เกี่ยวกับสถาบัน SCP

มวลมนุษยชาติในสถานะปัจจุบันนี้ได้อยู่รอบ ๆ ในหนึ่งในล้านปีซึ่งยังมีเพียงแค่ 4,000 ปีล่าสุดที่สำคัญ

ดังนั้นพวกเราทำสิ่งใดสำหรับใกล้จะถึงเวลา 250,000 ปี พวกเรารวมกลุ่มกันในถ้ำและรวมกันอยู่รอบ ๆ กองไฟเล็ก ๆ ซึ่งหวาดกลัวสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจ เป็นมากกว่าการอธิบายว่าทำไมดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นมากกว่าความลึกลับของวิหคที่มีขนาดใหญ่มหึมาพร้อมด้วยศีรษะมนุษย์และก้อนหินที่มีชีวิตขึ้นมา ดังนั้นพวกเราเรียกพวกมันว่า “พระเจ้า” และ “ปีศาจ” ซึ่งร้องขอพวกมันให้ยกโทษแก่พวกเราและภาวนาสำหรับการไถ่บาป

ในที่สุดตัวเลขของพวกเขาเล็กลงและตัวเลขของพวกเราเพิ่มสูงขึ้น โลกเริ่มจะเข้าใจเมื่อมีสิ่งต่าง ๆ ที่จะหวาดกลัวน้อยลงแม้ว่าสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้จะไม่เคยละจากไปอย่างแท้จริง ในขณะที่ถ้าหากจักรวาลต้องการสิ่งที่ไร้สาระและเป็นไปไม่ได้

มวลมนุษยชาติจะไม่ต้องกลับไปซุกซ่อนในความหวาดกลัว ไม่มีผู้ใดอื่นจะปกป้องพวกเราและพวกเราจะต้องยืนหยัดเพื่อตัวพวกเราเอง

ขณะที่มวลมนุษยชาติที่เหลืออาศัยอยู่ภายใต้แสงแดด พวกเราต้องยืนหยัดในความมืดมิดเพื่อจะต่อสู้มัน กักกันมันและซ่อนมันจากสายตาของสาธารณะชน ดังนั้นผู้อื่นอาจมีชีวิตอยู่ในสติและโลกปกติ
scp-logo-signature.png
พวกเราควบคุม พวกเรากักกัน พวกเราป้องกัน

— ผู้บริหาร


แถลงการณ์ภารกิจ

การปฏิบัติการอย่างลับ ๆ และทั่วทุกมุมโลกซึ่งทางสถาบันปฏิบัติการเหนือของเขตอำนาจศาล อำนาจและความไว้วางใจจากทุก ๆ รัฐบาลที่สำคัญแห่งชาติด้วยภารกิจการกักกันวัตถุ ตัวตนและปรากฏการณ์ที่มีความผิดปกติ ความผิดปกติเหล่านี้ตั้งท่าความคุกคามอันโดดเด่นต่อความปลอดภัยของโลกโดยการคุกคามที่เป็นอันตรายทางร่างกายหรือไม่ก็ทางจิตใจ

ทางสถาบันปฏิบัติการเพื่อจะดำรงสภาวะปกติไว้ ดังนั้นจำนวนประชากรพลเรือนทั่วทุกมุมโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และดำเนินชีวิตประจำวันโดยไร้ซึ่งความหวาดกลัว ความไม่ไว้วางใจ หรือความสงสัยในความเชื่อส่วนบุคคลและดำรงอิสรภาพของมนุษย์จากสิ่งที่มาจากนอกโลก สิ่งที่มาจากต่างมิติและอิทธิพลอื่น ๆ ของความผิดปกติ

ภารกิจของพวกเราประกอบไปด้วยสามส่วนดังนี้

ควบคุม

ทางสถาบันควบคุมความผิดปกติด้วยจุดมุ่งหมายในการป้องกันความผิดปกติจากการที่ตกไปอยู่มือของพลเรือนหรือบริษัทคู่แข่ง ผ่านทางการสังเกตการณ์และการควบคุมดูแลอย่างครอบคลุมและโดยการสกัดกั้นความผิดปกติเช่นนั้นที่ช่องทางที่รวดเร็วที่สุด

