SCP-043-JP
SCP-043-JP.jpg
SCP-043-JP

หมายเลข #: SCP-043-JP

ระดับวัตถุ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-043-JP ไว้ในตู้นิรภัยแบบล็อกได้ เพื่อป้องกันจากการสัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง อุณหภูมิสูง และความชื่นสูง ในตู้นิรภัยในนั้นให้ใส่สารกันชื้นเอาไว้ด้วย จากเหตุการณ์ 043-JP-03 ให้ใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ถือ SCP-043-JP เท่านั้น

ในขณะนี้ได้ระงับการทดลองทั้งหมดไว้ก่อน ดูรายละเอียดใน เหตุการณ์ 043-JP-03

ลักษณะ: SCP-043-JP มีลักษณะภายนอกและองค์ประกอบที่เหมือนกับเกลือที่จัดจำหน่ายโดยทั่วไป แต่ SCP-043-JP จแสดงลักษณะผิดปกติออกมาเมื่อมีมนุษย์เหยาะ SCP-043-JP ลงไปบนวัตถุใดก็ตาม

สิ่งที่ถูก SCP-043-JP เหยาะนั้น (จากนี้จะเรียกว่า SCP-043-JP-1) จะเคลื่อนย้ายเข้าไปในท้องของผู้ที่เหยาะมันทันที จากการสังเกตการณ์นั้น SCP-043-JP-1 จะเคลื่อนที่ผ่านปากของผู้ถูกผลกระทบไปตามหลอดอาหารจนถึงท้อง ทั้งนี้ เนื้อเยื่อของร่างกายจะยืดและหดตัวอย่างผิดปกติและกลืนมันเข้าไปจนหมดได้ แม้ว่าปริมาตรของ SCP-043-JP-1 จะใหญ่กว่าความจุของท้องอย่างชัดเจนก็ตาม ผู้ถูกผลกระทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

หากว่า SCP-043-JP-1 เป็นสิ่งที่กรดกระเพาะอาหารไม่สามารถย่อยได้แล้ว SCP-043-JP-1 ก็จะคงอยู่ในตัวของผู้ถูกผลกระทบอย่างกึ่งถาวร ในกรณีนี้นั้น หากว่าผู้ถูกผลกระทบเสียชีวิตแล้วก็จะสามารถนำ SCP-043-JP-1 ออกมาได้ การพยายามทำลายหรือนำ SCP-043-JP-1 ออกมาด้วยวิธีการอื่นที่ผ่านมานั้นล้มเหลวทั้งหมด

สถาบันได้เก็บ SCP-043-JP มาในปี 19██ พร้อมกับศพ1ของคนที่กลืนโต๊ะเข้าไป

บันทึกเหตุการณ์ 043-JP-03

หลังจากการทดลองเมื่อ 200█/12/10 นักวิจัย████ได้ทำ SCP-043-JP หลุดมือระหว่างที่กำลังเก็บคืนทำให้ตู้นิรภัยถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปในท้องของ████
แม้ว่าบันทึกภาพทั้งหมดจะแสดงให้เห็นว่าได้ปิดฝาของ SCP-043-JP อย่างแน่นหนาแล้วแต่ในตอนที่ตกลงมานั้นมันก็หลุดออกมาเอง จากนี้ไปจึงให้ใช้หุ่นยนต์ถือ SCP-043-JP เพื่อความปลอดภัย
การพยายามนำตู้นิรภัยออกมาจากท้องของนักวิจัย████นั้นกำลังดำเนินการอยู่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License