SCP-091-ARC

วัตถุ# SCP-091-ARC

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-091 ถูกเก็บไว้ในสวนพฤษชาติใต้ดินที่ดัดแปลงแล้ว

เขตกักกันนั้นต้องมีแสงไฟส่องตลอดเวลา ให้เปิดไฟไฮดราไกรัมเมเดียมอาร์คไอโอไดด์สี่ดวงตั้งแต่ 00:00 ถึง 16:00 นาฬิกา ถึงตอนนั้นให้ปิดลงเป็นจังหวะกับที่เปิดไฟโซเดียมเวเปอร์แปดดวงจนถึง 00:00 นาฬิกา หลอดไฟทั้งหมดนั้นให้ทำการถอดเปลี่ยนในช่วงเวลาประมาณครึ่งชีวิตของหลอด และให้ทำการเฉพาะในช่วงกลางคืนของวงจรเวลาที่สร้างขึ้นเท่านั้น

ให้คงระดับความลึกของดินไว้ที่หนึ่งเมตรโดยประมาณและต้องตรวจวัดค่า pH ทุกวันเพื่อเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ให้ใส่ปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้ทุกรอบเดือนตามจันทรคติ ให้เจ้าหน้าที่วิชาการสองคนทำหน้าที่ตรวจสอบปุ๋ยหมักก่อนและหลังการขนย้ายทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยแล้วและให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความยุ่งยากในการกักกันเพิ่มขึ้นเพราะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ให้ใส่ปุ๋ยห่างจาก SCP-091 เป็นระยะสามเมตรเป็นอย่างน้อย ห้ามสัมผัส SCP-091 โดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ในกรณีที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น ให้ดำเนินมาตรการฉีดสารกำจัดใบไม้แบบฉุกเฉิน โดยพนักงานและสิ่งของส่วนตัวที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดจะถูกเผาทำลาย

พื้นที่กักกันนั้นจะมีตะกั่ว 15 มม.ล้อมไว้ และได้ทำการเฝ้าระวังการกักกันรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาจากภายนอก หากเกิดการรั่วไหล ก็ให้ดำเนินมาตรการฉีดสารกำจัดใบไม้แบบฉุกเฉิน

พนักงานชายทุกคนนั้นต้องได้รับการตรวจทางเวชกรรมทุกสัปดาห์ หากมีผู้ได้รับผลกระทบก็ให้ดำเนินมาตรการปิดกั้นพื้นที่ระดับสี่ พนักงานที่ถูกผลกระทบและทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดนั้นให้เผาทำลายจนเป็นเถ้า ห้ามพนักงานชายเข้าไปในพื้นที่กักกันและต้องย้ายทุกสามเดือน โดยต้องถูกกักบริเวณเป็นเวลาสองสัปดาห์ทั้งก่อนและหลังการรับหน้าที่

รายละเอียด: SCP-091 เป็นต้นไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 4 เมตร ซึ่งผันแปรได้ประมาณ 50 เซนติเมตรตามรอบดวงจันทร์

แม้จะเป็นพืช แต่ SCP-091 ก็มีลักษณะของเพศหญิงอย่างชัดเจน วัตถุนั้นจะไม่เคลื่อนไหวหรือเติบโตเมื่อได้รับปุ๋ยหมักสูตรที่ใช้อยู่ เว้นแต่เมื่อมีพนักงานชายอยู่ด้วย SCP-091 ยังไม่เคยแสดงว่ามันสามารถแพร่พันธุ์ด้วยผลไม้ ดอกไม้ หรือเมล็ด ได้ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการตรวจสอบทางกายภาพที่ทำได้ในขอบเขตที่บังคับไว้นั้นยืนยันว่าไม่มีสปอร์อยู่ในดินหรืออากาศด้วย

SCP-091 เคยแสดงคุณสมบัติที่สามารถแพร่ระบาดได้และให้ถือว่าเป็นเวคเตอร์ชีวภาพระดับ8

บุคลากรที่มีระดับบุคคลตั้งแต่ 4 ขึ้นไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน เอกสาร SCP-091b

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License