ขั้นตอนการทดสอบ 634

SCP-634 » ขั้นตอนการทดสอบ 634

การทดสอบ 634-a :
ตัวทดลอง : D-███
ตัวทดลองได้รับคำสั่งไปให้อาหาร SCP-634
0:00:00 ตัวทดลองเข้ามาในห้อง และเข้าไปใกล้ SCP-634
0:00:24 ตัวทดลองมาถึง SCP-634 ตัวทดลองเกิดสันสนชั่วขณะ ตัวทดลองมองดูอาหารปลา แล้วผงกหัว
0:00:53 ตัวทดลองได้ให้อาหารปลา
0:01:24 SCP-634 กินอาหารเสร็จ
0:01:33 ตัวทดลองแสดงอาการสับสนกับสิ่งที่ทำอยู่
0:01:43 ตัวทดลองมองดูอาหารปลา แล้วผงกหัว
00:01:55 ตัวทดลองได้ให้อาหารปลา
00:02:16 SCP-634 กินอาหารเสร็จ
0:02:23 ตัวทดลองแสดงอาการสับสนกับสิ่งที่ทำอยู่
0:02:41 ตัวทดลองมองดูอาหารปลา แล้วผงกหัว
0:02:58 ตัวทดลองได้ให้อาหารปลา
0:03:36 SCP-634 กินอาหารเสร็จ
0:03:42 ตัวทดลองแสดงอาการสับสนกับสิ่งที่ทำอยู่
[รูปแบบนี้จะซ้ำ ๆกันทุก 70 วินาที ในถัดจากนี้ไปอีก 22 นาที] การทดลองหยุดเมื่อ D-███ ให้อาหารปลาจนหมด SCP-634 ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ จากการกินอาหารเข้าไปจำนวนมาก ตัวทดลองไม่ได้แสดงอาการอะไรจากผลกระทบในการทดลองนี้ และได้ถูกเก็บเอาไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนสำหรับการทดสอบทางจิตวิทยา และไม่ได้แสดงอาการอื่น ๆ ไม่สูญเสียความทรงจำ หรือสมองเสื่อมแต่อย่างใด

การทดสอบ 634-b :
ตัวทดลอง : D-███
ตัวทดลองถูกสั่งให้เอามือจุ่มในถังของ SCP-634
0:00:00 ตัวทดลองเข้ามาในห้อง และเข้าไปใกล้ SCP-634
00:00:15 ตัวทดลองดูเหมือนจะสันสนเล็กน้อยในระยะที่ห่างจาก SCP-634 1.5 เมตร หยุดแล้วตรวจกระเป๋าของเขาก่อนจะยักไหล่ และเดินเข้ามาใกล้ ๆ
00:00:32 ตัวทดลองแสดงอาการสับสนกับสิ่งที่ทำอยู่ ตัวทดลองถูกสั่งให้เอามือจุ่มลงในถัง
0:01:04 ตัวทดลองเอามือจุ่มลงในถัง
00:01:45 SCP-634 ได้กัดนิ้วชี้ ตัวทดลองสบถออกมา แล้วเอามือออกจากถัง
00:02:12 ตัวทดลองร้องว่ารู้สึกแสบที่นิ้ว
0:02:30 ตัวทดลองเอามือจุ่มลงในถัง ดูเหมือนจะไม่รู้สึกเจ็บปวด
00:02:55 SCP-634 ได้กัดนิ้วชี้ ตัวทดลองสบถออกมา แล้วเอามือออกจากถัง
00:03:23 ตัวทดลองร้องว่ารู้สึกแสบที่นิ้ว
0:03:48 ตัวทดลองเอามือจุ่มลงในถัง ดูเหมือนจะไม่รู้สึกเจ็บปวด
00:04:08 -634 ได้กัดนิ้วชี้ ตัวทดลองสบถออกมา แล้วเอามือออกจากถัง
[รูปแบบนี้จะซ้ำ ๆกันทุก 90 วินาที ในถัดจากนี้ไปอีก 20 นาที]
00:25:00 ตัวทดลองได้ถูกสั่งให้ออกจากห้อง ตัวทดลองเดินไปที่ประตู
00:25:16 ตัวทดลองได้อยู่ห่างจาก SCP-634 ในระยะ 2 เมตร หยุด มีเสียงที่พอจะได้ยินว่าเขาควรทำอะไรบางอย่างกับ SCP-634 และเดินกลับเข้าไปหา SCP-634
00:25:32 ตัวทดลองได้ถูกสั่งให้ออกจากห้องอีกครั้ง ตัวทดลองจะถูกสั่งแบบนี้จนกว่าเขาจะเดนิมาถึงประตู
ตัวทดลองได้รับบาดเจ็บที่มือ และแสดงออกถึงความสับสนอย่างมากกว่าทำไมเขาต้องเอามือจุ่มลงในถังซ้ำ ๆ เพื่อให้ปลากัด แต่ผลกระทบอย่างอื่น ไม่มีอะไรผิดปกติ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License