SCP-057-TH

[[>]]

rating: 0+x

[[>]]

วัตถุ# SCP-057-TH

ระดับ:safe

มาตรการกักกันพิเศษ: เอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับSCP-057-TH จะถึงเก็บไว้อย่างแน่นหนาที่[ข้อมูลถูกปกปิด]และตัว"อุปกรณ์" นั้นถูกเก็บไว้ที่ ศูนย์[ข้อมูลถูกปกปิด] ศูนย์[ข้อมูลถูกปกปิด]นั้นต้องทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของSCP-057-TH รั่วไหลเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าจะเป็นการกำจัดตัวข้อมูลทิ้งก็ตามหากจำเป็น บุคคลากรทุกคนที่เคยอ่านการทดลอง หรือ รู้เรื่องของ SCP-057-TH จะถูกลบความทรงจำหรือกำจัดทิ้งทันที บุคคลอื่นหากไม่ได้รับอนุญาติจากO5-7ห้ามเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้เป็นอันขาด

======เฉพาะผู้ได้รับอนุญาติเท่านั้น======

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License