การสัมภาษณ์พยานในเหตุการณ์, บันทึกการทดสอบ และ อื่นๆ

รวมเรื่องของ SCP-TH » การสัมภาษณ์พยานในเหตุการณ์, บันทึกการทดสอบ และ อื่นๆ

บทความที่มีการแยกหน้าการทดสอบหรือเหตุการ์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มรายการได้ในพื้นที่นี้:


บันทึกการทดสอบ

บันทึกเหตุการณ์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License