SCP-100-TH
rating: +2+x
100THcom.jpg

SCP-100-TH

วัตถุ# SCP-100-TH

ระดับ : Safe

มาตรการกักกันพิเศษ : สถาบันSCPได้เอา SCP-100 ออกจากที่เดิมมาเก็บไว้ในไซต์-███ ไม่ให้ใครเอาออกมาใช้อีก ใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ SCP-100 อาจเอาออกมาใช้กับพวก SCP ที่หลุดออกมาจากห้องขังได้ตามที่จำเป็น

ข้อมูล : SCP-100 เป็นเสาป้ายบอกทางที่มักอยู่ตามทางแยก แผ่นป้ายเป็นสีเทามี 8 ป้าย มีอยู่ 3 ป้ายที่มีชื่อเมืองสลักอยู่ แต่ละแผ่นสามารถหมุนได้ที่ตรวจสอบวัตถุแล้วไม่พบอะไรผิดปรกติ และป้ายที่ผิดปรกติเป็นชื่อเมือง█████████████ 92 กิโลเมตร ตอนนี้ยังตรวจหาสิ่งผิดปรกติไม่ได้แต่คิดว่า SCP-100 มีผลกระทบประเภทมีมกับมนุษย์ก็เพราะว่าทุกคนที่มองSCP-100 ก็จะเดินไปตามทางที่ป้ายบอกเอาไว้เสมอ แม้จะรู้ว่าไปผิดทางก็ตาม แต่ก็ต้องไปตามที่ SCP-100 บอกด้วยสาเหตุที่อธิบายไม่ได้

SCP-100 ตั้งอยู่ตรงทางแยก 2 ทาง ที่ทางหนึ่งไปเมือง█████████████ แล้วอีกทางไปยังหน้าผา ลูกศรที่ผิดปรกติได้ชี้ไปทางเส้นทางหน้าผา เป็นเหตุให้มีคนตายจากการตกหน้าผานี้เป็นจำนวนมากอย่างผิดวิสัย จนจนท.ของ SCP ที่แฝงตัวเป็นตำรวจได้มาตรวจที่ตรงนี้แล้วรู้สึกแปลกๆกับSCP-100 ก่อนที่ตำรวจที่มาทีหลังจะขับรถมุ่งตรงไปตกหน้าผาต่อหน้าต่อตา

ภาคผนวก : จากผลกระทบของ SCP-100 นี้ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอาจทำให้มันเอามาใช้งานได้กับพวก SCP ที่มีชีวิตที่มักหลุดจากห้องกักกันได้ แต่อย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังเวลาจะใช้ด้วยเพราะอาจโดนซะเอง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License