SCP-103-FR

วัตถุ# SCP-103-FR

ระดับภัยคุกคาม: เหลือง

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจึงได้มีมติให้ทำการกักกัน SCP-103-FR ตามสมมติฐาน เบตา เนื่องจากว่าหากทำการกักกันอย่างไม่เหมาะสมแล้วจะเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงกว่าสมมติฐาน อัลฟา อย่างมาก ทั้งนี้ให้ยึดถือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามันผิด

ให้กักกัน SCP-103-FR ไว้ในสระน้ำแบบขุดซึ่งบรรจุน้ำเกลือปริมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร สระน้ำจะมีทางเดิน กล้อง และมุขหน้าต่างเพื่อให้สามารถสังเกตการณ์โดยตรงได้ แม้ว่าวัตถุจะไม่ต้องการการเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ตาม

ทุกสัปดาห์ ผู้ดูแลโครงการวิจัยจะทำการเลือกบุคลากร 2 คนซึ่งไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุให้ทำการสังเกตการณ์ SCP-103-FR ด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้ทำการบันทึกปฏิกิริยาและสมมติฐานที่พวกเขามีไว้ในเอกสาร 103-B

รายละเอียด: ลักษณะของ SCP-103-FR นั้นไม่สามารถยืนยันอย่างแน่ชัดได้ ทุกคนที่รับรู้ถึงการคงอยู่ของวัตถุนั้นจะมีสมมติฐานเกี่ยวกับมันซึ่งเป็นไปตามทฤษฏีสองอย่างเสมอ (เรียกว่า อัลฟา และ เบตา) ผลกระทบนี้ไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้ที่สังเกตการณ์มันจึงดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ถูกผลกระทบมากกว่าจะเป็นประสาทสัมผัส

ตามทฤษฏี อัลฟา นั้น SCP-103-FR เป็นแบบจำลองขนาด 1:1 ของ Mosasaurus hoffmannii ผู้ถูกผลกระทบที่เชื่อในทฤษฏีนี้จะมีท่าทีเสมือนว่ากำลังอยู่ต่อหน้าแบบจำลองของสัตว์ชนิดนี้และมักจะแสดงความเห็นถึงความเหมือนจริงและคุณภาพของงาน

ตามทฤษฏี เบตา SCP-103-FR เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของ Mosasaurus hoffmannii ผู้ถูกผลกระทบที่เชื่อในทฤษฏีนี้จะมีท่าทีตามที่จะเป็นเมื่ออยู่ต่อหน้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่เป็นอันตรายและแสดงความกังวล แม้จะคำนึงถึงความน่าจะเป็นตามทฤษฏีนี้ SCP-103-FR ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับความทรมานจากที่ขาดอาหารหรือที่อยู่อาศัยที่จำกัด มันยังไม่แสดงท่าทีหรือลักษณะว่าเคลื่อนไหวได้ ถึงกระนั้นผลกระทบของมันก็ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้

จากการสุ่มตัวอย่างผู้ถูกผลกระทบสองร้อยคนนั้น มีบุคคลที่โน้มเอียงไปทางทฤษฏี อัลฟา มากกว่าในอัตราประมาณ 60% ต่อ 40% การวิเคราะห์ผู้ถูกผลกระทบไม่พบเงื่อนไขใดๆที่อาจส่งอิทธิพลต่อความเชื่อดังกล่าว

มีสมมติฐานว่าวัตถุนั้นจะสร้างมีมซึ่งส่งผลกับกลไกการรับรู้ให้แตกต่างไปจากสิ่งที่มันเป็น ทำให้เกิดความสับสนต่อ SCP-103-FR ความสับสนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกผลกระทบคิดถึงวัตถุเท่านั้น และจะไมีมีผลต่อการรับรู้ต่อของอื่น

ภาคผนวก 103-1: SCP-103-FR นั้นถูกค้นพบเมื่อวันที่ ██/██/████ ที่ชายหาดใกล้กับ ███████████, ██ โดยพบข้อความต่อไปนี้ในแคปซูลกันน้ำอยู่ใกล้ๆกันด้วย

เราให้พวกนายเดากันเอาเองนะ

พวกเราเจ๋งอ๊ะยัง?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License