SCP-1062
NS.jpg
SCP-1062

วัตถุ# SCP-1062

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบัน SCP-1062 อยู่ในล็อคเกอร์เก็บเอกสาร #82 ที่มีความปลอดภัยในไซต์-25 เอกสารจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการทดลองที่ได้รับการควบคุมโดยนักวิจัยระดับ 2 อย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคลากรระดับ 3 สำหรับคลาส-D ที่ใช้ในการทดลองจะถูกเลื่อนการกำจัดออกไปเว้นแต่จะมีคำสั่งพิเศษจาก O5

สำเนาทั้งสี่ของ SCP-1062 ที่ไม่มีความผิดปกติจะจัดไว้ในที่เก็บเอกสาร #3562 ที่ปลอดภัย และเข้าถึงได้อย่างอิสระกับทุกระดับ

รายละเอียด: SCP-1062 เป็นชุดของนิตยสารวิทยาศาตร์รายลัปดาห์ชื่อว่า 'New Scientist'1หน้าที่ 2833 "ห้วงเวลา - มิติที่ลึกลับมากที่สุดของทั้งหมดทั้งมวล" (08/10/2011) โดยไม่คำนึงถึงการใช้งานทั่วไปที่คาดว่ามาจากนิตยสารที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในห้องน้ำสาธารณะอีก ██ วัน

ผลกระทบของ SCP-1062 จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อมีการอ่านบทความหรือบทบรรณาธิการ เมื่อผู้อ่านได้อ่านก็จะได้รับผลกระทบ (ซึ่งจะเรียกว่าตัวอย่าง) ทำให้การรับรู้เปลี่ยนแปลงซึ่งจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ และความทรงจำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้ ในปัจจุบันนั้นยังไม่มีวิธีการใดที่จะตรวจสอบความสามารถนี้ได้หรือการเปลี่ยนแปลงการรับรู้โดยธรรมชาติ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของตัวอย่างจะต้องถูกเฝ้าสังเกต/สัมภาษณ์ภายหลังจากทดสอบเพื่อหาข้อสรุป

เนื่องจากมีข้อเท็จจริงตรงที่ตัวอย่างจะไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ก็จะกลายเป็นว่าพวกเขาเกิดความกังวลเมื่อรู้ความจริง เมื่อได้รับหลักฐานที่ตรงกันข้ามกับความทรงจำของตัวเอง พวกเขาจะตระหนักได้ถึงความนึกคิดพวกนี้อาจเป็นบทสรุปว่าพวกเขาได้ถูกส่งไปยังมิติอื่นๆ/ความเป็นจริงตามความจริงที่ว่าประสบการณ์และความจำของพวกเขานั้นอาจเป็นเท็จ สิ่งนี้ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับที่ไม่มีอนุภาค██████ หรือรังสี█████ ที่เคยตรวจพบ

การเปลี่ยนแปลงถูกทำให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องตอบสนองต่อเอกสารทั้งหมด แต่ก็มีศักยภาพมากกว่าการลบความทรงจำ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมตามบรรทัดฐานนี้ก็สามารถกลับไปเรียนรู้ใหม่ได้โดยไม่ต้องคาดหวังอย่างอื่นเพิ่ม

ผลกระทบ SCP-1062 ไม่สามารถติดต่อหรือถ่ายทอดให้กันได้โดยการอ่านบทความออกมาดังๆ หรือการถ่ายสำเนาหรือการเขียนข้อความที่เหมือนกันลงสมุด จนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีสมมติฐานใดที่จะพิสูจน์ได้ว่าเนื้อหาของเอกสารมีผลกระทบต่อพวกเขา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License