กักกัน

ทางสถาบันกักกันความผิดปกติด้วยจุดมุ่งหมายในการป้องกันอิทธิพล หรือผลกระทบของความผิดปกติจากการแพร่กระจายไปทั่วโดยการย้ายทำเลที่ตั้งใหม่ การปกปิดเป็นความลับหรือปลดเปลื้องความผิดปกติออก หรือไม่ก็โดยการหยุดยั้งหรือป้องกันการแพร่กระจายสู่สาธารณะชนของความรู้นั้น

ป้องกัน

ทางสถาบันปกป้องมวลมนุษยชาติจากผลกระทบความผิดปกติเช่นนั้นและความผิดปกติของตัวพวกมันเอง จนกระทั่งถึงเวลาที่ความผิดปกติจะได้รับการเข้าใจอย่างเต็มที่หรือไม่ก็ทฤษฏีใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์สามารถประดิษฐ์คิดค้นขึ้นซึ่งตั้งอยู่บนคุณสมบัติและพฤติกรรมของความผิดปกติได้ ทางสถาบันอาจให้เป็นกลางด้วยหรือทำลายความผิดปกติในฐานะทางเลือกสุดท้าย ถ้าหากความผิดปกติได้รับการกำหนดว่าเป็นอันตรายเกินไปกว่าที่จะกักกันไว้

การปฏิบัติงานของทางสถาบัน

การปฏิบัติงานของทางสถาบันที่ซ่อนเร้นและปกปิดไว้เป็นความลับได้ดำเนินการไปทั่วทุกมุมโลกในการติดตามภารกิจหลักของพวกเรา

มาตรการกักกันพิเศษ

ทางสถาบันดำรงฐานข้อมูลที่กว้างขวางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่ต้องการมาตรการกักกันพิเศษ ซึ่งปกติแล้วจะเรียกว่า “SCPs” ฐานข้อมูลหลักของทางสถาบันประกอบไปด้วยผลสรุปของความผิดปกติเหล่านั้นและมาตรการฉุกเฉินสำหรับการดำรงอยู่หรือการตั้งการกักกันที่ปลอดภัยขึ้นใหม่ในกรณีที่เกิดการกักกันรั่วไหลหรือเหตุการณ์อื่น ๆ

ความผิดปกติอาจมีหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นได้ทั้งวัตถุ ตัวตน สถานที่หรือปรากฏการณ์ที่ตั้งตัวอย่างอิสระ ความผิดปกติเหล่านี้ได้รับการจัดหมวดหมู่เป็นหนึ่งในระดับวัตถุมากมายและการกักกันที่เป็นหนึ่งในศูนย์ควบคุมนับหลายแห่งของทางสถาบัน หรือไม่ก็การกักกันในไซต์ถ้าหากการย้ายที่ใหม่นั้นเห็นว่าเป็นไปไม่ได้

การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

ทางสถาบันดำเนินการด้วยความลับสูงสุด บุคลากรสถาบันทุกคนต้องสังเกตการณ์ระดับการเข้าถึงพร้อมกับต้องรับรู้และแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ บุคลากรที่พบว่าได้ละเมิดระเบียบการรักษาความปลอดภัยของสถาบันจะถูกระบุตัว กักตัวและถูกลงโทษตามวินัย

บริษัทคู่แข่งและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ทางสถาบันไม่ได้เป็นองค์กรเดียวที่พร้อมด้วยความรู้และความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับหรือใช้ความผิดปกติ ขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องบางกลุ่มเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกันและอาจร่วมมือกับพวกเราเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยของโลก กลุ่มที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ กลุ่มนั้นไขว่คว้าโอกาสและมุ่งเน้นกำไรซึ่งค้นหาที่จะดัดแปลงหรือใช้ความผิดปกติเพื่อจุดจบของพวกเขา บุคลากรสถาบันได้รับการแจ้งถึงการคุกคามส่วนตัวจากกลุ่มต่าง ๆ เช่นนั้นด้วยความสงสัยตลอดเวลา และการร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมที่ชัดเจนก่อนหน้านี้ของผู้นำสถาบันจะเป็นสาเหตุสำหรับการกำจัดหรือถูกลงโทษอื่น ๆ ตามวินัย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License