120 ซึ่งเป็นยี่ห้อของเครื่องชั่งที่เป็นที่นิยมเริ่องความเที่ยงตรง SCP-1144 นั้นมีลักษณะที่เหมือนกัย HR-120 ที่ไม่มีความผิดปกติที่ประกอบไปด้วยกล่องใส่ขนาด 21.3 เซนติเมตร X 32.0 เซนติเมตร X 30.2 เซนติเมตร และตัวฐานที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และปุ่มจำนวนหนึ่ง [หมายเหตุ : ดูเหมือนว่าปุ่มนั้นไม่มีผลกับความผิดปกติใดๆของ SCP-1144 หรือผลลัพท์ที่อ่านค่าได้]

SCP-1144 นั้นมีสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งหน้าปัดนั้นจะไม่แสดงผลใดๆจนกว่าจะมีสิ่งของวางลงบนแท่นชั่วของวัตถุ ซึ่งเมื่อวางสิ่งของใดๆลงไปแล้ววัตถุจะแสดงค่าออกมาผ่านหน้าปัด

แต่ทว่าค่าที่แสดงบนหน้าปัดนั้นไม่ตรงกับค่าใดๆที่สัมพันธ์กับสิ่งของที่วางลงบนวัตถุ ซึ่งจากการตรวจสอบค่าต่างๆนั้นไม่พบว่าค่าน้ำหนักหรือค่ามวลของสิ่งของนั้นสัมพันธ์กับค่าบนหน้าปัดของวัตถุ นับตั้งแต่มีการทดสอบนั้นไม่พบสิ่งใดที่บ่งชี้ว่าวัตถุนั้นถูกทำขึ้นมาเพื่อชั่งสิ่งของชนิดใดๆโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ค่าที่ได้นั้นอาจจะซ้ำกันเมื่อสิ่งของทั้งสองนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ในสถานะ ‘ปกติ’ วัตถุจะให้ค่าที่เป็นเลขทศนิยมสามหลักเท่านั้น

ในระหว่างการทดลองนั้น สิ่งของจะถูกชั่งทั้งหมด 3 ครั้ง โดยค่าที่ได้นั้นจะให้ในตัวเลขที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบว่าวัตถุนั้นได้ให้ค่าที่มีความคงที่แน่นอนและไม่ผันเปลี่ยนระหว่างชนิดของสิ่งของที่ขึ้นชั่ง ซึ่งค่าความผันผวนนั้นไม่เป็นที่ทราบว่ายึดค่าใดเป็นหลัก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License