ข้อเสนอของดร.แมนน์
curving%20path.jpg
ส่วนหนึ่งของ SCP-001

วัตถุ# SCP-001

ระดับ: เอมบลา

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-001 ถูกกักกันในพื้นที่ของไซต์-0 ในรัฐ [ปกปิด] ทางตอนเหนือของประเทศ มีการสร้างรั้วขึ้นรอบๆขอบเขตผลกระทบของ SCP-001 นอกจากนั้นเพื่อความปลอดภัยของไซต์ 0 ห้ามไม่ให้หน่วยป้องกันติดอาวุธรักษาการในพื้นที่น้อยเกินกว่า 5 คนตลอดเวลาเพื่อป้องกันการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้องทดลองทางฟิสิกส์ที่ใกล้ๆกันนั้นจะดำเนินงานตลอดเวลาเพื่อศึกษาความผิดปกติใดๆที่อาจเกิดขึ้น

แผ่นป้ายเหล็กที่สลักข้อความไว้จะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่คตลอดเวลา ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต้องถูกรายงานไปทันทีเพื่อทำการซ่อมแซม

รายละเอียด: SCP-001 เป็นทางเดินกรวดที่มีลักษณะเป็นวงกลมอยู่ภายในป่า เมื่อเดินในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เส้นทางจะเป็นทางเดินขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ตาม และเมื่อเดินในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เส้นทางจะแสดงถึงทางเดินขึ้นและทางเดินลงที่เท่าๆ กันตามที่คาดไว้

ต้องมีระดับสิทธิ์ในระดับ 5 เพื่อเข้าถึงบันทึกการทดลองของ SCP-001

สมาชิกใหม่ของสภาผู้คุมจำเป็นต้องอ่าน เอกสาร 001-O5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License