scp-025-th
rating: 0+x

ระดับ Eucid

มาตรการกักกันพิเศษ

ให้ SCP-025-TH อยู่ในห้องกักกัน SCP ที่ไม่มีชีวิต เมื่อไม่มีการทดสอบหรือใช้งาน จะต้องล็อคล้อและเอาด้านที่มีข้อความด้านใดด้านหนึ่งติดกับผนัง หรือล็อคติดเสาไว้เสมอ การเคลื่อนย้ายจะใช้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คนที่แต่งกายเครื่องแบบตำรวจตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประเทศไทย) เพื่อป้องกันผลกระทบการวัตถุ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก SCP-025-TH ให้เจ้าหน้าที่ ที่แต่งกายเป็นตำรวจอย่างน้อย 1 คน เข้าไปดำเนินการตามมาตรการที่ 107 Alpha

รายละเอียด

SCP-025-TH คือป้ายสามเหลี่ยม ที่ติดข้อความ "หยุดตรวจ" สำหรับใช้ในด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สูง 1.7 เมตร หนัก 18 กก. มีล้อ 2 ล้อ ไฟไซเรนและแบ็ตเตอรี่ตามองค์ประกอบของป้ายหยุดตรวจที่ตำรวจใช้งานกันทั่วไป
ความผิดปกติของ SCP-025-TH คือ เมื่อนำมาวางบนถนน โดยหันด้านป้ายข้อความไว้ให้ผู้สัญจรบนถนนมองเห็น ผู้ที่สัญจรที่เป็นมนุษย์ที่ขับขี่ยานหาหนะตั้งแต่รถจักรยานยนต์ขึ้นไป เมื่อเห็น SCP-025-TH จากด้านหนึ่ง จะไปหยุดเพื่อ "รอตรวจ" อยู่บริเวณพื้นที่อีกด้านหนึ่ง และหยุดต่อไปจนกว่าจะมี "เจ้าหน้าที่ตำรวจ" มาแสดงตัวตามมาตรการใดๆ เช่นสอบถาม ขอตรวจเอกสารหรือตรวจค้น จึงจะสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ พื้นที่ "รอตรวจ" ของ SCP-025-TH มีอยู่ประมาณ 20 เมตรด้านหลังป้าย และอีก 20 เมตรด้านหน้าป้าย เมื่อมีรถที่มารอตรวจเต็มพื้นที่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบรายต่อๆ มาพยายามขับรถเข้าไปรอตรวจในบริเวณดังกล่าวจนเกิดการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้

เมื่อผู้ได้รับผลกระทบเข้ามา "รอตรวจแล้ว" จะอยู่ในอริยาบทที่กำลังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาหา แม้ว่าจะไม่มีตำรวจอยู่ที่นั่นเลยจริงๆ ก็ตาม พวกเขาจะไม่ตอบสนองต่อบุคคลที่ไม่ได้แต่งกายเป็นตำรวจอย่างถูกต้อง โดยอาจบอกว่า "รอตำรวจอยู่" เท่านั้น ซึ่งพวกเขาจะรออยู่เช่นนั้นตลอดไป และเริ่มมีอาการขาดน้ำและอาหารจนเสียชีวิต แม้ว่าภายในรถจะมีอาหารและน้ำมาด้วยก็ตาม

สถาบันพบว่า หากนำ SCP-025-TH ผู้ที่แต่งกายเป็น ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดอาวุธ รวมถึงผู้ที่มีอาชีพตำรวจ ทหารหรือข้าราชการด้านความมั่นคงที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงยานพาหนะที่มีคนกลุ่มนี้โดยสารอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเป็นผู้ที่แต่งกายเป็นตำรวจเท่านั้น

ความผิดปกติของ SCP-025-TH จะถูกยกเลิกเมื่อนำมาวางไว้บนทางเท้า บริเวณที่ไม่ใช่เส้นทางสัญจรในพื้นที่ส่วนบุคคล

สถานบันได้ยึด SCP-025-TH จากการที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่แฝงตัวว่า มี สภ. [ข้อมูลปกปิด] ได้รับบริจาค "ป้ายหยุดตรวจ" จากบุคคลที่ไม่ได้ออกนามให้ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีประชาชนพยายามขับรถพยายามเข้าไป "รอตำรวจ" จำนวนมากในช่วงปีใหม่ ทำให้มีเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่ง สถาบันได้เข้าตรวจสอบสาเหตุและยึด SCP-025-TH มากักกันไว้ ซึ่งสถาบันพบ SCP-025-TH อยู่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License