SCP-1098

วัตถุ# SCP-1098

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างของ SCP-1098 ในรูปแบบใดๆก็ตามจะต้องถูกทำลายทันทีเช่นหากเป็นแบบเขียนจะต้องทำลายกระดาษหรือวัสดุที่เขียน SCP-1098 นั้นจะต้องถูกทำลายด้วยการเผา,ขีดทับด้วยสีหรือทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ไม่สามารถอ่านออก สถาบันจะทำการบันทึก SCP-1098 เพียวตัวอย่างเดียวเท่านั้นด้วยการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามบันทึกตัวอย่างเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด

ตัวอย่างของ SCP-1098-1 นั้นจะต้องถูกกักกันภายในห้องพักของ D-Class ชนิดดัดแปลงพิเศษและมีการจำกัดเสียง STC 60+ โดยจะต้องมีการอนุญาตให้ทานอาหารได้ตามปกติและอนุมัติให้เข้าถึงอุปกรณ์บันเทิงต่างๆได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีมาตรการพิเศษที่ห้ามให้ตัวอย่างเข้าถึงอุปกรณ์เขียนหรือเครื่องเขียนใดๆเด็ดขาด

ภายหน้าห้องจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยสองคนโดยเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องสวมหูฟังแบบครอบหูที่มีอุปกรณ์สำหรับกรองเสียงมนุษย์

รายละเอียด: SCP-1098 คือ คำในภาษาอังกฤษที่มี █-พยางค์ โดยความผิดปกตินั้นจะเกิดขึ้นกับภาษาอังกฤษอเมริกันในสมัยปัจจุบันเท่านั้นโดยจะไม่แสดงผลใดๆกับตัวอย่างที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ผู้ทดลองส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่าเมื่ออ่านหรือได้ยิน SCP-1098 นั้นจะรู้สึกตลกและขบขันเมื่อได้ยินหรืออ่านในบริบทที่เป็นประโยคตลก, มุขตลกหรืออื่นๆ ซึ่งการเข้าถึงด้วยบริบทอื่นนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100%

เมื่ออ่านหรือได้ยิน SCP-1098 ในบริบทที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดอาการติด ซึ่งเมื่อได้รับผลกระทบแล้วนั้น ประโยคต่างๆที่มนุษย์ผู้นั้นได้รับผลกระทบจะถูกแทรกด้วย SCP-1098 ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประโยคพูดหรือเขียน ซึ่งจากการสำรวจ พบว่าระยะแรกสุดนั้นเป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายวัตถุ

มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบ (ต่อไปนี้จะเรียก SCP-1098-1) จะเริ่มใช้ SCP-1098 แทนชื่อสิ่งต่างๆ (ยกตัวอย่างเช่น “นายไม่ทราบสกุล”,”ไอนั่น”) และมีการตอบรับแบบปกติ

ยกตัวอย่างการใช้งานคำสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เห้ยเรย์. นายเอา [ข้อมูลถูกลบ] มาให้หน่อยสิ, ไม่ ไม่ใช่ไอนั้น กูหมายถึง [ข้อมูลถูกลบ] ข้างๆกันหน่ะ

ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์หลังจากการได้รับผลกระทบ SCP-1098-1 จะเริ่มแทน SCP-1098 ในประโยคต่างๆและมีการเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ จนในบางครั้งไม่สามารถจับใจความประโยคดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีวิธีในการรับรู้และเข้าใจประโยคของ SCP-1098-1 ได้นั้นคือการคาดเดาประโยคจากบริบทของ SCP-1098 แต่ในระยะที่นานมากขึ้นจนถึงระยะสุดท้าย SCP-1098-1 นั้นจะแทนที่คำพูดทุกคำด้วย SCP-1098

ตัวอย่างของ SCP-1098-1 นั้นให้ความร่วมมืออย่างดีในการกระทำการใดๆ แต่มักจะแสดงความหงุดหงิดเมื่อมนุษย์ผู้อื่นไม่สามารถเข้าใจประโยคต่างๆที่ตนพูดได้ และมักจะแสดงความพึงพอใจเมื่อพูดคุยกับตัวอย่าง SCP-1098-1 อื่นๆที่ฟังและเข้าใจตน ซึ่งจากการทดสอบด้านการพูดฟังอ่านเขียนนั้น พบว่า SCP-1098-1 นั้นไม่มีความผิดปกติใดๆในการสื่อสารความหมายของประโยค

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License